Straatman(s) / Straetman(s) Kroniek

 
1301 t/m 1500   1501 t/m 1550   1551 t/m 1600
1601 t/m 1650   1651 t/m 1900   Bronnen

#

 

===============

1501 oktober 12, Kampen

De stad (Kampen) verkoopt rente aan Heer (priester) Frederic Straetken: 10 heren pond per jaar lijfrente.

Transportakten en Testamenten 1479-1484 en 1501-1502. (Kamper Genealogische & Historische Bronnen, deel 18B), pag. 223

===============

1501 november 13, Kampen

Jacob Jansz, de oude wachter, en zijn vrouw Swane verkopen aan Gertruit, de weduwe van Jan Geye, een jaarlijks tinsgeld van 5 heren pond op Sint Marten in de winter, gaande uit hun huis en hof op de Burgwal, tussen heer Gosen Claesz aan de ene zijde en Johan S…. (Straetken?) en Lubbert Petersz' hof aan de andere zijde, strekkende tot aan de Korte Hofstraat. …. Henric, Luyken en Dirck Jacobsz, de drie zonen van Jacob voornoemd, staan garant voordeze tins.

Transportakten en Testamenten 1479-1484 en 1501-1502. (Kamper Genealogische & Historische Bronnen, deel 18B), pag. 224

===============

1503, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 382 folio 32: Bernt Kreyenfenger X Mechteld Sub et re Henrick Verstraten X Katherijne.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1503 november 14, Kampen (des dinxdages na sunte Merten inden Wynter)

Hueghe Wegghe, schulte inden Blanckenham, oorkondt, dat Albert Johansz. en Griete zijn vrouw verkocht hebben aan Johan Krommen en Katherinen zijn vrouw, 19 1/2 goudgulden per jaar uit een sate land, gelegen op het bedijkte broek bij de Zuytwende, belend ten Z. Alyd weduwe van meester Ludekens…… ten N. …… en Claes Arentsz. Erfgenamen, ten O Kerstken Hanneken, ten W. ……. (beschadigd)

Archieven der gemeente Kampen: Regesten, nr. 877

===============

1504-1507, Kampen

Rente aan Heer Frederick Straetken 10 heren ponden op Dionisii.
  • 1504 betaald
  • 1506 betaald
  • 1507 doorgehaald. (Waarschijnlijk vervangen door een lijfrente, zie 1507-1511. Maar zie ook 1501 oktober 12)

Deze rente is door Gijsbert van Leeuwen en Geert van Ingen verkocht toen zij de wijnaccijns bedienden. Uit deze accijns zouden de renten van de opgenomen sommen worden betaald.

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 64

===============

1506 april 17, Bahr en Lathum

Een erf en goed, gelegen tot Latum en bij Baer, geheeten die Uytmate en die Vollick: Henrick ther Straetten na transport van Deryck Makereell.

Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathüm, bewerkt door W. Wijnaents van Resandt en Dr. J. S. van Veen, Arnhem 1926 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 34

===============

1506 juni 23, Zutphen (op sunct Johansavent nativitatis)

Arnt Slindewaiter en Bernt van Ruderloe, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat pater Johan van Zwolle, pater van het Convent van Admanshuiss, door toedoen van de door de Raad aangesteld verwaarders van het convent, de jaarrente van 4 molder rogge, vermeld in de akten van 23 maart 1461 en 6 oktober 1462 (reg.nr. 62 en 68), waardoor deze akte is gestoken, hebben overgedragen aan de olderlieden en gildemeesters van Sint Anthonissgilde in Sint Walburgiskerk, teneinde het "testament" van Gertruid, weduwe van Marten Voss, te betalen.

Gegeven in den jair ons heren duesent vijfhondert ind sess op sunct Johansavent nativitatis.

(Afschrift in inv.nr. 1, fol. 129 vso. Zie ook 1462 oktober 6 en 1461 maart 23.)

Stads- en Streekarchief Zutphen, Archiefnummer 84, inv. van het archief van de Sint Antony Groote Broederschap 1451-1934, Regestenlijst, regest nr. 215

===============

1507-1511, Kampen

Lijfrente aan Heer Frederick Straetken 10 heren ponden op Sint Dionisiusdag:
  • 1507-1509 gewoon betaald
  • 1510 betaald met 10 hoornsgulden
  • 1511 is Frederick Straetken overleden.

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 8

===============

1507 september 2, Kampen

Henric Voirne en Roederick van Endoven, schepenen van Campen, oorkonden, dat Dirck Straetken en Mette zijn vrouw verkocht hebben aan Aernt de Milde en Gese zijn vrouw, 5 heren pond per jaar uit een huis en erve, gelegen in de Niestrate tussen Goert Jansz. Weduwe en de koper, strekkende achter aan Willem Morre.

Archieven der gemeente Kampen: Regesten, nr. 928 (Archief van de Armenkamer)

===============

1508 januari 2, Kampen (op sancte Vincentius dach)

Hughoe Wegge, schulte inden Blanckenham, oorkondt, dat Lysebeth weduwe van Ghyse Johan Claesz., met Kathryne en Heyle haar dochters en Johan Claesz. haar zoon en momber, alsmede Albert Heynensz. en Geertruudt zijn vrouw verkocht hebben aan Jacob van der Straten en Weyme zijn vrouw, de rente van 7 gouden rijnsgulden, breder omschreven in de principaalbrief van 6 mei 1496 (reg.nr. 784), gaande uit het land, waarop Peter Vaerkens woont. Keurnoten Peter Vaerkens en Jacob Huit.

Archieven der gemeente Kampen: Regesten, nr. 933 (Archief van Weeshuizen)

===============

1508 december 2, Kampen

Rentebrief van 2 heren pond uit een huis in de Morresteeg, ten name van Wobbe Reynkens, weduwe van Hoirne, 1464 mei 15.

Met overdracht aan het convent van St. Jeronimusberge, 1469 juli 25.

Met acte, waarbij Grumpert Stevensz. bij de overgang van deze rente op Weyme van der Straten, verklaart dat hij jaarlijks 2 heren pond pleegt te betalen, 1508 december 2.

Met overdracht aan Weyme van der Straten, 1509 mei 8.

Met overdracht van het huis door Gumpert Stevens aan Coen Ross, 1509 december 11.

Archieven der gemeente Kampen, Armenkamer, nr. 917

===============

1508 december 2, Kampen

Wolters Wolfertsz. en Lubbert. Van Hattem, schepenen van Campen, oorkonden, dat Gumpert Stevensz. en Alyt zijn vrouw verklaard hebben, dat zij jaarlijks 2 heren pond geven aan Maarten Maezs. en Geertruyt Lubbert Oldebutters dochter, echtelieden, uit hun huis en erve, gelegen in de Morresteghe tussen Luyken Tripmaker en Herman Collens erve, strekkende achter aan de Stove, nader omschreven in de getransfigeerde principaalbrief van 15 mei 1664 (reg.nr. 430), welke rente Herman Rotgersz., tonende volmacht met zegel van de stad Deventer, namens de bezitters opgedragen heeft aan Weyme Jacob van der Straten weduwe.

Archieven der gemeente Kampen, Regesten, nr.944 (Archief Armenkamer)

===============

1509, Angerlo

Dat Hekersche slach, gelegen onder den kerspel van Angerlo, ten Zutphenschen leen heeft ontfangen, Henrick van der Straten, erve sijnes vaders Arnts, a°. 1509.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, bewerkt door J.S. van Veen, Arnhem 1917 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 197.

===============

1509, Zutphen / Keulen

Afschrift van brief van Johann up det Straissen aan de stad Collenn: Verweer tegen de bewering van de stad Zutphen, dat de hem toebehorende wijn niet door die van Zutphen, maar "van den Roiden" genomen zou zijn; hij verzoekt het stadsbestuur hem toe te staan Zutphen met recht te vervolgen.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2086

===============

1509 mei 1, Zutphen / Keulen

Brief van Johan up der Straessen, burger te Collen (Keulen) aan de "radessendebodden" (raden en boodschappers) van de steden der Duitse Hanze (te Munster vergaderd): Verzoek namens hem aan de stad Sutphen te schrijven over de 20 voeder wijn ter waarde van 1500 goudgulden, die hem door die van Sutphen in het jaar 1500 voor Deventer ontnomen zijn; de vergoeding die hem namens de stad door o.m. burgemeester Wilhelm Lerinck destijds is toegezegd, is nooit betaald.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2033

===============

1509 mei 2, Zutphen / Keulen

Brief van 'radessendebodden" van de Duitse Hanze, te Munster vergaderd, en de stad Munster aan de stad Zutphen: Verzoek om Johan upter Straten, burger van Colne, schadeloos te stellen voor de circa 20 voeder wijn die hem in 1500 voor Deventer door de partij van Sutphen ontroofd werden, welke schadeloosstelling hem al door wijlen Willemm Lering was beloofd.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2035

===============

1509 mei 8, Kampen

Bartold van Wilssem en Ruerick van Endoven, schepenen van Campen, oorkonden, dat Gumpert Stevensz. en Alydt zijn vrouw verkocht hebben aan Weyme Jacob van der Straten weduwe, 2 heren pond per jaar uit hun huis en erve, gelegen in Morrenstege tussen Luytken Tripmaker en Heer Peter van Coelen. Keurnoten Dirck Ottensz., Johan Ottensz., Valck Petersz. en Symon Bloems.

