Straatman(s) / Straetman(s) Kroniek

 
1301 t/m 1500   1501 t/m 1550   1551 t/m 1600
1601 t/m 1650   1651 t/m 1900   Bronnen

#

 

1601 februari 3, Gelre / Budberg (tussen Xanten en Moers)

Acte van Albert en Isabella Clara Eugenia, