Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel van de Jagermeesters Straatman (Heusden / Veluwe)

Door: Ruud Straatman

Onderstaande parenteel betreft een interessante tak. Het gaat om een protestantse tak waarvan de eerste 2 generaties Straatman een behoorlijk aantal Jagers danwel Jagermeesters voortbracht. Drie jagende Straatmannen van de 2e generatie traden allemaal in dienst van de Stadhouder-Koning. Eén op 't Loo, één op Soestdijk en één in Hoog-Soeren. Eén dochter uit die generatie schopte het tot Fontijnier op 't Loo. Deze Straatmannen huwen in gegoede kringen en lijken deel uit te maken van het patriciaat.

Het ziet er naar uit dat deze tak na enkele generaties geen naamhouders meer heeft voortgebracht. Maar wat nog niet gevonden is kan nog komen...

Een deel van onderstaande informatie is afkomstig van Jan Schuurman van Rouwendal. Zie voor meer informatie over het geslacht Cloeck de website van Ton Kloek.

Laatste update: 23 december 2006

 

I

Johan Straetman, (Jan Straatmans), beroep Jager op 't Loo, trouwt Anna Koonincks, (Conincks)
De achternaam van Anna wordt in de doopacten van de kinderen consequent geschreven als "Conincks".

  Kinderen
 1. Anna Straatmans, gedoopt Heusden 28 januari 1655, (donderdag), religie gereformeerd
 2. Jacobus Straatmans, gedoopt Heusden 31 december 1656, (zondag), religie gereformeerd
 3. Petronella Straatmans, gedoopt Heusden 14 december 1657, (vrijdag), begraven Heusden 23 augustus 1671, (zondag), religie gereformeerd
  Op 23 augustus 1671 wordt begraven "dochter Straetman" van vader "Jan Straetman, alias den Jager". Dat dit een dochter van Jan Straatman en Anna Conincks is staat lijkt buiten kijf te staan. De vraag is slechts welke dochter het hier betreft. De keuze is tussen Anna, Petronella en Johanna. Aangezien er dat zelfde jaar nog een zoon Pieter wordt gedoopt en 3 jaar later een dochter Pieternelle is Petronella de beste kandidate. Temeer Johanna later nog van zich doet spreken in de bronnen.
 4. Jacobus Straetman, volgt (II.1)
 5. Abraham Straetmans, volgt (II.2)
 6. Johanna Straetman, volgt (II.3)
 7. Benjamin Straatman, gedoopt Heusden 7 december 1670, (zondag), religie gereformeerd
 8. Pieter Straetman, gedoopt Heusden 29 december 1671, (dinsdag), religie gereformeerd
 9. Pieternelle Straetman, gedoopt Heusden 1 juli 1674, (zondag), religie gereformeerd
 10. Johannes Straetman, volgt (II.4)

II.1

Jacobus Straetman (ouders onder I), gedoopt Heusden 16 november 1660, (dinsdag), overleden vr 21 januari 1734 , religie gereformeerd, trouwt Johanna Elisabeth Wippermans
Ouders volgens Isis Brabant genoemd: "Jan Straetman en Anneken Huninx". Huninx moet waarschijnlijk Koninx / Conincks zijn.
Jacobus Straetman was net als zijn broers Johannes en Abraham jagermeester voor Stadhouder-Koning Willem.
Op 19 juni 1726 laten Jacob Straetman en Johanna Elisabeth Wippermans te Utrecht voor notaris J. van den Doorslag een testament opmaken met "lyftocht langstlevende". Het echtpaar woont te "Baern op Soestdyk". (G.A. Utrecht, inv.nr. U139a14, aktenr. 75)
Op 21 januari 1734 dragen weduwe Johanna Elisabeth Wipperman en haar kinderen, voor notaris G. van den Doorslagh te Utrecht, over een obligatie groot 1000 gulden ten laste van de gemeente Baarn (gedeeltelijk ter voldoening van een schuld van 600 gulden) aan Simon van Toll, "deeurweerder hove provinciael van Utrecht". Als gemachtigde voor moeder en kinderen treedt op Johan Willem Straetman, wonende te Hattem. Als kinderen worden genoemd Jacoba, Wilhelma Henrica, Ernst Christiaen en Elisabeth Straetman. (G.A. Utrecht, inv.nr. U186a1, aktenr. 125)