(Zie ook 1508 december 2, reg.nr. 944 en Armenkamer nr. 917)

Archieven der gemeente Kampen, Regesten, nr. 953

===============

1509 juni 23, Zutphen / Keulen

Brief stad Coelne aan stad Sutphenn: Herhaald verzoek om gehoor te geven aan de klachten van haar burger Johan up der Straissen betreffende de hem afgenomen wijn, en de belofte te houden destijds door wijlen Wilhem Lerinck gedaan.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2041

===============

1509 juli 21, Zutphen / Keulen

Brief van stad Coelne aan stad Sutphenn: Toezending- in antwoord op antwoord van Sutphenn - van een verzoekschrift van haar burger Johan up der Straissen over de hem ontnomen wijn.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2049

===============

1509 augustus 1, Zutphen / Keulen

Afschrift van brief van stad Zutphen aan stad Colne: Antwoord op brief met supplicatie van Jan opter Straten, die volgens de stad onware beweringen doet: de wijn is niet door die van Zutphen, maar door te Grollo of Lochem gelegerde soldeniers geroofd, en de nu overleden raadsvrienden van Zutphen kunnen op de destijds gehouden bijeenkomst aan het Cuerhuyss bij Deventer onmogelijk toegezegd hebben de wijn te restitueren; bovendien is op de laatst gehouden dagvaart te Rynberck de zaak door de Keulse afgevaardigden niet ter sprake gebracht.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2058

===============

1509 augustus 9, Kampen (op sunte Laurens avent)

Ewolt Hebelens, schulte te Paesloe, oorkondt, dat Heyman Hoyers en Gese zijn vrouw verkocht hebben aan Weymen Jacob van der Straeten weduwe, de rente van 9 goudgulden, breder omschreven in de getransfigeerde principaalbrief van 1 juli 1492 (reg.nr. 754, zie aldaar), belovende dat zijzelf, nog zijn vader Jacob Hoyer en Lubbe diens vrouw, noch Claes Kremer en Lyse zijn vrouw, enige aanspraak op deze rente zullen doen gelden.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 959 (archieven Kerken en Kloosters)

===============

1509 augustus 29, Zutphen / Keulen

Brief stad Coelne aan stad Sutphen: Herhaalde toezending van een verzoekschrift van haar burger Johan up der Straissen over de hem ontnomen wijn.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2061

===============

1510 August 19, Xanten

Beschreibung : Portar und Kapitel der Kirche von Xanten gestatten, dass Peter Reymer, Vikar und Rektor des Altars des heiligen Martin in ihrer Kirche, für eine ihm bezahlte Geldsumme dem Gerit von Haffen, Rektor und Vikar des Altars des heiligen Antonius auch in ihrer Kirche und Fabrikmeister, ein Haus und Erbe binnen Xanten in der Brückstraße (Brugstraten) neben Haus und Erbe der Alith Peuten und ihrer Kinder einer- und des Goessen Danielz andererseits verkauft hat, welches Haus Alit von Haige, Heymkens Tochter, der Vikarie St. Martin laut der Urkunde, die sie den Ausstellern und dem Rektor [Peter] gegeben hat, übertragen hat. Der Fabrikmeister soll das für den Hauskauf bezahlte Geld an dem Haus und Erbe binnen Xanten am Markt neben Haus und Erbe des Zweder Hoppen einer- und des Derik ter Herenhaeue andererseits verbauen. Dieses Haus [am Markt] hat Peter mit Billigung der Aussteller von ihrem Mitkanoniker Egidius vander Straten, der auch Werkmeister ihrer Kirche war, für sich und die nachfolgenden Rektoren und Vikare des Martins-Altars gekauft. Die Aussteller haben ihre Zustimmung zu allen Vorgängen erteilt. - Ankündigung des Kapitelssiegels.Gegeven 1510 altera Helene.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Rückvermerke: ennen brieff van dat hus inger Brugstrat an. domini dussent vyffhundert end tyn - Desselv. vyfhundert end dertyn. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigungmit Transfix von 1513 Februar 14)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 85 I-II

===============

1510 december 19, Kampen

Henrick Hoff en Wolter Wolffsz., schepenen van campen, oorkonden, dat Coert Gheye en Jutte van der Vecht, echtelieden, Foyese hun dochter, alsmede Dyrck van Holtsende en Herman van der Vecht, mombers over de onmondige kinderen van dit echtpaar, verkocht hebben aan Weyme Jacob van der Straten weduwe, 1 1/2 gouden keurvorstgulden per jaar uit hun huis en erve, gelegen in de Oldestrate tussen Dyrck van Holtsende voornoemd en Otto Roelofsz., strekkende achter aan de Yselmure.

NB: Door Weyme van der Straten gelegateerd aan de Jhesuskinderen voor een maaltijd op Witte Donderdag van zalm, brood en wijn.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 977 (archief van Weeshuizen)

===============

1511 maart 22, Kampen

Ghysbert van Leeuwen en Jan van den Veen, schepenen van Campen, oorkonden, dat Geert Schilt en Claes zijn vrouw verkocht hebben aan Weyme Jacob van der Straten weduwe, de rente van 7 heren pond, die zij hebben uit het huis van Mr. Jan Stevensz.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 978 (archieven Kerken en Kloosters)

===============

1511 april 29, Zutphen / Keulen

Minuut-brief stad Zutphen aan stad Coelne: Antwoord dat Jan op der Straiten onwaarheid spreekt en dat zij zich moeite heeft gegeven bij de hertog, doch dat Jans wijnen geroofd zijn door een ongeregelde bende.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 2130

===============

1512 september 9, Kampen (des dages nae onser liever Vrouwen geboirtendach)

Evert van Ensse verklaart verkocht te hebben aan Weyme Cromme, weduwe van Jacob van der Straten, 5 gouden overlandse gulden per jaar uit al zijn goederen in de vrijheid van Campen.

NB: Aangezien de rente een tijdlang niet ontvangen is, is in 1613 een rente van 3 goudgulden gelegd op het grote huis der van Enssen, bewoond door Joost Jansz. en een rente van 2 goudgulden op het huis daarnaast, zodat deze rente vervallen is.

(Zie ook 1572 januari 4, reg.nr. 1684)

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 992 (archief van Weeshuizen)

===============

1513, Doesburg

Doesburg: Overleden Gertruyt ter Straeten, vrouw van Henrick, lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap.

De Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg, ca. 1397-1580, pag. 90

===============

1513 juli 26, Gendt (des anderen dachs nha sint Jacobsdach)

Anna van Egmondt, gravin van den Berghe etc., erkent namens haar zoon schuldig te zijn aan Beel, weduwe van Henrick van der Hoevelick Wilhelmsz., een rente van 12 goudduldens 's jaars, gaande uit de Gentsche waard. In den jaeren ons Heren duyssent vierhondert darthien des anderen dachs nha sint Jacobsdach.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1836

===============

1514 November 4, Wolfhagen / Xanten

Beschreibung : Lammert Koenen und Johan ingen Zairne und sämtliche übrigen Schöffen in Wolfhagen (inden Wolffhaege) des Herzogs Johann von Kleve und Grafen von der Mark bekunden, dass vor Johan the Kort, ihrem Richter zu Winnenthal (Wunendaell), und ihnen Weissel Sybertz, Witwer der + Beeligen Roegen anders gen. Müelres, als Momber Beeligens die Erbjahrrente von 3 Maltern Roggen, die + Johan Müelre von Geryt Telmans und dessen Erben laut Urkunde gekauft hatte, die aus einem Stück Land zu zahlen sind, das Goessen Hoeuelmans bebaute und in Jahrpacht hatte, und dazu noch 3 Malter Roggen rückständiger Pacht, die der Beeligen im Jahr [15]12 am 24. Juni (op nativitatis Iohannes) durch den Tod des Theus Bossmans zugefallen waren, aus folgendem Anlass der Vikarie St. Anna zu Xanten gestiftet hat: Theus hatte die Rente von 3 Maltern Roggen von + Johan Mullre auf Lebenszeit laut Johans Testament erhalten, nach Theus´ Tod sollte sie an Beeligen und ihre Erben zurückfallen. Dann wollte Beeligen vor ihrer Heirat mit Billigung der Testamentsexekutoren [Johans], nämlich Meister Jhelis vander Straytten, Arnt Stappert, Johan von Bynnen und Hermen Telmans, Hermens [Sohn], Verwandter Beeligens, dass die Erbrente und die rückständige Pacht sogleich an Rutger Boegell anders gen. inger Doernnen, Rektor und Kaplan des Altars der heiligen Anna in der Kirche von Xanten, zu Behuf dieser Vikarie und der Sonntagsmessen kommen sollten, welche Vikarie Hilken Smachts gestiftet und Johann Muellre zusätzlich berentet hatte. Als Beeligen (Beyltgen) dieses also der Vikarie für die Sonntagsmessen und alle gläubigen Seelen gestiftet hatte und dazu ein Entwurf gemacht war, fehlten zum Abschluss sie, die Schöffen, worunter das fragliche Land gelegen ist. Unterdes starb Beeligen im Wochenbett. Vor ihrem Tod hatte sie noch ihren Ehemann Weissel aufgefordert, die Stiftung zu vollenden. Also kam Weissel vor sie, die Schöffen, und hat mit Hand, Halm und Mund für immer zugunsten der Vikarie auf die Erbrente verzichtet. Wenn die Rente dereinst abgelöst wird, soll man das erlöste Geld sofort wieder zugunsten der Vikarie anlegen. Auch vorgenannte Exekutoren Johan Muelres, nämlich Jhelis, Offizial und Kanoniker in der Kirche von Xanten, und Arnt Stappertz, Vikar ebenda, haben vor den Schöffen Verzicht zugunsten der Vikarie geleistet. - Der Richter kündigt sein Siegel an. Die Schöffen kündigen ihr Schöffentumssiegel an.Gegeven 1514 op saterdach post omnium santorum.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Rückvermerk betr. Rückkauf der Rente durch die Ehefrau des Richters in Schaphelen, 1523 (16. Jh.): It. anno domini 1523 redemta est hec epistola per uxorem iudicis in Schaphelen scilicet per filiam Henrici van Alr. [Aken ?] Libettam [?]. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigung)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 85 I-II

===============

1514 november 20, Kampen

Willem Mor en Johan Wolfsz., schpenenen van Campen, oorkonden, dat Johan van den Veen Johansz. verkocht heeft aan Weyme Jacob van der Straten weduwe, de rente van 5 heren pond, hem aangekomen van zijn overleden vader, gaande uit een huis en erve, thans bewoond door Theeus Lubbertsz. Vleyshouwer, breder omschreven in de getransfigeerde principaalbrief van 18 maart 1477 (reg.nr. 544).

