Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel Johann Von der Straten (Goch)

Door: Ruud Straatman

Laatste update: 1 maart 2010

De Von der Straten vormden vanaf ca. 1300 een invloedrijke en welvarende familie in de regio Kleef, Geldern, Goch en had relaties met veel bekende nobele families uit die regio.

Deze familie lijkt langs mannelijke lijn uit te sterven in de 15e eeuw.

In bronnen en literatuur worden de VON der Straten overigens meestal gewoon VAN der Straten genoemd. Voorlopig hanteer ik echter de afwijkende VON-notatie om een onderscheid te maken met de bewezen voorvaderen VAN der Straten van de Graaf Straetman. Uiteraard zijn aanvullingen van harte welkom via email op deze website.

 

I

NN von der Straten, trouwt NN
Volgens verschillende auteurs (Stefan Frankewitz, Dieter Kastner) stamt de familie Von der Straten in de regio Weeze, Goch, Geldern uit Vlaanderen. Ze zouden afstammen van de invloedrijke adellijke Vlaamse familie Van der Straten van de burgt Straten in Sint Andries bij Brugge. Sint Andries maakt tegenwoordig deel uit van de stad Brugge.

  Kinderen
 1. Johann von der Straten, volgt (II.1)
 2. Gerhard von der Straten
  Gerhard von der Straten was waarschijnlijk een broer van Johann.
  In 1316 was Gerhard een "Dienstmann" van de Graaf van Kleef. 1319 is hij "Ministeriaal" van de Graaf van Kleef in Weeze en Keylaer.

II.1

Johann von der Straten (ouders onder I)
Johann von der Straten wordt voor het eerst genoemd in 1297 als één der "Gerichtsleuten von Weeze". Hij werd in 1302 "Amtmann zu Goch". Johann bekrachtigt als Rechter in 1302 de verkoop van de "Hansenhof" te Keylaer (Weeze) aan de Abdij van Grafenthal. 1311 is hij in dienst van de Graaf van Kleef. 1315 is hij "Drost" in Kempen. In 1323 wordt hij genoemd als "Knaap" en in 1326 als Ridder.
Hij verwierf diverse Lenen van de Graaf van Gelre, waaronder "Gut zu Plees", "Gut zu Bucholt", "Gut zu Kevelaer", in 1326 het "Försteramt im Ketelwald", de "Fischerei bei Schravelen" etc. Hij woonde toen in "Haus Wissen".
Van Graaf Dietrich van Kleef kreeg hij in 1328 de "Mühle von Wendevonderen" en aangrenzende Hof in erfpacht.

  Kinderen
 1. Heinrich von der Straten
 2. Johann von der Straten
 3. Francois von der Straten
 4. Arnold von der Straten
  Arnold von der Straten wordt 1335/26 genoemd als "Klevischer Vogt" te Xanten.
 5. Diedrich von der Straten, volgt (III.1)

III.1

Diedrich von der Straten (ouders onder II.1), geboren ca. 1300 , overleden na 1753 , trouwt Margaretha von Kleve, vader Dietrich Luf von Kleve
Margaretha von Kleve was een onecht kind van Dietrich Luf von Kleve, Herr zum Tomburg und Kervenheim, Graf zu Hülchrath.

Diedrich von der Straten was "Herr zu Kalbeck" en in 1330 "Amtmann zu Goch". Hij trad tevens op als Rechter te Hülm. In 1330 ontving hij "Haus Kalbeck an der Niers". In 1335 kreeg Ridder Diedrich von der Straten van Hertog Reinold van Gelre "Hof ter Porten", "Genekens Gut" en "Lyfgers Gut" te Plees en "Commers Gut" te Boecholt in vrij eigendom na die tot dan toe in Leen gehad te hebben. Diedrich was een rijk man, misschien wel een der rijksten van de regio. In 1346 verklaarde de Hertog van Gelre dat hij Diedrich von der Straten 4470 pond, 8 schilling en 4 penning verschuldigde. In 1346 kreeg Diedrich een flink deel van de Hertogelijke ontginningen in het Siebengewalt in bezit.
Diedrich speelde een hoofdrol bij de ontginning van het moerasachtige Siebengewald, zoals beschreven in de zogenaamde Gochse Landrol. Hij wist de Hertog van Gelre over te halen om de ontginning aan te vangen en leidt het project. Daarbij kon hij zich bedienen van Vlaamse of Hollandse ontginningstechnieken die de familie Von der Straten mogelijk had meegenomen uit het westen toen men zich ongeveer een halve eeuw eerder in het Rheinland vestigde. Als beloning ontving hij het grootste aantal "slagen" (rechthoekige "strippen" ontgonnen land) in het Siebengewald. Dit is waarschijnlijk ook de basis van de enorme rijkdom van de familie Von der Straten.
1351 werpt Diedrich zich op als "Dienstmann"van de Graaf van Kleef en wordt hij omschreven als "Ridder en Vlaams Edelman".