  Kinderen
 1. Johan Willem Straetman, overleden Overleden vr maart 1743 ? , trouwt Margaritha Eimers
  Blijkens de notariele acte van 21 januari 1734 (zie aantekeningen bij zijn ouders) woonde Johan Willem Straetman te Hattem.
  Op 24 maart 1743 trouwt ene Margaritha Eimers, "weduwe van Jan Straatman" met Jan Weenink. Waarschijnlijk handelt het hier om de echtgenote van Johan Willem Straetman. Hetgeen dan zou inhouden dat Johan Willem tussen 21 januari 1734 en maart 1743 moet zijn gestorven. Hierover bestaat echter nog geen zekerheid.
 2. Jacoba Straetman
 3. Wilhelmina Henrica Straetman, geboren Hoog-Soeren , gedoopt Kootwijk 29 augustus 1700, overleden n 7 maart 1767, toe zij als weduwe nog leefde te Emlichheim (D) , trouwt Almelo 23 juni 1741 Johan Christiaan Villar, overleden 1758 te Emlichheim (D) , vader Petrus Villar, religie Gereformeerd
  Bij de huwelijksacte van Wilhelmina Henrica Straatman en Johan Christiaan Villar staat aangetekend dat zij woonachtig is op Huize Almelo en een nagelaten dochter is van Jacobus Straatman, "jagermeester van William van GB". De bruidegom is Leraar Waalse Gemeente in Emmelcamp, en nagelaten zoon van Petrus Villar, "bedienaar H. Enag. Waalse Gemeente Maagdenburg".
  In 1745 was Johan Christiaan Villar 1e predikant te Emlichheim, nabij Bentheim (D).

  Op 20 oktober 1737 huwt te Almelo ene Anna Maria Straetmans, woonachtig op Huize Almelo, met Johan Lodewijk Dechand, eveneens woonachtig Huize Almelo.
  We kunnen met enig voorbehoud vooralsnog aannemen dat het hier handelt om een zus van Wilhelmina Henrica Straetman.
 4. Ernst Christiaen Straetman
 5. Elisabeth Straetman, trouwt Hattem 14 januari 1730 Abraham van Diest
 6. Anna Maria Straetmans, trouwt Almelo 20 oktober 1737 Johan Lodewijk Dechand
  Zie opmerking onder Wilhelmina Henrica Straetman.

II.2

Abraham Straetmans (ouders onder I), gedoopt Heusden 15 januari 1664, (dinsdag), religie gereformeerd, trouwt n 3 mei 1688 - Hester Elizabeth Zwettius, ouders Fredericus Zwettius en Lucretia Kuyck van Meteren
Op 03-05-1688 testeren voor notaris W. van Rheenen te Utrecht Lucretia van Meteren, wed. Fredericus Zwettius (in leven predicant Aughburchse confessie) wonende te Utrecht, Nieuwe Camp omtrent het pestgasthuys, enerzijds en Abraham Straatman, aanstaande schoonzoon, en Hester Elizabeth Zwettius, dochter, anderzijds. Daarbij krijgen Abraham en Hester Elizabeth het recht om "landeryen in de Nieuwe Fynaart te beheren en pacht te innen van Arien Gysen". (G.A. Utrecht, inv.nr. U119a1, aktenr. 8)

Volgens een notarile acte van 31 januari 1693 wonen Abraham Straetmans, "edelman van de jacht", en Hester Elizabeth Swetsius te "Hoochsoere". (G.A. Utrecht, inv.nr. U97a7, aktenr. 9)

In een notarile acte d.d. 29 augustus 1695 wordt Abraham Straetmans aangeduid als "edelman van de jagt van syn koninklyke majesteyt van Groot Brittannien".