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1012 (archief van Armenkamer)

===============

1515, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 383 folio 57: Gerrit van de Merck X IJken Sub et re Herman van Straten X Alijt.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1516, Arnhem

Burgerboek Arnhem: Johan Straetman, "Schoemaker"

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1516 juni 5, Seppenrade

Bestätigung des Rechtes zum Rückkauf von Hulsmanns Gut, Bsch. Reckelsum, des Hofes zu Eickel, Bsch. Tetekum, und der beiden Erben Grote Stroet (=Stoetman) und Lutke Stroet (=Stoetman), Bsch. Tetekum, Kspl. Seppenrade, für die Witwe Brigitte von Lintelo durch Schotte von Visbeck

(Siegel: Schotte von Visbeck. Altsignatur : VII 12)

(Zie ook: 1538 oktober 9)

Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Archiv Sandfort (C.San.AB), Bestände A, B, Specialia (11.02), nr. A 82 U

===============

1517, Arnhem

Burgerboek Arnhem: Peter van der Straten, "moller"

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1517 november 2, (Manendach neest na Alrehellighdach)

Wessell van Ermen, drost van het land van den Berghe, oorkondt, dat Johan van Westrick en zijn vrouw Johanna overdragen aan Henrick van der Hovelwick de rente, vermeld in den brief van 1498 April 26. In den jaren onss Heren dusent vifhondert ind soventhien up Manendach neest na Alrehellighdach.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1899

===============

1518, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 383, folio 143: Johan Straetman X Gerryt bewijzen Nyese en Nyese en Johan, echte kinderen van Gerryt die ze beholden heeft van meyster Derick Sluyter, barbier en voirman.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1519, Doesburg

Doesburg: Overleden Agnes ter Stegen, lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap.

De Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg, ca. 1397-1580, pag. 90

===============

1519 april 16, Emmerich / Mons

Notaris Henricus van der Empell instrumenteert, dat Gerhardus ther Stege, gemachtigde van de bevelhebbers van Mons, ontvouwt, waarom hij wenscht in beroep te gaan van het vonnis van het gericht van Embrick, Rechen, Huetem en Hekeren, waarbij het beslag op de goederen van den minderjarigen graaf Oiswaeldus, door Henrick van der Hovelwick, van waarde is verklaard.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1927

===============

1519 april 18 en mei 2, Emmerich

Notaris Henricus Craenevelt instrumenteert, dat Gerhardus ter Stege het appèl, vermeld in den brief van 1519 April 16, aan de keerzijde dezes geschreven, heeft ingediend bij het gericht van Embrica, Huetom, Hekern en Rechen, dat hem na 14 dagen beraad dit toegestaan heeft, tegen betaling van de onkosten van de schepenen van Reess.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1929

===============

1520 maart 3, Kampen

Wijnolt Kost, schulte tot Vollenhoe en op Wanneperveen, oorkondt, dat Johan Wychers en joffer Margarete van den Rutenberge verkocht hebben aan Ellert Kromme, 12 gouden keurvorstgulden per jaar uit hun erve, land en goed, bemeierd door Egbert Alertsz. gelegen te Suerbeke in het kerspel van Vollenhoe, belend ten O. Evert Henricksz. erfgenamen , ten W. de nakomelingen van Nyngen met het erve waarop Ghyse van Bimmen woont, ten Z. de Zuerbeecker stege, ten N. de Schadewech. (Keurnoten Willem Sloeth en Henrick van Zuerbeke.)

(zie ook 1546 mei 8, reg.nr. 1416).

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1416 (Archief van de Weeshuizen)

===============

1520 maart 19, Hervelt

Johanna van der Stegen, weduwe van Peter van der Stegen, Henrick Valkenborch en zijn vrouw Elizabeth, dochter van Johanna voornoemd, verkoopen aan Peter Adelien een rente van 14 rijnsche guldens 's jaars, gaande uit 2 tienden, geheeten Rynsemer- en Nemenrebroick, gelegen in het kerspel Hervelt.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1954

===============

1521-1544, Kampen

Losrente aan de erfgenamen van Jan Kromme, jaarlijks 10 goudgulden op Sint Katharijnendag:
  • 1521 aan Elart Kromme
  • 1535 aan Jacob van der Straeten (=zoon van Weyme Kromme, weduwe Jacob van der Straeten)
  • 1537 aan Jacop
  • 1540 aan Weyme van der Straeten (= Weyme Kromme, zus van Elart Kromme)
  • 1543 aan Weyme van der Straeten
  • 1544 aan Geertruid van der Straeten (= dochter Weyme Kromme)

Noot: Losrentes zijn niet persoonsgebonden en overdraagbaar door de begunstigde / leninggever. Lijfrentes daarentegen zijn wel persoonsgebonden, en komen bij overlijden van begunstigde te vervallen.

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 36

===============

1521 november 5, Angerlo

Dat Hekersche slach, gelegen onder den kerspel van Angerlo, ten Zutphenschen leen heeft ontfangen, Henrick op der Straten, onmundig, erve sijnes vaders Henrix, beleent, 5 Nov. 1521. Walraven van Baex is sijn hulder. Sijne moder Gertrud Wychers wort hare tucht voorbeholden.

  • Idem stelt tot hulder Jacob die Ruter, 13 Maii 1533.
  • Idem doet selfts eedt, 24 Oct. 1538.
  • Idem vernijt eedt, 26 Junii 1544.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, bewerkt door J.S. van Veen, Arnhem 1917 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 198.

===============

1522 januari 9 (op Donerdach post Epiphanie)

Wessell van Ermen, drost, Joryen van der Hovelwick, namens Ott van den Paidfoirt en diens joffer Bertha, en Hermen van Mekeren en Jacob Pennynck namens Giisbert Ryperbant en diens vrouw Clara, gaan een scheiding aan van de nalatenschap van Jorden van der Hovelwick en diens vrouw Barbara. Acrum uutgespraicken op Donerdach post Epiphanie anno etc. XXII.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 1999

===============

1522 januari 9

Wessell van Ermen, drost van het land van den Berghe, oorkondt, dat Ott van den Paidfoirt met zijn vrouw Bertha, en Giisbert Ryperbant met zijn vrouw Clara, zich vereenigen met de beslissing, vemeld in den brief van denzelfden datum. (reg,nr. 1999)

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2000

===============

1523 februari 1, Arnhem

Jacob Berntsoen, Johan Straetman, Goessen Stevenssoen en Eusebius Stevenssoen, gardianen van de Capelle Emaus en van de broederschap van Sunte-Cornelius in deze kapel, oorkonden dat ze samen met de gemene buren aan Bernt Potter een hofstede in erfpacht hebben uitgegeven genaamd Aessenraetz hoffstat, gelegen bij genoemde kapel in de begrenzingen die de getuigen Derick Janssoen, Evert die Mullenar, Jan Henricksoen, Jutte Borren en anderen hebben aangewezen, tegen een jaarlijkse pacht aan de kapel van 23 stuiver en een kapoen, te betalen binnen 14 dagen voor of na Sint-Peter ad Cathedram.

(Bij gebrek aan zegels der oorkonders voorzien van de zegels van Arnt ter Hoeven en van Steven van Hoecklum.)

Gemeentearchief Arnhem, archief van het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914, regesten, inv.nr. 185

===============

1523 mei 30, Griet (Saterdach nae Pynxteren)

Henrick van Riin en Henrick Steell, schepenen te Griet, oorkonden, dat voor den richter Arnt van Vrithoff en henzelve, Gerhardus Milis op verzoek van Henrick van Hoevelwick verklaart, hoe Jan van Westerick voor het landgericht in den Berghe, eerst voor de poort, later voor de gracht, een geding wegens pandbeslag gevoerd heeft tegen den graaf van Seynforden. Anno etc. XXIII up Saterdach nae Pynxteren.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2046

===============

1523-1541, Kampen

Losrente in de Gelderse veden verzet, aan Weyme, de weduwe van Jacob van der Straten 1 gouden Rijnse gulden van gewicht op Johannis te midzomer. Voor geleverd lood aan het stadsbushuis ter waarde van 20 gulden, waarvan zij een brief heeft:

  • 1514 is 3 jaar achterstallig betaald. (Rente dus aangevangen 1512?)
  • 1523 aan Eylart (Cromme, broer van Weyme)
  • 1524 aan Elart Cromme
  • 1537 aan Jacop filius (= zoon van Weyme)
  • 1541 aan Weyme van der Straeten en voorts gegeven de observanten tot hun brouwhuis

Noot: Tussenliggende jaren niet gespecificeerd aan wie de rente gegeven is. Waarschijnlijk "gewoon" aan Weyme.

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 57

===============

1524 oktober 31, Kampen

Obligatie ten laste van de stad Kampen, groot 1 goudgulden, ten name van Weyme, weduwe van Jacob van der Straten.

Archieven der gemeente Kampen, Armenkamer, nr. 962

===============

1524 oktober 31 (op alre hillighen avont), Kampen

Burgemeesters, schepenen en raad van Campen verklaren met consent van de gezworen gemeente groot en klein, tot onderhoud van de knechten, die de bisschop heeft aangenomen tot wederstand der Geldersen, verkocht te hebben aan Weyme Jacob van der Straten weduwe, 1 gouden keurvorstgulden per jaar uit de stedelijke eigendommen en inkomsten.

Archieven der gemeente Kampen, Regesten, nr.1138 (Archief Armenkamer)

===============

1526 maart 23, Middachten (vridach vur den heiligen palmdach)

Otto van Scherpenzeel, richter te Arnhem en amptman van Veluwezoem, Johan Kreijenfenger, scholt en Herman van der Straeten, als vrunden en verklaren dedinxluijden en gescheitzluijden tusschen Johan Artnsz en zijne voorkinderen bij zijne overledene huisvrouw Sthijne, zijnde Albert, Henrick, Derick, Hilleken en Luutgen, maken de volgende scheiding van goederen.

De Voorkinderen zullen hebben het Hoenichmaetgen met een klein stukje land bij den Ulenboem en de hofstede daar Jacob van Danswijck en Luutgen voorz. op wonen; waarentegen Johan Arntsz zal verkrijgen het hooge land bij den Herenkamp en het Spixken met de duvenstart, terwijl de 3 golden gulden, die uit de perceelen land jaarlijks verschuldigd zijn, door elk der partijen half zal voldaan worden.

(Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der gescheitzluijden.)

Inventaris van het Oud Archief van het Kasteel Middachten, opgemaakt door P.N. v. Doorninck, Haarlem 1896, inv.nr. 151 (pag. 66-67)

===============

1524 februari 26, Keeken (Vridach na den Sonnedach Reminiscere)

"Poirtener" en kapittel der kerk van Xancten oorkonden, dat op vordering van Henrick Hovelwick, hun medekanunnik heer Wolffganck Dimme, pastoor te Keken, een verklaring aflegt omtrent het omstreeks 1518 gebeurde in het geding van Hovelwick tegen den jonker van Steinforden. Gegen in den jair duysent viiffhondert ind viir ind twintich up Vridach na den Sonnedach Reminiscere.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2058

===============

1524 juni 3, (Vrydach post octavas Sacramenti)

Cracht van Camphusen, drost van het graafschap van den Bergh, geeft Ott van den Paidfort uit het onder hem berustende gerichtssignaat een extract van het verhandelde in de zitting van 1518 Juli 16, waarbij de graaf van Stenforde de klaring van den graaf van den Bergh en zijn ridderschap heeft ingeroepen van het tegen hem gewezen vonnis wegens pandbeslag door Van der Hoevelwick. Up Vrydach post octavas Sacramenti anno etc. XXIIII.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2067

===============

1524 juni 6, Zutphen (op manendach post Bonifacii et sociorum)

De stad Doetynchem aan de stad Zutphen: Verzoek om haar raadsvrienden Steven Velinck en Johan Wyers goed recht te doen in hun zaak tegen Ludolph van Nachtefelt (= Achtefelt).

Inventaris Oud Archief van Zutphen, regesten van brieven, nr. 2953

===============

1525 april 18, Zutphen (op dinxdach post Pasche)

De stad Doetynchem aan de stad Zutphen: Klacht dat haar mederaadsvrienden Johan Wyers en Steven Velinck te Zutphen geen recht hebben kunnen krijgen tegen de Zutphensche burger Luloff van Nachtefelt (Achtefelt), met het verzoek de zaak voortgang te doen hebben of mee te delen waarom het recht "suspenss" wordt gehouden.

Inventaris Oud Archief van Zutphen, regesten van brieven, nr. 3053

===============

1525 juni 11, Zutphen (op sonnendach octava Pentecostes)

De stad Doetynchem aan de stad Zutphen: Herhaald verzoek om nu voortgang te maken met de zaak van Johan Wyers en Steven Velinck tegen Luyloff van Achtefelt, aangezien - zoals Zutphen heeft medegedeeld - in de Paastijd en bij komende markt "idt recht aldair niet apen" was geweest.

Inventaris Oud Archief van Zutphen, regesten van brieven, nr. 3079

===============

1526 september 5, Kampen

Mette Straetgens contra Henrick van der Hoeve. Mette mag bewijzen dat Henrick enig huisraad of kleren heeft verkocht. Anders mag Henrick ter onschuld staan. Mette moet Henrick het boek geven. Hij heeft het nodig voor de rekening van de maatschap.

Civiele procedures 1515-1555. Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 16A. Pag. 34

===============

1527 december 12, Didam

Johan van der Hovelwick, stadhouder van Wolter van Bairle Woltersz., richter te Diedam, oorkondt, dat deze verkoopt aan Daem van den Berghe een rente van 4 malder winterrogge 's jaars uit het Loelsche slach in de buurtschap Loel, kerspel Diedam. Gecshiet in den jaren onss Heren duysent viiffhondert soeven indt twintich op Donredach na onsser Liever Vrouwendach Conceptionis.

(Met zegel van richter en oorkonder. Die van gerichtslieden Werner van Lenep en Wenmer van Waildenberch zijn verloren gegaan.)

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2150

===============

1528 - 1559, Doesburg

Doesburg - Harderwijk: Hermannus Straet is frater van het Fraterhuis te Doesburg. In 1529, 1530 en 1533 wordt hij genoemd als "clericus" van het Fraterhuis te Doesburg. In 1535 en 1538 als "frater in domus". In de jaren 1541 t/m 1558 als "Apud Sororus" (= biechtvader) names de Doesburgse fraters in Harderwyck. Na 1559 geen duurzame kroniek van Fraterhuis meer. Fraterhuis werd opgeheven 1579.

Necrologie, Kroniek en Cartularium C.A. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), pag. 117-150

===============

1529 oktober 21, Arnhem (die Thienduysent martelers dach)

Wynant van Doernynck en Johan van Mekeren, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Johan Verstraten en diens vrouw Geertruyt overgedragen hebben aan Oliphier Hackffort en Johan Engellen ten behoeve van het hospitaal van St. Anthonis buiten Arnhem een losrente van 3 goudgulden 's jaars, gaande uit hun huis en hofstede in de Ketelstraet, grenzende aan het St. Claes' gasthuis. Gegeven in den jaer ons Heren vijfftienhondert negen ende twyntich op die Thienduysent martelers dach. Oorspr. (inv. no. 462), met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder; het zegel van den eersten oorkonder is verloren.

Gelders Archief, toegang 2001; Gasthuizen en gilden in Arnhem, inv.nr. 265

===============

1530 ca. (?), Stromberg

Berent (Bernhard) von Straten gen. Bodeker, Gogreven zu Stromberg

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch 115.05.03, Reichskammergericht, Teil III: E-G, Buchstabe G, nr. 2104, Aktenzeichen: G 824/2821

===============

1530 augustus 22, Gent (Maendach octava Assumptionis Mariae virginis)

Oiswaldt, graaf van den Berge etc., verkoopt aan Beel, weduwe van Heinrick van der Hoevelwyck Wilhelmsz., een rente van 6 rijnsche guldens 's jaars, gaande uit de Gentsche waard. In den jaeren ons Heren duyssent vieffhondert und dertich up Maendach octava Assumptionis Mariae virginis.

Idem … een rente van 6 rijnsche guldens …

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2227 en 2228

===============

1531, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 384 folio 123: Mit vrouw Verstraten, olde moeder, en Johan Verstraten van wege nagelaten kijnders zaliger Herman van Straten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1531, Nijmegen

R.A. Nijmegen nr. 1846, folio 22: Henrick Verstraten X Metta

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1532 juni 7, Kampen

Jacob Hoppenbrouwer en Johan van Urck, schepenen van campen, oorkonden, dat Weyme van der Straten, met Elart Cromme, haar broeder en momber, als testamentrice van zaliger Greete Hans opgedragen heeft aan Hermen Kystemaecker en Otte Stegeman, procuratoren van de huiszittende armen, een obligatie van 7 1/2 goudgulden, breder omschreven in de getransfigeerde principaalbrief van 18 december 1512 (reg.nr. 994). (Zie aldaar).

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1246 (archieven Kerken en Kloosters)

===============

1532 november 30, Doesburg (die sancti Andree apostoli)

Henrick van Scherpenzeel, richter in het ambt Doesborch vanwege heer Kairlle, hertog van Gelre en Guylich etc., oorkondt, dat derick Nyekerck en zijn vrouw Geertruyt verkoopen aan jonker Oeswalt, graaf van den Berghe etc., het Goltsmytzwertgen tusschen de Lange Brugge en de Hoemoitsche Werdt voor Doesborch. Gegeven in den jair onses Heren duysent Viiffhundert ind twee ind darttich ipso die sancti Andree apostoli.

(Zegels van gerichtslieden Johan Bell en Herman van der Straiten zijn verloren gegaan.)

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2292

===============

1533 circa, kampen

Johan van den Vene Jansz. en Weyme, de weduwe van Jacop van der Straten.

Voor schepenen in Kampen verkocht Johan van den Vene Jansz. aan Weyme, de weduwe van jacop van der Straten, een jaarlijkse erftins van 5 heren pond op Pasen, gaande uit een huis in de Hofstraat waarin nu Theus Lubbertsz vleishouwer woont en dat hem toebehoort. De oorspronkelijke brief is weggeraakt, maar Theus Lubbertsz erkende de betaling.

In dorso: " Dit heeft Henryck Hoef….."?

Civiele procedures 1533-1647. Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 16C. Pag. 1

===============

1533 mei 7, Kampen

Henrick van Ysselmuyden en Jacob Hoppenbrouwer, schepenen van campen, oorkonden, dat Egbert Melysz. en joffer Gese Velthuys zijn zuster, met Claes Kruse en Hermen Kistemaecker hun mombers, verkocht hebben aan Johan Thonysz. en Mr. Volcker van Urck, memoriemeesters van de H. Kruismemorie, 4 heren pond per jaar uit hun huis en erve, gelegen in de Oldestraete tussen Tymen van Voerst en Heer Wenemer Kuenretorf, strekkende tot in de Hofstraete, alsmede uit hun hof, strekkende van de Hofstraete tot aan de Nyestraete, tussen Heer Erenst van Ysselmuyden en Weyme Kromme (= weduwe Jacob van der Straten).

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1258 (archief van Armenkamer)

===============

1533 december, Madrid / Polen (Mechliniae VII Calend. Junias)

"Secundus wenst Stratius een goede reis". Dit is de titel van een eligie (lofgedicht) van de beroemde neo-latijnse dichter Janus Secundus (Nicolaï), uit december 1533. Janus en zijn broer Marius hebben Ioannes Stratius kort daarvoor in Madrid leren kennen toen ze verbleven aan het hof van Karel V. Stratius was pas kort in Spanje. Stratius had een functie geaccepteerd in dienst van de Pool Andreas Gorka en werd naar verluidt in Spanje opgehaald door 2 van zijn broers en een tweetal Polen. Via de Nederlanden, waar Stratius' vriendin Antonia op hem wachtte, zou hij doorreizen naar Polen.

Noot: In een eligie van de hand van Marius (gedateerd Mechliniae VII Calend. Junias 1534 = 26 mei 1534) zou mogelijk meer info staan over Stratius en zijn broers. Marius werd later aan het Hof van Gelre een directe collega van Stratius onder zijn echte naam Adriaen Nicolaï.(Zie 30 januari 1544)

J.P. Guépin, De Drie Dichtende Broers Grudius, Marius en Secundus, in brieven, reisverslagen en gedichten, Groningen 2000, pag. 199.