  Kinderen
 1. Johann von der Straten
  Johann von der Straten wordt in 1351 genoemd als "Herr zu Kalbeck" en in 1553 als Ridder te Boecholt. Johann is stichter van het Sankt Johannesaltar in de Pfarrkirche te Goch. Hij is eigenaar van een Hof in Plees.
 2. Heinrich von der Straten, volgt (IV.1)
 3. N1 von der Straten, volgt (IV.2)

IV.1

Heinrich von der Straten (ouders onder III.1), geboren ca. 1325 , overleden ná 1392 , trouwt Margaretha von Boetzelaer
Heinrich von der Straten was van 1348-1364 en van 1371-1381 "Amtmann zu Goch". In 1372 is hij "Herr zu Wissen". In 1369 laat Heinrich aan de Graaf van Kleef de "Voigtei Weeze" en de Visserij en de Molen aan de Niers. In datzelfde jaar wordt Heinrich ook genoemd als eigenaar van Huis Hertefeld (bij Siebengewald). In 1372 ontstaat er een vete tussen Heinrich en de Graaf van Kleef. 1381 treedt heinrich op als Rechter te Asperden. In 1387 wordt er een schuldenregeling getroffen tussen Heinrich en de Hertog van Gelre. De Hertog staat voor 1800 "alte Schilde" bij Heinrich in het krijt. In 1392 ruilt Heinrich een een Hof aan de Loe in Klein-Keylaer (Hotzhof?) met de Abdij Grafenthal tegen een windmolen in Wemb en een watermolen aan de Niers.

  Kinderen
 1. Johann von der Straten, volgt (V.1)
 2. Heinrich von der Straten

IV.2

N1 von der Straten (ouders onder III.1), trouwt Seger van Groesbeek
N2 vonder Straten erfde "Haus Kalbeck".
Ridder Seger van Groesbeek was Heer van Hoemen (Heumen).

  Kind
 1. Fije (Sofia) van Groesbeek, volgt (V.2)

V.1

Johann von der Straten (ouders onder IV.1), overleden 1440/1444 , trouwt(1) Ida van Stommel, trouwt(2) Mechtild von Bylandt, ouders Johann (Herr) von Bylandt en Jutta von Spaen
Johann von Bylandt was "Geldernscher und Klevischer Rat und Amtmann"

Johann von der Straten was "Herr zu Wissen" en van 1390-ca.1430 onder 3 verschillende Hertogen van Gelre "Amtmann zu Goch".

  Kinderen uit huwelijk (2)
 1. Anna von der Straten, trouwt Johann von Broekhuysen, ouders Wilhelm von Broekhuysen en Agnes von Werdenburg
  Ridder Wilhelm von Broekhuysen was in 1402 "Erbhofmeister von Geldern". Hij stichtte in 1452 in Oestrum bij Venray een "Regulierherrenkloster". Ridder Johann stierf tijdens een pelgrimstocht naar het heilige Land, die hijj samen met Hertog Arnold van Gelre ondernam. Per testament schonk hij "Hof ter Masen" (bij Wetten) aan het door hem gestichte klooster, dat in 1470 naar Mariensand bij Straelen werd verplaatst.

  Anna von der Straten erft Haus zu Wissen. Zij verkoopt het in 1461 aan Johan van den Loe. Haus zu Wissen is tot op heden in het bezit van de familie Von Loe gebleven.
  Johann von Broekhuysen was van ca.1430-1451 "Amtmann zu Goch".
 2. N2 von der Straten, volgt (VI.1)
 3. Derick von der Straten
  Derick von der Straten is een hypothetische zoon of kleinzoon van Johann von der Straten. Deze Derick wordt in 1476 genoemd in een oorkonde waarin de Hertog van Gelre verzekerd wordt dat er op hem geen vorderingen meer rusten betreffende de "1800 Schilde" waarvoor Heinrich von der Straten in 1387 een schuldenregeling had getroffen met de Hertog. Het lijkt aannemelijk dat een directe nakomeling van Heinrich (kleinzoon of achterkleinzoon) zo'n verzekering namens de familie geeft.