  Kinderen
 1. Lucretia Adriana Straatman, volgt (III.1)
 2. Roosinera Johanna Straatman, gedoopt Apeldoorn 24 mei 1696, (Ned. Leeuw 1918, kolom 22)
 3. Blandina Pieternella Straatman, gedoopt Apeldoorn 1 augustus 1697, (Ned. Leeuw 1918, kolom 22)
 4. Fredrika Straatman, gedoopt Apeldoorn 4 februari 1700, (Ned. Leeuw 1918, kolom 23), trouwt hattem 16 mei 1722 Dedericus Bontekoe
  Het huwelijk te Hattem betreft "Johanna Frederica Straatman, j.d. van Hattem". Dat het de dochter Frederika van Abraham Straetmans betreft is nog niet met zekerheid vast komen te staan. Vooralsnog gaat het dus om een aanname.
  Dedericus Bontekoe is blijkens de huwelijksacte "j.m. van Zwolle".

II.3

Johanna Straetman (ouders onder I), gedoopt Heusden 26 november 1666, (vrijdag), religie gereformeerd, trouwt Johan Tracy, (Jean Tressy)

  Kinderen
 1. Johanna Rosina Tracy, gedoopt Apeldoorn 8 maart 1695, (Ned. Leeuw 1918, kolom 22)
 2. Daniel Johannes Tracy, gedoopt Apeldoorn 20 juni 1697, (Ned. Leeuw 1918, kolom 22)
 3. Carolus Jacobus (Charles) Tracy, volgt (III.2)

II.4

Johannes Straetman (ouders onder I), geboren te Apeldoorn , gedoopt Apeldoorn 13 januari 1678, overleden januari 1737 , trouwt Amerongen 9 april 1702 Anthonia Maria Verwey, geboren ca. 1675 , overleden Apeldoorn 4 juni 1746, begraven Apeldoorn 8 juni 1746, ouders Cornelis Jansz. Verwey en Beatrix van Cleeff
Op 5-1-1739 krijgt Anthonia Verweij transport na overdracht van een herengoed Hoogh Berghuijs. (Herengoederen op de Veluwe, deel 4 pag. 635)

Vierdepart van het resterende vierdepart van het leengoed Ten Have, tot Noord Apeldoorn hiermee worden beleend Johan Straetman en Antonia Maria Verweij, egteluyden, 30 maart 1730.
Antonia Maria Verweij, weduwe van Johan Straetman, laet approberen de reciproque lijftugt, 22 jan. 1737 met wijlen haer man opgerigt, 24 jan. 1737. (Register Leenaktenboeken 1917, pag. 251)
Met potloot had de vorige eigenaar van het leenakteboek bij Johan Straatman het "beroep fonteinier" erbij geschreven.

Een stuck saeijlant groot omtrent een molder gesaeij genaamt het brandtstuck in den Ampte en Carspel van Apeldoorn, buerschap Noort Apeldoorn, toekomende Christiaen Frederik Wolff en Catharina Backers Ehel.
Anno 1731 den 23 september verkofft opgedraegen en getransporteert aan ende ten behoeve van Hr. Johan Straetman en Juffer Anthonija Verweij Ehel. en haeren Erven, en sulcx voor de summa van drie hondert en veertigh gld. vrij gelt alles brederen inholt der originelen opdragt quo relatio. Registr. den 17 november 1731. (Staten Archief, Kwartier Veluwe, inv. nr. 150, Protocollen van bezwaar 1675-1733, buurtschap Noord Apeldoorn, fol. 12)

Johannes Straetman was "kornet en commandant van de jagt van den prince van Orange en Nassau" (Koning/stadhouder Willem III) op 't Loo.