===============

1534 circa, Posen / Wittenberg

Stephan Reich (evangelischer Theologe) besuchte die Lateinschule in Jena und ging 1529 zum Studium nach Wittenberg. Außer in der artistischen Fakultät hörte er auch Vorlesungen bei Martin Luther, Philipp Melanchthon, Justus Jonas der Ältere und Caspar Cruciger der Ältere. Als ihm das Geld für das Weiterstudium ausging, empfahl ihn Melanchthon dem Johann Stratius in Posen als Lehrer der griechischen Sprache. Nach anderthalb Jahren kehrte er nach Wittenberg zurück und erwarb 1536 den Magistergrad

http://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Riccius

===============

1534, Doesburg

Schenking door Harman op ter Straet en zijn vrouw Jutte aan de priester en vicaris van het O.L. Vrouwe-altaar bij de toren in de moederkerk te Doesburg van een rentebrief, groot 2 1/2 enkele gouden overlandse rijnse guldens ’s jaars gaande uit hun huis in de Koepoortstraat, tot het doen van een mis, het lezen van een miserere en de profundis en het bidden voor 6 met namen genoemde personen. 1534.

Opmerking:

In charter zijn de volgende namen te ontcijferen:

 
  • Willem op ter Straet Karstine (?) sijn huisfrouw
  • Arnt op ter Straet
  • Gearts …. und Lumme sien wijff
  • G(erhard?) Hasman, Juttes Vaar (?)
  • Gaers Haseman / Halleman


(Zie voor Willem op ter Straet ook: 1534-1555, Doesburg)

De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht,, Inv.nr. OA.1808.01 (Oud archief 1200-1815, De commanderij van Doesburg, Vicarieën in de kerk)

===============

1534 - 1555, Doesburg

Doesburg: Volgens de staat van buitengewone inkomsten en uitgaven van de procurator Johannes Andrea over de jaren 1534-1555 ontving het fraterhuis te Doesburg jaarlijks 10 rider gulden, de missa Willem ter Straten. (Sequuntur summa ab eodum exposite preter quotidianus expansas.) Betreft kennelijk periodieke inkomsten uit een schenking.

Necrologie, Kroniek en Cartularium C.A. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), pag. 193,

===============

1535-1564, Doesburg

Doesburg: Ludolphus ter Steghe wordt genoemd als inwoner van het Fraterhuis te Doesburg. In 1535 als "frater in domus". Van 1538 t/m 1553 als "drater in domus" met als extra vermelding "vestiarius", hetgeen wil zeggen: "frater belast met de zorg voor de kleding". Overleden 1564.

Necrologie, Kroniek en Cartularium C.A. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), pag. 117-150

===============

1536 maart 18, Kampen

Ghert Loeze en Luytken van Wilsum, schepenen van Campen, oorkonden, dat joffer Geese Velthuys, met Johan Breda haar momber, nalevende de uiterste wil van zaliger haar zuster joffer Alidt Melysz., verkocht heeft aan de H. Kruismemorie, 2 heren pond van een rente van 11 heren pond, gaande uit haar zaliger moeders huis, dat Ghert Cluppel gekocht heeft, gelegen in de Oldestraete tussen Heer Wenemer Kuenretorffs erfgenamen en Tymen van Voerst, strekkende achter in de Nyestraete, alsmede uit een hof, gelegen achter het huis tussen Ernst van Ysselmuyden en Weyne van der Straeten, strekkende van de Hofstraete tot aan de Nyestraete.

Met aangehecht briefje: Deze brieven slaen opt huys dat Jan Maler pleech toe te comen. d.d. 1601.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1280 (archief van Armenkamer)

===============

1537, Kampen (Aller Heiligen)

Rente die verkocht is om de knechten die in 1524 voor Rechteren lagen te betalen. Deze rente is verkocht met consent van schepenen en raden met beide gezworen gemeenten. De termijnen zullen worden betaald voordat andere renten die op Aller Heiligen verschijnen, zullen worden betaald. De gulden is gerekend voor 31 stuivers Brabants. Onder de vele tientallen intekenaars:
  • 1537 aan Weyme van der Straten 1 goudgulden van gewichte.

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 74

===============

1537, Kampen (Johannis te Midzomer)

Losrente aan Alijdt, de dochter van Mette van Werden, 3 goudgulden op Johannis te midzomer.:

 • 1537 aan Jacob van der Straeten (=zoon van Weyme Kromme, weduwe Jacob van der Straeten)

Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen, pag. 37

===============

1538, Arnhem (vridagh post Penthecosten)

Schepen Signaten Arnhem "bundel 1538, blz. 28": Jan Straetman wordt genoemd als buurman van Thonys Gaymiss (Gaymans) X Geertruyt en Herman die Holtkloever. Onroerende goederen gelegen bij den Observant en die Muntstege te Arnhem.

CBG, A.A.Gaymans, Aantekeningen,, pag. 14-15

Noot: Thonys Gaymiss is Anthony Gaymans. Zoon van Gaert Gaymans (* ca. 1450, + 1525) X Ferruina van Baefrade, waaruit 3 zoons: Coenraad, Evert en Anthony. Gaert was Rentmeester van Arnhem (1494) en Rentmeester van St. Catharina Gasthuis (1513).Werd 5 oct. 1486 beleend met goed Nyenhuis te Loenen (Geld.). Goed Nyenhuis gaat 20 dec. 1525 over op Coenraad Gaymans. In 1534, na dood Coenraad, over op broer Anthony.

Anthony Gaymans huwde 3 keer. 1: Meint van Oss, 2: (vóór 1531) NN van Wessen, 3: (vóór 1538) Geertruit van Ray. Geertruit hertrouwde in 1543 met Jacob van de Water.

CBG, A.A.Gaymans, Genealogie, pag. 30-40

===============

1538 juni 11, Borbeck

Beschreibung : Die namentlich genannten Ratmannen der Stadt Essen beurkunden den Verkauf einer jährlich auf Martini fälligen Rente von 1 oberländischen Goldgulden durch Michael Schouwenberch und seine Frau Druda an die Eheleute Johann und Hylle Straetmans, wohnhaft im Kirchspiel Borbeck.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Rückvermerk: ietzo Maria Thelen. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigungmit Transfixen von 1587 März 17 [= Essen, Stift, Urkunden Nr. 2039] und 1621 April 3 [= ebda., Nr. 2169])

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.01), Urkunden III (1362-1803), nr. 1781

===============

1538 augustus 12, Kampen

Jacob Hoppenbrouwer en Jan van Urck, schepenen van campen, oorkonden, dat Weyme van der Straten, met Gheert Hermensz. haar momber, als testamentrice van zaliger Grete Hans heeft opgedragen aan de provisoren van de St. Nicolaaskerk, de rente van 6 koopmansgulden, breder omschreven in de principaalbrief van 16 mei 1519 (reg.nr. 1076) (zie navolgend) , tot het aankopen van een huis en hof in de Nyenstrate naast Evert Jorysz. "om in den selven huyse etlycke arme scholieren ter duechden en scholen by hulpe van guede luyde onderholden te worden".

1519 mei 16 (reg.nr. 1076): Jan Garsvensz. En Claes Hein die Jonge, schepenen van Amsterdamme, oorkonden, dat Jan Petersz. van Campen , lijndrayer, verklaard heeft schuldig te zijn aan Hans Schroeder te Campen (echtgenoot van Grete Hans?) , 6 rijnsgulden per jaar uit zijn huis en erve, gelegen op de zeedyck te Amsterdamme, belend ten N. Peter die Goyer, smyt, ten Z. Jan Petersz. voornoemd.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1307/ 1076 (archief van Weeshuizen)

===============

1538 oktober 9, Seppenrade

Verkauf einer jährlichen Rente von 5 rhein. Goldgulden aus ihren Gütern Grote Stroetmann und Lutke Stroetmann, Kspl. Seppenrade, Bschf. Tetekum für 100 rhein. Goldgulden durch Wilhelm von Lintelo und seine Frau Anna an Bernd Gruter, Bürger zu Münster, mit dem Recht des jährlichen Rückkaufs

(Siegel: Wilhelm von Lintelo - Joist von Mechelen - Joest Droste. Altsignatur : VIII 19)

(Zie ook: 1516 juni 5)

(Opm: Wordt 1553 ook Strotmanns Hof genoemd.)

Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Archiv Sandfort (C.San.AB), Bestände A, B, Specialia (11.02), nr. A 89 U

===============

1539, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 388 folio 1: Johan Verstraten X Geertruyt sub et re Willem Maesz..

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1539, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 388 folio 80: Johan Verstraten X Geertruyt, Egbert Gaers X Berns, Bartelt van Hern X Geertruyt van versterf van Catharina van Delen, zaliger gedachtenis Jacob Rid(der?).

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1539, Arnhem

Charter Klooster Bathaniën te Arnhem (inv. Nr. Onbekend): Johan van Straten als man van Gertruyt, Egbert Gaertse X Berntgen, Barthold van Hern X Gertruyt, Hermen van der Straten's zoenes.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1539, Arnhem

Charter Klooster Bethaniën te Arnhem nr. 96: Betreft een twist tussen Johan van der Straten, mede gevolmachtigd door zijn huisvrouw Gertruyt en Hermen van der Straten's zoene Hermen enerzijds, en Mgr. Augustinus als gevolmachtigde des Convents Bethaniën anderzijds. Betreffende erfenisse van versterf en guldens van Juffr. Katherine van Delen, nagelaten huisvrouw van Jacob Ridder, beide zaliger gedachtenis. Ook betrokken: Egbert end Barthold mit adherenten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1539 Juli 20, op Sonnendach post Divisionis apostolorum, Arnhem

1380: Bannerheeren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen, te Arnhem vergaderd, verklaren, dat de sententie, uitgesproken in het geschil tusschen Johan Kreyenfenger en de Noyer kinderen over de Havicker waard, van waarde zal zijn.