 4. Heinrich von der Straten
  Heinrich von der Straten is een hypothetische zoon van Johann von der Straten.
  Bij de abdijkerk van Abdij Grafenthal bevindt zich een grafsteen met het opschrift: "Ao dni. 1470 ipsa die Valentini obiit dns. Henricus de Straten presbyter, c.a.r.i.p. amen".

V.2

Fije (Sofia) van Groesbeek (ouders onder IV.2), trouwt 1387 - Sweder van Heeckeren genaamd van Rechteren, overleden 23 april 1404, ouders Frederik van Heekeren van der Eze en Lutgard van Voorst van Rechteren
Sweder van Rechteren was vanaf 1388 Heer tot Rechteren, 1395 Raad van Bisschop van Utrecht, 1396 Drost van Coevorden en Drenthe

1387 mei 17 (des vrydaghes na onss heren Hemelvaertsdach) Zegher van Gruysbeke, heer van Hoemen, ridder, verklaart huwelijkse voorwaarden te maken met Sweder van Rechteren voor het huwelijk van zijn dochter Fije met Van Rechteren, waarbij wordt bepaald dat hij haar 2800 guldens zal meegeven en dat zij daarbij afstand doet van haar rechten op de nalatenschap van wijlen haar moeder, en dat Van Rechteren dit geld zal beleggen in goederen die door Deric van Apeltaren, Henric van der Straten, Wynand van Aernhem en Jan Mompelyer van Overhage voldoende worden geacht, terwijl Van Rechteren haar een jaarlijks levenslang vruchtgebruik zal geven van 280 guldens, waarbij Van Gruysbeke, naast zijn zoon Johan van Gruysbeke als medeverbondene, tot borgen stelt Deric en Henric van Apeltaren, broers, Henric van Straten, ridders, Jorden van Wijlre, scholaster te Zeeflic, Herberen van Gruysbeke, Werenbrecht en Johan van Ubbergen, broers, Rutgher en Deric van Gruysbeke, broers, en Johan van Wijlre. Origineel charter (inv.nr. 32), met de zegels, waarvan enkele geschonden, van Zegher en Johan van Gruysbeke, vader en zoon, en van de tien borgen.

In deze oorkonde is Ridder Henric van Straten waarschijnlijk dezelfde als Henrich von der Straten, de broer van N1 von der Straten (de moeder van Fije van Groesbeek). Dit is de eerste aanwijzing dat de Ridders "Van Straten" uit het huidige Gelderland dezelfde zijn c.q. gerelateerd zijn aan de Ridders "Von der Straten" uit regio Weeze, Goch. Aan deze acte in het Archief van Huis Almelo moet dus ook het zegel van Heinrich vond der Straten te vinden zijn.

Seger van Groesbeek trouwde na N1 von der Straten ook nog eens met Margaretha van Bylandt. Het huwelijk met N1 von der Straten wordt haast nergens genoemd. Echter, de zoon van Seger van Groesbeek voerde later de titel Heer van Hoemen en Calbeck (!), welke laatste titel in de familie kwam via het huwelijk met N1 von der Straten.
Veel genealogen houden het er dan ook op dat Fije van Groesbeek een dochter uit dat latere huwelijk van Seger met Margaretha Bylandt was. Dit laatste is alleen in tegenspraak met de borgen die namens Seger van Groesbeek optreden in bovengenoemde overeenkomst. Daarin wordt geen enkele Bylandt genoemd, maar wel Henric van Straten...


De Van Rechteren waren Heren van Almelo.