Kasteel 't Loo stond bekend om zijn prachtige tuinen met indrukwekkende "waterwerken" die tot 1738 werden beheerd door een speciaal aangestelde functionaris, de "fonteinier". Vanaf 1738 werden de waterwerken een toegevoegde taak van een hovenier. Kort na de verheffing van stadhouder Willem III tot
Koning van Engeland werd Ary Buytewegh in 1689 de eerste fonteinier. Hij werd in 1694 opgevolgd door Rutger van Cleeff en in 1713 door de weduwe van Van Cleeff. Jan Straetman werd fonteinier in 1728. Hij werd in 1735 opgevolgd door "zijn dochter" die het ambt bekleedde tot 1738. (Zie Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre 1996, pag. 64.) Onduidelijk is om welke dochter van Jan Straetman het hier gaat.

  Kinderen
 1. Cornelia Johanna Straatman, volgt (III.3)
 2. Willemina Straatman, volgt (III.4)
 3. Anna Straatman, volgt (III.5)
 4. Maria Lowijsa Straatman, gedoopt Apeldoorn 6 augustus 1708
 5. Marcellis Straatman, volgt (III.6)
 6. Alletta Straetman, gedoopt Apeldoorn 16 maart 1714
 7. Beatrix Straatman, volgt (III.7)

III.1

Lucretia Adriana Straatman (ouders onder II.2), gedoopt Apeldoorn 24 februari 1689, (Ned. Leeuw 1918, kolom 22), ondertrouwt 1715 te Zwolle - Antony de Man, geboren Apeldoorn
Antony de Man verwierf op 26 mei 1704 het klein burgerschap van Zwolle. (Bron: Gens Nostra, jaarg. 16, jan. 1961, pag. 12.)


Lucretia Adriana ondertrouwt onder de naam "van Straatman tot Munichshave". (Bron: Gens Nostra, jaarg. 16, jan. 1961, pag. 12.)

  Kind
 1. Jacobus Johannes de Man, volgt (IV.1)

III.2

Carolus Jacobus (Charles) Tracy (ouders onder II.3), gedoopt Den Haag (Engelse Kerk) 29 november 1705, (Ned. Leeuw 1893, pag. 36), trouwt Vaassen 12 januari 1733 Cornelia Johanna Straatman (III.3), gedoopt Amerongen 21 oktober 1703, ouders Johannes Straetman en Anthonia Maria Verwey
Voor dit huwelijk tussen "zuster en broederskinderen" werd 5 december 1732 dispensatie verleend. (Zie Jaarboek CBG, 1958, pag. 139.)

Carolus Jocobus TRACY was vaandrager onder 't regiment van baron Villerts liggende in garnizoen te Maastricht.

  Kind

  Voor kinderen zie III.3

III.3

Cornelia Johanna Straatman (ouders onder II.4), gedoopt Amerongen 21 oktober 1703, trouwt Vaassen 12 januari 1733 Carolus Jacobus (Charles) Tracy (III.2), gedoopt Den Haag (Engelse Kerk) 29 november 1705, (Ned. Leeuw 1893, pag. 36), ouders Johan Tracy en Johanna Straetman
Carolus Jocobus TRACY was vaandrager onder 't regiment van baron Villerts liggende in garnizoen te Maastricht.

Voor dit huwelijk tussen "zuster en broederskinderen" werd 5 december 1732 dispensatie verleend. (Zie Jaarboek CBG, 1958, pag. 139.)
  Kind
 1. Johanna Maria Tracy

III.4

Willemina Straatman (ouders onder II.4), gedoopt Apeldoorn 7 december 1704, begraven Deventer 18 november 1749, ondertrouwt Baarn 7 maart 1734 , trouwt Keulhorst 28 april 1734 Lambertus van Rouwendal, gedoopt Baarn 6 april 1710, begraven Amersfoort 24 oktober 1767, ouders Volken Lambertsen van Rouwendal en Verritjesn Klaas Schoutus
Lambertus van Rouwendal werd in 1734 vermeld als lidmaat te Baarn. Vertrok 1 mei 1738 naar Deventer. Vermeld als nieuwe burger te Deventer op 10 april 1738. Burger van Amersfoort op 1 juni 1750, lidmaat aldaar augustus 1750.
Gegevens Rouwendal zijn ontleend aan Jan Schuurman van Rouwendal. Zie: http://members.lycos.nl/schuurmanvanrouwenda/