(Oorspr. op papier in Inv. no. 4683, fol. 159; het opgedrukte secreetzegel der stad Arnhem is verloren)

Gelders Archief, Oud Archief Arnhem

===============

1539 augustus 30, Kampen

Willem Louwe, scholtes inden Blanckenham, oorkondt, dat te Campen, waar hem de aarde gegund was, Weyme Jacob van der Straten weduwe, met Elart Kromme haar broeder en momber, opgedragen heeft ten behoeve van de schamele klerken in het huis van den Soete Name Jesus, een rente van 7 goudgulden, breder omschreven in de principaalbrief van 6 mei 1496 (reg.nr. 784). (Zie onderstaand.) Keurnoten Johan Breda en Johan Claes Petersz.

1496 mei 6 (des vrydages nae Philippi et Jacobi) (reg.nr. 784): Hughe Wegge, schulte inden Blanckenham, oorkondt, dat Peter Claesz. en Reyne zijn vrouw verkocht hebben aan Ghyse Johansz. en Lysabeth zijn vrouw, een rente van 7 goudgulden uit een were land, gelegen in de Blanckenham, belend ten W. de hof en de dijk, ten O. Roeleff Volkers land, ten N. de koper, ten Z. de wetering geheten die Lange scrafft. Keurnoten: Peter van Ens en Johan van Gelre.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1317 / 784 (archief van Weeshuizen)

Elart Kromme was burgemeester van Kampen in 1539 en schepen van Kampen in 1540.

Advies over den Oorsprong van het Grootburger-Weeshuis te Kampen, pag. 19

===============

1540, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 389, folio 94: Alart Henrics en Meth Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1540 maart 27, Zutphen (upten heiligen Paisschavent)

De Stad Zutphen aan de hertog: Verzoek namens Luleff van Achtefelt, stadhouder van het schoutambt, om zijn zoon Conraidt, die aan de universiteit heeft gestudeerd, te begiftigen met het pastoorsambt van één der beide kerken, die door de dood van heer Andriess Esselinck vaceren, nl. die op de Nyestadt in Zutphen en die te Eschwilre in het land van Gulich.

Inventaris Oud Archief van Zutphen, regesten van brieven, nr. 3990

===============

1541 juni 3

Geryt Ryperbant erkent ontvangen te hebben van Daem van den Barch 5 ryders, in afbetaling op het bedrag, dat de broeders Daem en Hector van den Barch schuldig zijn aan de weduwe van Giisbert Ryperbant. Geschyet op Vrydach voir Pynxten anno Domini etc. XLI.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2447

===============

1541 oktober 25, Kampen (des dinxedages nae elvenduysent maechden dach)

Willem Louwe, schulte inden Blanckeham, oorkondt, dat Ave Pylgrims weduwe, met Claes en Hillebrant Pylgrims haar zonen, verkocht hebben aan Mr. Joan Evertsz. van Lymberich, ten behoeve van de Soete Name Jsuskynderen, 7 1/2 goudgulden per jaar uit 14 dagmaten land, belend ten Z. Joan Vallicks, ten N. Grete Symons weduwe en kinderen, strekkende van de wetering tot in de dwarsgraft. Deze rente is betaald door Weyme Jacob van der Straten weduwe, onder voorwaarde, dat, indien een jongen in Zwolle, Deventer of Emmerik wil studeren, tot profijt van de stad Campen, hem 2 1/2 goudgulden per jaar zullen worden betaald.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1338 (archief van Weeshuizen)

===============

1542 (of later, vóór 1554), Doesburg

Doesburg: Overleden Vrowe OpterStaet, H's huysfrowe, lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap.

De Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg, ca. 1397-1580, pag. 90

===============

1542, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 390, folio 25: Jan Verstraten X Gertruyt, Egbert van Hoemen X Berntgen, Gertruyt, zaliger gedachtenis Barthold van Herne, Herman ind Henricken, Walraven int Batha der weduwen vurse kynderen, sub et re Gaert van Brey X Jutte.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1542

Geryt Ryperbant erkent ontvangen te hebben van Daem van den Berge, drost, 40 ryderguldens, welke deze van juffrouw Ryperbant geleend had.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2476

===============

1542 augustus 5, Kampen (des zaterdages nae sanct Oleph)

Willem Louwe, schulte inden Blanckenham, oorkondt, dat te Campen, waar Claes Witte hem de aarde gunde, Johan van Oesten en Alydt zijn vrouw verkocht hebben aan Weyme van der Straten, ten behoeve van het Weeshuis, de rente van 2 goudgulden, breder omschreven in de principaalbrief van 5 april 1542 (reg.nr. 1351). (Zie onderstaand). Keurnoten Louwe Scouwe, scholte te Paesloe, en Luytgen Eenwolts.

1542 april 5 (reg.nr. 1351): Willem Louwe, schulte inden Blanckenham, oorkondt, dat Johan Vos van Baerle gevestigd heeft ten behoeve van Johan van Oesten, zoon van zijn overleden zoon Arent, een rente van 2 goudgulden uit het vierde part van een erve of goed, bewoond door Jan Jacobsz. en Johan Hermen Geers, waarvan Albert Dyrcksz. en Albert Tymensz. erfgenamen ook een vierde part bezitten, gelegen in de Blanckenham, belend binnedijks ten Z. Albert Jansen, ten N. Albert Reynersz., buitendijks ten Z. en N. Grete weduwe Hermen Jan Peters en kinderen, strekkende van dwarsgraft tot in zee. Keurnoten Johan ten Belte en Claes Dyrcksz.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1359 / 1351 (archief van Weeshuizen)

===============

1544, Doesburg

55: Missive van den Stadhouder aan den Magistraat van Doesburg. Naar aanleiding van het request van Henrick van Scherpenzeel en Jan Kreyenfenger wordt hun gelast het aangevangen proces op te schorten. Binnenkort zullen er commissarissen komen om de bewuste huizen en hofsteden te bezichtigen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1544 januari 30, Zutphen

Johan Stratius werd 30 januari 1544 beëdigd als Raad van Het Hof van Gelre en Zutphen bij de oprichting ervan, nadat Karel V het hertogdom en graafschap had ingelijfd. De Raad kende 2 zogenaamde "uitheemse" raden en 4 "inheemse" raden. De uitheemse raden waren gekwalificeerde juristen met kennis van (uitheems) Romeins recht. Dit waren Adriën Nicolaï (op gezag van Karel V) en Stratius (op gezag van de Landvoordes te Brussel). De inheemse raden waren Gelderse edelen met kennis van het (inheemse) gewoonterecht, dijkrecht, landrecht etc.: Christoffel, graaf tot Meurs, als vertegenwooordiger van het Kwartier van Veluwe, Johan van Wytenhof namens het Overkwartier, Jacob Pieck tot IJzendoorn namens Kwartier van Nijmegen en Jan van Keppel namens Kwartier van Zutphen.

(Noot: Adriën Nicolaï = Adriaen danwel Hadrianus Nicolaï die als dichter beroemd is geworden onder de naam Marius. Hij was een broer van Secundus en Grudius. (Zie december 1533))

Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (1802-1811) - Deel 1, door Dr. A.J. Maris en H.L. Driessen, Arnhem 1978, pag. 6-9

===============

1544 februari 29, Kampen

Johan van Urck en Henrick Matthysz., schepenen van Campen, oorkonden, dat Eylart Cromme en Weyme van der Straten (= broer en zus), testamentoren van zaliger Cathrine Henrick Evertsdochter, opgedragen hebben aan de provisoren van de huiszittende armen en de memoriemeesters van de H. Kruismemorie, ten behoeve van de Suete Name Jsuskynderen, een vierendeel vat boter ten laste van het St. Agnietenklooster, gaande uit de kloosterlanden op Oenen, belend ten O. en Z. Henrick Martensz., ten W. de erfgenamen van Camperveene, ten N. de Stadsdijk.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1388 (archief van Weeshuizen)

===============

1544 augustus 15, (op Assumptionis Marie)

Derrick van der Hoevelwyck erkent, mede namens zijn broeder, van Lenart Kalff ontvangen te hebben 12 goudduldens, hen verschuldigd door den graaf van den Bergh. Op dach ind datum vurgen. (op Assumptionis marie anno etc. vier ind veertich.)

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2506

===============

1544 september 23, Zutphen

40: Missive van het Hof aan Johan Kreyenfenger, met last om Thyes Goeyker te contenteeren.

(Zie brief van 9 november 1544)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1544 september 28, Nijmegen

80 Verklaringen, door Johan Byle, schipper te Nijmegen, voor de raadsheeren Nicolai en Stratius in verband met No.75 afgelegd. Zie No. 81

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1063, Brieven van en aan Uitheemsen

===============

1544 november 9, Borculo

59 Missive van graaf Jacob van Bronkhorst, heer van Borculo, aan den kanselier (?), aandringende op recht voor zijn onderdaan Thies Goicker tegen Johan Kreyenvenger, die hem in weerwil van s'Hoves afscheid zekere hun toekomende renten onthoudt.

(Zie brief van 23 september 1544, Zie brief van 13 februari 1545)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1545 circa, Kampen

Jurisprudentie zonder jaaraanduiding bij proces tussen Maurits Nijber en Geert Lose, 1546-1548:

Een Henrick van Wilsum had, toe er een geschil was gerezen tussen zijn moeder en Weyme van der Straten, zeer onbehoorlijk tegen het gericht gesproken. (En daarvoor geen straf gekregen.)

Civiele procedures 1515-1555. Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 16A. Pag. 80

===============

1545, Elburg

In verband met ketterij ("lutherie") kwamen drie raadsleden, Adriaan Nicolaï, Johan van der Straten en de griffier Baptista Berty, naar Elburg, om aldaar, benevens te Hattem en te Harderwijk de noodige informatie te nemen. Eenigen tijd daarna begaven de stadhouder Philips van Hoogstraten (deze was sedert 18 Juli 1543 Rene van Chalons als stadhouder opgevolgd) en vijf leden van het hof, de reeds genoemden met Christoffel, graaf van Meurs en Mr. Joost Sasbout, kanselier, zich naar Elburg. Zij hadden eenig krijgsvolk bij zich, met vijftig paarden, en kwamen den 18den Juni aldaar aan.