  Kinderen
 1. Lutgard van Rechteren, overleden ca. 1442 , trouwt ca. 1410 - Wessel IV van den Boetzelaer, geboren ca. 1360 , overleden 1439 , ouders Rutger III van den Boetzelaer en Elisabeth van Bylandt
 2. Frederik van Rechteren, volgt (VI.2)
 3. Margaretha van Rechteren
  Margaretha van Rechteren was non in klooster te Weerselo.
 4. Aleid van Rechteren
  Aleid van Rechteren was non in klooster Ter Hunnepe.
 5. Seger van Rechteren, overleden 24 januari 1457
  Seger van Rechteren was Heer tot Rhaan en Egede.
 6. Diederik van Rechteren
  Diederik van Rechteren was Proost te Oldenzaal.
 7. Fye (Sofia) van Rechteren, overleden ná 1464 , trouwt Alef van Haren
  Alef van Haren was Kastelein van Coevorden en Ambtman van Drenthe van 1442-1450. Had Huis Bredenhorst in leen.
 8. Johanna van Rechteren, overleden 1451
  Johanna van Rechteren was non te diepenveen.

VI.1

N2 von der Straten (ouders onder V.1), trouwt N von Elferfeld

  Kind
 1. Agnes von Elferfeld, trouwt Johann (Heinrich) von Brempt, trouwt Sweder Balderik
  Johann von Brempt was van 1456-1461 "Amtmann zu Goch". Hij stierf in 1461 of 1465. Sweder Balderik was van 1461-1471 "Amtmann zu Goch". Tevens "Vogt" in Gelderland. Hij stierf in 1473.

VI.2

Frederik van Rechteren (ouders onder V.2), overleden kort na 16 jan. 1462 , trouwt ca. 1432 - Kunegonde van Polanen, overleden ca. 1438 , ouders Otto van Polanen en Johanna van Voorst
Kunegonde van Polanen was Vrouwe van Voorst en Keppel, net als haar moeder Johanna van Voorst. Otto van Polanen was Heer van Asperen.

Frederik van Rechteren was Heer tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en Rhaan. Ridder in 1411, Drost van Drenthe en Kastelein van Coevorden van 1420-1437.

  Kinderen
 1. Sweder van Voorst en Keppel, volgt (VII.1)
 2. Otto van Rechteren
 3. Johan van Rechteren
 4. Seger van Rechteren
 5. Fye (Sofia) van Rechteren

VII.1

Sweder van Voorst en Keppel (ouders onder VI.2), overleden 1484 , trouwt ca. 1452 - Elisabeth van Homoet, overleden ca, 1484 , ouders Johan Heer van Homoet en Wisch en Agnes van Culemborg
Sweder Heer van Voorst en Keppel was vanaf 1457 Heer van Almelo.

  Kinderen
 1. Johan van Voorst en Keppel, geboren ca. 1455 , overleden vóór 30 oktober 1501 , trouwt Agnes van Broeckhuysen, ouders Reinier Heer van Broeckhuysen en Ermgard van Groesbeek, Vrouwe van Calbeck
  Agnes van Broeckhuysen hertrouwde in 1504 met Derk van Haeften, Ambtman van Bommel, Bommelewaard en Tielerwaard, zoon van Alart van Haeften en Aleid van Waardenborg.

  Johan van Voorst en Keppel was Heer van Almelo vanaf 1478. In 1486 beleend met de Heerlijkheid Tull en 't Wael. Hij vermoorde zijn broer Reinier van Voorst.
 2. Frederik van Voorst en Keppel, volgt (VIII.1)
 3. Reinier van Voorst, geboren ca. 1465
  Reinier van Voorst werd door zijn broer Johan vermoord: "van sijn broeder in 't privaat versmoort".

VIII.1

Frederik van Voorst en Keppel (ouders onder VII.1), geboren ca. 1460 , overleden ca. 1521 , trouwt 1513 - Judith van Aeswijn, ouders Reynier van Aeswijn, Heer van Swanenborg en Agnes van Ulft
Frederik van Voorst en Keppel was Heer van Almelo vanaf 1501 (als opvolger van zijn broer Johan).

  Kinderen
 1. Elisabeth van Voorst en Keppel, geboren 1516 , overleden 1571 , trouwt 1530 - Johan van Pallandt, overleden 1 oktober 1562 , ouders Elbert van Pallandt, Heer van Zelhem en Elisabeth ter Horst
  Johan van Pallandt was Heer tot Horst, Issum en Hamm.
 2. Frederica van Voorst en Keppel, geboren ca. 1521 , overleden 1577 , trouwt 1536 - Derk van Gelre, overleden 1580 , vader Reinier van Gelre
  Derk van Gelre was Heer tot Arcen. Reinier van Gelre, Heer tot Grunsfort en vader van Derk van Gelre, was een bastaardbroer van Hertog Karel van Gelre.

  Oedipus II

14 januari 2005