  Kinderen
 1. Jan Antonij van Rouwendal, volgt (IV.2)
 2. Cornelia Adriana van Rouwendal, gedoopt Deventer 14 maart 1745
 3. Volkert Gerrit van Rouwendal, gedoopt Deventer 20 november 1746

III.5

Anna Straatman (ouders onder II.4), gedoopt Apeldoorn 7 december 1704, overleden 4 december 1776, ondertrouwt Hattem 27 februari 1734 , trouwt Apeldoorn 13 maart 1734 Johan Stephen Cloek, geboren Hattem 25 oktober 1711, overleden 24 februari 1783, ouders Derk Willem Kloeck en Anna Catharina van Vincelaer
Johan Stephen Kloeck was luitenant-kolonel en kapitein van eene Compagnie voetknechten te Hasselt. (Bron: Navorscher 1885, pag. 619-620)

Bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk te Apeldoorn heet de bruid Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman. (Bron: Navorscher 1885, pag. 619-620)
Het nageslacht Kloeck-Straatman is grotendeels ontleend aan de website van Ton Kloek: http://home.versatel.nl/tonkloek/TitelPagina.htm

  Kinderen
 1. Jan Anthony Cloek, geboren 't Loo 8 januari 1735, gedoopt Apeldoorn 9 januari 1735, overleden Zwolle 12 februari 1797, trouwt Cornelia Kramer, overleden 1804
  Jan Anthony Kloeck was Kadet in 1747, Vaandrig 10 september 1765, sous-luitenant 28 oktober 1766. (Bron: Navorscher 1885, pag. 619-620)
 2. Willem Cloek, geboren Apeldoorn 12 september 1737, gedoopt Apeldoorn 15 september 1737, overleden 21 juni 1767
  Willem Kloeck was Luitenant-Ingenieur en stierf ongehuwd. (Bron: Navorscher 1885, pag. 619-620)
 3. Zeger van Arnhem Cloek, volgt (IV.3)
 4. Theodora Wilhelmina Cloek, geboren 17 mei 1736, Geloofsbelijdenis 1762 te Rheden (met attestatie van Zwolle), trouwt 1786 te Hasselt (Ov.) - Johannes de Vries
 5. Anna Elisabeth Cloek, geboren Wijk bij Duurstede 19 januari 1742, gedoopt Wijk bij Duurstede 21 januari 1742, overleden 8 oktober 1765, trouwt Vaassen 25 oktober 1761 Samuel Crombou
  Samual Crombou was predikant te Twisk.

III.6

Marcellis Straatman (ouders onder II.4), gedoopt 1711 te Apeldoorn , trouwt Zutphen (Broerenkerk) 25 december 1746 Maria Haesebroeck, geboren Zutphen 4 maart 1723, gedoopt Zutphen 5 maart 1723, "ten doop gehouden door hare tante Christina", ouders Herman Haesebroeck en Beatrix Goiker
In 1730 was Marcellis Straetman schout van Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk. Hij was toen nog geen 20 jaar oud. In die functie volgde hij zijn oom Willem Verwey op, die schout was geweest van 1702-1729. Kennelijk was de functie voor Marcellus puur bedoeld om hem in het maatschappelijke leven te lanceren, want zijn taken werden grotendeels waargenomen door Willem Verwey.
In de functie van schout was Marcellis als "gadermeester" ook verantwoordelijk voor de inning van de zogenaamde "rele en personele morgengeld".
Het morgengeld was een tweeledige grondbelasting op de oppervlakte: per morgen betaalden zowel de landgebruiker als de landeigenaar een zelfde bedrag, de personele respectievelijk rele stuivers per morgen. Het rele morgengeld, oorspronkelijk 10 stuivers per morgen, werd geheven sinds 1674, het personele sinds 1676. In 1694 werd de aanslag verhoogd tot twee maal 15 stuivers per morgen en in 1701 tot twee maal 25 stuivers. Dat werd in 1719 weer teruggebracht tot twee maal 20 stuivers. Voor de landgebruikers werd de personele belasting in 1770 opnieuw verminderd tot 15 stuivers, waarschijnlijk in verband met de toen heersende veeziekte. Daarna bleef de aanslag gelijk tot de afschaffing van de belasting in 1806.
(Bron: Archief Eemland, Toegangsnummer 0728, Archieftitel: Gecommitteerde geerfden van Eemnes Binnendijks, 1681-1819)
Op 24 februari 1747 was Marcellis Luitenant in het Regiment Cavallerie van Generaal Ginkel.
1752 oktober 7 werd Marcelis Straatman, burger van Zutphen, bekeurd wegens jagen op verboden tijd. (Bron: Archief Kroondomeinen in Gelderland, portefeuille XXVII, jaren 1750-1767 - CBG, Coll. Muschart, boekje 164, pag. 59)