De Kerkhervorming op de Veluwe 1523 - 1578. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch Proefschrift door Cornelis Hille Ris Lambers. - www.streekarchivariaat.nl

===============

1545 februari 13, Arnhem

97: Missive van het Hof aan Willem Kreyenfenger als erfgenaam van Johan Kreyenfenger, met last om ten spoedigste te dupliceeren op de repliek van Thyes Goeycker.
(Zie brief van 9 november 1544.)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1545 april 25, (up Marci)

Derrick van der Hoevelwyck erkent van Lenart Kalff, namens den graaf to den Bergh, ontvangen te hebben 12 goudguldens, aan hem en zijn broeder verschuldigd. Up Marci anno etc. viiff ind veertich.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), regest nr. 2540

===============

1545 juli 6

142: Missive van het Hof aan Kaerl en Aleydt Kreyenfenger met last om op 17 juli voor het Hof te verschijnen ten einde tegen elkander te worden gehoord betreffende het bezit van het leengoed Hummeldinck

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1545 augustus 18, Wolfheze

Erfpachtbrieven van het goed Wolfheze c.a. met enige daartoe betrekkelijke stukken. 1546-1739. (Opm.: moet zijn 1545):

Charter van 18 augustus 1545 waarin Joan van der Straette alias Stratius zich verplicht tot betalingen inzake erfpacht van Goed Wolfheze. Met zegel met randschrift "IOANNES STRATIV(s)"

(Zie ook: 1560, Wolfheze

zie ook: 1560 circa, Bennekom)

De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Inv.nr. OA.877.0. (Oud archief 1200-1815, De commanderij van Utrecht, Stukken betreffende het financiële beheer, Erfpachtgoederen, Erfpachten in Gelderland.)

Opmerking:

Volgens J. H. de Vey Mesdagh en J. A. de Boo, Liber Sigillorum. De zegels van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1800 (1995) luidt beschrijving zegel als volgt:

Wapen: Zeven maal doorsneden en een schildhoofd beladen met drie knollen. Half aanziende traliehelm met wrong en Helmteken: een paardepoot tussen een vlucht.

Dit zou echter moeten zijn: Doorsneden: A drie adelaarspoten; B vier dwarsbalken. Helmteken is een adelaarspoot.

Dit is duidelijk het wapen van de Antwerpse handelsfamilie Van der Straten waarvan diverse telgen hoge functies bekleedden in dienst van de Spanjaarden. (Zie afdeling Heraldiek van website.)

===============

1545 november 12, Arnhem (ipso Lebuini)

219: Missive van het Hof aan den graaf van Bronkhorst in antwoord op een niet aanwezige. Dr. Johan Stratius zal hem naar Munster vergezellen om hem "dach te helpen leisten".

Misschien staat deze brief in verband met No. 200

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 904, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1546 april 10, Arnhem

Brief van Joannes Stratius te Arnhem aan stad Zutphen: Toezending van een voorlopige cedel houdende de toezegging van deken en kapittel om tot de oprichting en instandhouding van een school twaalf daalders jaarlijks bij te dragen.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4254

===============

1546 april 16, Arnhem

287: Credentiebrief van den Stadhouder aan ... voor Mr. Johan Stratius

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 905, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1546 mei 8, Kampen

Johan Otterbeecke, schults van Vollenhoe en Wanneperveen, oorkondt, dat te Kampen, waar Claes Witte hem de aarde gunde, juffer Weyme van der Straten en Geertruydt haar dochter, met Lambert Glauwe hun momber, als testamentrices van hun broeder en oom Eylart Kromme (= gewezen schepen van Kampen) , hebben opgedragen aan Mr. Johan Eversen, opperste schoolmeester van de St. Nicolaaskerk en regent van de Jesuskinderen, de rente van 11 goudgulden, breder omschreven in de principaalbrief van 3 maart 1520 (reg.nr. 1087). (Zie aldaar). Keurnoten Johan van der Hoeve en Johan Wychersen Apteker.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1416 (archief Weeshuizen)

===============

1546 juli 27, Arnhem

233: Instructie voor den raadsheer Johan Stratius, afgevaardigd naar de regentes om de noodzakelijkheid te betoogen van aanwerving van Krijgsvolk ter verdediging der Oostelijke grenzen van Groningen, Overijssel en Gelderland.

Minuut-missive van den raad aan de regentes ter aanbeveling van Mr. J. Stratius

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 650, Brieven uit en aan het Hof

===============

1546 december 10, Arnhem

531: Missive van den Stadhouder aan den burggraaf Reyner van Wijhe. Hij zendt Jacob Pieck en Dr. Stratins (=Stratius) om den rechtsdag tusschen Thomas van Triest, burgemeester van Nijmegen ter eene en Peter Valckenborch ter andere zijde bij te wonen en gelast den burggraaf ook de zitting bij te wonen en te zorgen, dat er niets onbehoorlijks voorvalt.

(Zie brief No. 532)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 804, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1546 december 10, Arnhem

532: Missive van den Stadhouder aan B. S. en R. van Nijmegen, berichtende de komst van Jacob Pieck en Dr. Stratins. (=Stratius)

(Zie brief No. 531)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 650, Brieven uit en aan het Hof

===============

1547 februari 17, Arnhem

129 Missive van het Hof aan Johan Verstraeten, met verzoek om bericht en antwoord op het hierbij gaande verzoekschrift van Heynrick Kevith, burger van Nijmegen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 983, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1548, Huissen

R.A. Kleefsche Enclaves 2942, Huissen: Morgengave Wanner Keetteller X Truyd Straetmans.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1548 begin maart (?)

Minuut-Brief van stad Zutphen aan Johan Stratius, doctor en raad, meester Gerit Renoy, rekenmeester, en meester Gerlich Doysz, commissarissen. Verzoek om de zaak van de onredelijke tolheffing te Kampen te bahandelen en daarin tot uitspraak te komen waaraan Kampen zich houdt. Of anders de beslissing aan de koningin-regentes op te dragen.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4405

===============

1548 april 5, Bahr en Lathum

Een erf en goed, gelegen tot Latum en bij Baer, geheeten die Uytmate en die Vollick: Henrick opter Straten, vermits doode van Henrick opter Straten, zijn vader.

Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathüm, bewerkt door W. Wijnaents van Resandt en Dr. J. S. van Veen, Arnhem 1926 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 34

===============

1548 (?) juni 24, Arnhem

Brief per bode van Joannes Stratius, raadsvriend van Arnhem, aan magister Jacop Snyder, secretaris van Zutphen, of in zijn afwezigheid aan magister Alphart van Tyll, schepen: Brief van magistraat van Kampen aan Stratius, met raad hoe te handelen en verzoek brief terug te zenden.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4429

===============

1548 augustus

Minuut-Brief van stad Zutphen aan meester Johan Stratius: Verzoek om inlichtingen of sedert zijn benoeming en die van raadsheer meester Gerlich Doysz tot commissarissen in de zaak van de tol te Kampen, en het gesprek dat de secretaris van Zutphen te Arnhem met hem heeft gehad, door Kampen enige nieuwe argumenten naar voren zijn gebracht.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4451

===============

1548 ca. november 15

Minuut-Brief van stad Zutphen aan doctor Stratius: Dank voor zijn brief en advies om de zaak betreffende de tol te Kampen, evenals die stad gedaan heeft, aan de uitspraak van de koningin of haar raad te onderwerpen.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4477

===============

1548 november 15

Brief van stad Zutphen aan de kanselier Nigri: Bereidverklaring om de lang hangende zaak met die van Kampen over de onredelijke tolheffing aldaar te onderwerpen aan de uitspraak van de koningin-regentes, haar raad te Brussel of daartoe gedeputeerde commissarissen, aangezien zij van meester Johan Stratius, doctor in de rechten en raad van de keizer in Gelderland, heeft gehoord dat ook Kampen het geschil aan de decisie van de koningin heeft overgelaten.

Oud Archief gemeente Zutphen, regesten, inv.nr. 4478

===============

1548 december 18, Kampen / Antwerpen

Burgemeesters, schepenen en raden van Zwolle oorkonden dat zij gezien hebben een ongecanceleerd stuk, bezegeld door de stad Antwerpen met uithangend zegel in groene was, inhoudende het volgende.

Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Antwerpen doen kond aan allen die dit zullen zien of horen lezen dat voor hen zijn verschenen Peter Bondaen (mede voor zijn broeder Symoene Bondaen en voor Janne Vontier), Jan van Straeten en Franchois le Febure, kooplieden en poorters van Antwerpen. Zij verklaren dat Evert Vedderwis, koopman uit Campen, omstreeks vijf weken na Synxen laatstleden alhier van hen heeft gekocht de navolgende goederen, waarvoor hij hen geld schuldig is gebleven.

Van Peteren Bondaen voor specerijen 51 ponden.

Van Symone Bondaen voor laken 30 ponden.

Van Janne van der Straeten voor half woesetten en trype 19 ponden en 9 schellingen.

Van Janne Vontier voor snere (snire?) 6 ponden en 16 schellingen.

Van Franchoyse de Febure voor laken 10 ponden en 10 schellingen.

Alle bedragen in Vlaams geld. Comparanten ontslaan Nelle van Aken, de vrouw van Evert Vedderwys, voor betaling van deze goederen. Zij zullen haar of haar goederen daarvoor niet aanspreken..

Gezegeld door de stad Antwerpen op 24 september 1547. Onder stond J. van halle.

Aan dit vidimus hebben wij, burgemeesters, schepenen en raden van Zwolle, ons stadssecreetzegel gehangen. Gegegevn 18 december 1548. Onder stond Albert Jonghe.

Gecollationeerd door Cornelius Meus, notaris publicus.

Civiele procedures 1515-1555. Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 16A. Pag. 88

===============

1549, Arnhem / Denemarken

Rapport van Johan Stratius, raad in het Hof, als keizerlijk afgezant, van zijn handelingen met de kroon van Denemarken inzake de Sonttol.