  Kinderen
 1. Jan Willem Straatman, geboren Zutphen 9 december 1747, gedoopt Zutphen 11 december 1747, getuige tante Johanna Haesebroeck
 2. Harmen Straatman, geboren Baak 7 juli 1752, gedoopt Steenderen 8 juli 1752, getuige grootmoeder Haesebroeck, overleden oktober 1754 , (oud 2 jaar)
  Harmen Straatman werd in Baak (kerspel Steenderen) geboren omdat zijn moeder toen aldaar logeerde op "Hirrink".
 3. Gerhard Jan Straatman, geboren op het landgoed Groot Verhorstink te Delden 25 september 1753, gedoopt Vorden ??-, getuige tante Johanna Haesebroeck, overleden 20 februari 1759, (oud 5 jaar)
 4. NN Straatman, geboren op het landgoed Groot Verhorstink te Delden 28 februari 1757, overleden Delden 28 februari 1757
 5. NN Straatman, geboren op het landgoed Groot Verhorstink te Delden 9 januari 1758, overleden Delden 9 januari 1758
 6. Anthony Lodewijk Straatman, geboren 29 oktober 1761, gedoopt Hengelo ??-, overleden april 1762 , begraven april 1762 te Vorden

III.7

Beatrix Straatman (ouders onder II.4), trouwt ca. 1745 - Jan Suermond, overleden v;o;or 21 oktober 1751
1751 oktober 21 - (140) Verzoek van Beatrix Straatman, weduwe van Johan Suurmondt, Willem en Peter Suurmondt en Derk van der Hart om het Hof te machtigen kennis te nemen van het geschil met Johanna Hendrina van Brienen over de nalatenschappen van wijlen Johan Nicolaas en Hendrik Otters.
Verzoek toegestaan.(Bron: Handelingen en resoluties van de Staten van Gelre en Zutphen - Recessen van de ordinaris Landdagen in 1751 te Arnhem gehouden - Rekenkamer S 28, fo. 814-816)
  Kind
 1. Johanna Petronella Suermond, gedoopt Apeldoorn 6 april 1749

IV.1

Jacobus Johannes de Man (ouders onder III.1), beroep Kaarsenmaker te Zwolle, gedoopt Zwolle 25 augustus 1720, overleden vr 1779 , trouwt Zwolle 17 juli 1752 Johanna van der Woerd, begraven Zwolle (Bethlehemse kerk) 28 september 1801
(Bron: Gens Nostra, jaarg. 16, jan. 1961, pag. 11.)
  Kind
 1. Hester Johanna de Man, volgt (V.1)

IV.2

Jan Antonij van Rouwendal (ouders onder III.4), gedoopt Deventer 18 maart 1742, overleden Barneveld 10 februari 1807, begraven Barneveld 16 februari 1807, ondertrouwt Barneveld 16 oktober 1767 , trouwt Amersfoort 1 november 1767 Anna Elisabeth Beek, geboren Brummen 11 juni 1745, overleden Barneveld 4 april 1808, begraven Barneveld 9 april 1808, ouders Johan Beek en Elisabeth van Rouwenburg
Johan van Beek was schout te Brummen in 1753, vervolgens te Barneveld en substituut-ontvanger.

Jan Antonij van Rouwendal was Chirurgijn te Barneveld. Lidmaat te Amersfoort in april 1760. Lidmaat te Barneveld 11 juni 1766.
Kinderen
 1. Jan van Rouwendal, geboren Barneveld , gedoopt 6 november 1768, overleden Barneveld 7 december 1768, begraven Barneveld 10 december 1768
 2. Johan van Rouwendal, gedoopt Barneveld 28 oktober 1770, overleden Barneveld 14 maart 1771, begraven Barneveld 18 maart 1771
 3. Johannes Lambertus van Rouwendal, volgt (V.2)
 4. Wilhelmina van Rouwendal, geboren Barneveld 21 augustus 1773, gedoopt Barneveld 29 augustus 1773, overleden Barneveld 8 juli 1777, begraven Barneveld 11 juli 1777

IV.3

Zeger van Arnhem Cloek (ouders onder III.5), geboren 't Loo 28 maart 1740, gedoopt Apeldoorn 3 april 1740, overleden Beetsterzwaag 6 maart 1834, trouwt(1) Leeuwarden 4 december 1768 Macheltje Dijxtra, geboren Leeuwarden 7 oktober 1743, overleden Beetsterzwaag 15 september 1801, ouders Arnout Dijkstra en Janke Boomsma, trouwt(2) 1802 - Christina Houdina Bouwman
Zeger van Arnhem Cloek was predikant te Beetsterzwaag.

  Kinderen uit huwelijk (1)
 1. Anna Wilhelmina Elisabeth Cloek, geboren Beetsterzwaag 7 december 1769
 2. Janca Diderika Cloek, volgt (V.3)
 3. Cornelia Antonia Cloek, volgt (V.4)

V.1

Hester Johanna de Man (ouders onder IV.1), gedoopt Zwolle 3 juli 1763, overleden Zwolle 9 november 1824, trouwt(1) Hasselt (?) - Johannes Coenraad Mahlstede, trouwt(2) 1792 te Amsterdam - Jan Antony Bouquet, overleden Zwolle (Bethlehemse kerk) 17 juni 1801, ouders Fredericus Jacobus Bocquet en Arnolda Catrina Loeffsen
Jan Antony Bouquet was conrector van de Latijnse School te Zwolle van 1796-1801. Woonde voordien op de Vijzelgracht te Amsterdam.
De vader van Jan Antony was afkomstig uit Hanau am Main (D), * 16 okt. 1709, en studeerde te Leiden.
(Bron: Gens Nostra, jaarg. 16, jan. 1961, pag. 11.)

Hester Johanna de Man ontving als weduwe van Jan Antony Bouquet een kwartaal-tractement van 175 gulden.
(Bron: Gens Nostra, jaarg. 16, jan. 1961, pag. 10 en 11.)

  Kind uit huwelijk (2)
 1. Catharina Johanna Boucquet

V.2

Johannes Lambertus van Rouwendal (ouders onder IV.2), geboren Barneveld 10 mei 1772, gedoopt Barneveld 24 mei 1772, overleden Barneveld 1 februari 1836, ondertrouwt 's Heerenberg 6 juli 1798 , trouwt 's Heerenberg 22 juli 1798 Anna Elisabeth Schuurman, gedoopt 's Heerenberg 21 juli 1769, getuige Matthias Helmregt en Margaretha van Dillen, overleden Barneveld 7 augustus 1837
Johannes Lambertus van Rouwendal was geneesheer en chirurgijn.