Gelders Archief, toegang 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1564

===============

1549 februari 26, Arnhem

Ten overstaan van Jacob van Tuyll en Gysbert van der Hoeven, schepenen te Arnhem, hebben Elizabeth, dochter van wijlen Johan de Voiderman, en Henrick van Pilwyck en Wynandt Hackfort als voogden vans stadswege over Eefkken en Engelbert, onmondige kinderen van Johan de Voiderman, aan Henrick van Essen al hun rechten overgedragen op huis en hofstede, gelegen in de Oeverstraette, tussen (het goed van) Johan Aloffs en (dat van) wijlen Jan Straetman. (Uit andere stukken blijkt dat dit huis in feite in de huidige Broerenstraat stond).

Gemeentearchief Arnhem, archief van het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914, regesten, inv.nr. 255

===============

1549 februari 26, Arnhem

Ten Overstaan van Jacob van Tuyll en Gysbert van der Hoeven, schepenen te Arnhem, heeft Henrick van Essen aan Elizabet, Eefken en Angelbert, kinderen van wijlen Johan de Voederman, een losbare jaarrente van 3 Jochimsdalders en 1,5 gulden overgedragen, te betalen op Sint-Peter ad Cathedram uit zijn huis en hofstede gelegen in de Overstraette, tussen (het goed van) Johan Aloffs en (dat van) wijlen Jan Straetman.

Gemeentearchief Arnhem, archief van het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914, regesten, inv.nr. 255

===============

1549 maart 8, Rheden

564: Missive van het Hof aan den ontvanger der schatting in Veluwezoom, met last om tot nader bevel genoegen te nemen met de betaling van 8 schulden door Berndt Kreyenfanger te Rheden en om ten spoedigste de nog resteerende Kleefsche penningen in te vorderen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 984, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1549 september 10, Doesburg / Nijmegen

1515: Missive van het hof aan den inquisiteur broeder Berndt Grouwel te Nijmegen, met verzoek om zekeren Goessen Pelsser van Zutphen, en Lijsbet Kreyenfenger, die hij uit het klooster te Doesborch ontvoerd heeft en met wie hij nu te Nijmegen leeft, door den richter te laten apprehendeeren en tegen hem te procedeeren. Blijkt het, dat de man geen ketter is, dan moet de richter hem in hechtenis houden, totdat het hof over zijn straf beschikt heeft

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 808, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1549 september 15, Doesburg / Nijmegen

1527: Missive van het hof aan Richter, B. S. en R. van Nijmegen. Daar Gaessen Meyners (of Pelsser) bekend heeft Lysbet Kreyenvenger getrouwd te hebben, ofschoon hij weet, dat zij een geestelijke persoon is, wordt hun gelast hem naar verdienste te straffen en Lysbet aan de brengers van deze mede te geven om naar haar klooster te worden teruggebracht.

(Zie brieven van 10 september No. 1515 en 1516)


Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 651, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1549 september 18, Doesburg

889: Missive van het Hof aan Zeyno van Dorth, pater van het Kleine Convent te Doesburg, met verzoek om met het Hof te komen spreken over Lysbet Kreyenfenger, een uit het Klooster weggeloopen non, nu te Arnhem in hechtenis.

(Zie brief van 26 september 1549, No. 897)


Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 907, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1549 september 25, Kampen

Frater Symon van Vollenhoe, pater te Bronnepe, en zuster Agnes Kuynreturff, priorissa, verklaren 100 goudgulden ontvangen te hebben van de weduwe Weyme van der Straeten, waarvoor Weyme zolang zij leeft 10 heren pond per jaar zal ontvangen. Na haar dood zullen deze 10 heren pond worden aangewend tot het kopen van "geymur, naegelen oft musschaten" voor de zusters, terwijl na dode van joffer Geertruidt van der Straten, haar dochter, bovendien jaarlijks een vat boter aan de kerkdeur onder de armen moet worden verdeeld.

Archieven der gemeente Kampen: Regesten, nr.1442 (Archieven van Kerken en Kloosters)

===============

1549 september 25, Kampen

Acte van overeenkomst van het convent (der Augustinessen te Brunnepe) met Weyme van der Straten, waarbij laatsgenoemde 100 gulden betaalt, in ruil waarvoor zij een lijfrente van 10 heren pond per jaar zal ontvangen, terwijl na haar dood het convent jaarlijks uitdelingen zal doen aan de zusters en aan de armen.

Archieven der gemeente Kampen: Kerken en Kloosters, nr.208

===============

1550 circa, Kampen

Extract uit testamment van Geertruidt van der Straten, waarbij zij de (O.L.V.) memorie een obligatie van 1 goudgulden schenkt, voor het toezicht dat de memorie zal houden op de dienst van 2 missen op het St. Barbara-altaar. (Z.j., op perkament.)

Archieven der gemeente Kampen: Armenkamer, nr. 185

===============

1550, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem "bundel 1550, blz. 57": Evert Gaymans is huysmeester van Sint Claes Gasthuis. Steven Worm is huismeester Sinter Claes Gesticht bij Velperpoort.

CBG, A.A.Gaymans, Aantekeningen,, pag. 22

===============

1550 februari 3, Kampen

Acte waarbij Weyme van der Straete, weduwe van Jacob van der Straete, en haar dochter Geertruyd, respectievelijk zuster en nicht van zaliger Eilart Cromme, als uitvoerders van diens testament een rente van 19 1/2 goudgulden overdragen aan het door de overledene gefundeerde Pesthuis, genaamd Nyen Belt of Calvarien. Tevens stellen zij enige regels vast voor het beheer van dit huis. 3 februari 1550.

Authentiek afschrift. Met aankomsttitel van een rente van 19 1/2 goudgulden uit een sate land te Blankenham d.d. 3 februari 1550. (Zie aldaar)

Met voorgaande acte d.d. 14 november 1503. (Zie aldaar)

En bijbehorende acte van 6 februari 1550. (Zie aldaar)

Archieven der gemeente Kampen, Pesthuis, nr. 2

Noot bij het Pesthuis, op basis van een citaat:

Elardt Cromme kocht in 1538 drie huizen op de ‘nije Belt’ en bouwde daar het Pesthuis. Vele jaren werd het voor dit doel gebuikt. Toen de pest afnam, en het Kamper stadsziekenhuis het drukker kreeg, besloot de Gemeente in 1793 om het ziekenhuis en het pesthuis samen te voegen. Na een verbouwing werd in 1796 op deze plaats het ziekenhuis in gebruik genomen.

http://www.stadkampen.nl/nl/monumenten/pesthuis.html - Kamper Monumenten, voormalig Pesthuis

===============

1550 februari 3, Kampen

Weyme van der Straeten, weduwe van Jacob van der Straeten, en Geertruydt hun dochter, testamentrices van hun broeder en oom Eylart Krommen, met Herman Wychersz. en Johan Wychersz. hun mombers, verklaren, dat de overledene bij testament van 4 oktober 1545 als fundator de Nyen Belt of Calvarien tot een Pesthuis geschonken heeft. Zij confirmeren dit testament, dragen over 19 1/2 goudgulden uit goederen in de Blanckenham en stellen regels vast voor het beheer van het tehuis. Authentiek afschrift door Reyner Bogherman van Dockum, notarius en secretarius van Campen.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1448 (inventaris Pesthuis)

===============

1550 februari 3, Kampen

Burgemeesters, schepenen en raad van Campen oorkonden, dat Weyme van der Straeten en Geertruid haar dochter, met Herman en Johan Wychersz. hun mombers, als testamentoren van zaliger Eylart Cromme hebben overgedragen aan de Nyen Belt van Calvarien, de rente van 19 1/2 goudgulden, breder omschreven in de getransfigeerde principaalbrief van 14 november 1503. (Zie aldaar).

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1449 (inventaris Pesthuis)

===============

1550 februari 6, Kampen

Frans die Vos, sculte inden Blanckenham, bekrachtigt op verzoek van Johan Lastman, dienaar en bode van de H. Kruismemorie te Campen, die de acte van 3 februari (reg.nr. 1449) heeft getoond, de daarin beschreven overdracht.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1450 (inventaris Pesthuis)

===============

1550 mei 6, Rheden

1009: Missive van het Hof aan Bendt Kreyenfenger te Rheden en de weduwe Kreyenfenger te Doesburg. Ten verzoeke van Adolf van Keppel wordt hun gelast de handen af te trekken van de in diens request genoemde goederen.

(Zie brief No. 1010)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 908, Brieven uit en aan het het Kwartier van Zutphen

===============

1550 mei 21, Kampen / Zwolle

Herman Muelert, schultz tot Swolle, oorkondt, dat joffer Geertruydt van der Straten, wonende te Campen, met Symon Petersz. haar momber, ter ere Gods geschonken heeft een rente van 10 goudgulden, waarvan 2 goudgulden zullen komen aan Sancte Michielskerk te Zwolle en 8 goudgulden aan de arme klerken van Campen, die in het Fraterhuis te Zwolle wonen en ter schole gaan, onder voorwaarde, dat zij gedurende haar leven deze 8 goudgulden zal verdelen en dat na haar dood de kerkmeesters van de St. Michielskerk de uitdeling zullen doen en collatoren mogen aanwijzen.

In dorso: Bepaling van 28 april 1553, dat, aangezien zij bevonden heeft dat soms meer arme klerken van Campen buiten het Fraterhuis wonen dan erin, de kerkmeesters ook deze klerken in de verdeling zullen betrekken en wel in het bijzonder degenen, die brieven van recommandatie vertonen van de rector of regent van het Soete Name Jesushuis. Keurnoten Mauricius van Dulmen en Egbert Jansz.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1459 (archiev Weeshuizen)

===============

1550 december 5, Arnhem

548: Rapport van Johan Stratius, door het Hof gecommitteerd, om te verhooren Johan Smysinck, ridder en commandeur der Godshuizen van St. Jan te Arnhem en Nijmegen, op het stuk der troepenbewegingen in Duitschland. Van de plannen der soldaten zegt hij niets bepaalds te hebben vernomen.

(Zie brief van 6 december 1550)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 651, Brieven uit en aan het Hof

===============