  Kinderen
 1. Jan van Rouwendal, geboren ca. 1795 te Zeddam
 2. Anna Geertruijda van Rouwendal, geboren Zeddam 13 februari 1797, gedoopt Zeddam 18 februari 1797, getuige vader en Margrieta Jansen, trouwt Barneveld 26 juli 1822 Gerrit van Voorst, beroep Olieslager, geboren Barneveld 1 maart 1787, overleden vr 1845 , ouders Rijk van Voorst en Gijsbertje van Thiel
 3. Johanna Anthonia van Rouwendal, geboren Barneveld 22 november 1802, gedoopt Barneveld 28 november 1802, overleden barneveld 13 maart 1875, ondertrouwt Barneveld 19 juni 1825 , trouwt Amserfoort 8 juli 1825 Willem Jacob Ras, geboren Alkmaar 3 januari 1780, gedoopt Alkmaar 16 januari 1780, overleden Berverwijk 27 juli 1859, ouders Daniel Emanuelsz. Ras en Adriana jacoba de Dieu
  Willem Jacob Ras was gemeentesecretaris van Renswoude, griffier bij den regtbank Alkmaar. Zijn vader was burgemeester te Alkmaar.
 4. Gerrit Schuurman van Rouwendal, geboren Barneveld 8 juni 1804, gedoopt Barneveld 8 juli 1804, overleden Renswoude 6 februari 1862, ondertrouwt Scherpenzeel 3 oktober 1824 , trouwt Scherpenzeel 15 oktober 1824 Anna Cloos, geboren Scherpenzeel 6 augustus 1799, gedoopt Scherpenzeel 11 augustus 1799, overleden Renswoude 11 maart 1837, trouwt Renswoude 4 juni 1841 Nennetje Haseleger
 5. Johanna Elsabee van Rouwendal, geboren Barneveld 8 december 1809, gedoopt Barneveld 20 december 1809, overleden Barneveld 12 november 1870

V.3

Janca Diderika Cloek (ouders onder IV.3), geboren Beetsterzwaag 23 december 1773, overleden Wirdum 7 mei 1856, trouwt Garyp 25 augustus 1793 Willem Beekhuis, geboren Noordlaren 18 juni 1766, overleden Garyp 28 februari 1815, ouders Hermannus Alberts Beekhuis en Alida Heeres

  Kinderen
 1. Aleida Harmanna Beekhuis, geboren Garyp 16 juli 1794, overleden vr 1802
 2. Jan Steven Cloek Beekhuis, geboren Garyp 12 februari 1797
 3. Harmannus Beekhuis, geboren Garyp 8 november 1798
 4. Aleida Beekhuis, geboren Garyp 14 februari 1802
 5. Macheltje Beekhuis, geboren Garyp 24 maart 1804
 6. Albert Beekhuis, geboren Garyp 17 februari 1806
 7. Theodorus Beekhuis, geboren Garyp 6 maart 1808
 8. Helmertus Beekhuis, geboren Garyp 5 mei 1811

V.4

Cornelia Antonia Cloek (ouders onder IV.3), geboren Beetsterzwaag 23 januari 1780, overleden 7 juni 1863, trouwt 3 september 1797 Hanso Henricus Schotanus Lemke, geboren Wier 26 december 1777, overleden Roordahuizum 15 maart 1837, ouders Hobbo Hanszn. Schotanus en Titia Johannesdr. Haitsma

  Kinderen
 1. Hobbe Lemke, geboren Boornbergum 10 augustus 1798, overleden Rauwert 22 november 1885
 2. Machteltje Lemke, geboren Boornbergum 8 oktober 1799, overleden 15 juni 1884
 3. Willem Lemke, geboren Boornbergum 15 december 1801, overleden Irnsum 15 januari 1882
 4. Titia Lemke, geboren Roordahuizum 16 januari 1804, overleden 1830
 5. Christina Houdina Lemke, geboren Roordahuizum 1 december 1815, overleden Roordahuizum 8 juni 1826
 6. Michal Anna Marius Willem Lemke, geboren Roordahuizum 17 december 1820, overleden Roordahuizum 5 mei 1826

  Oedipus II 23 december 2006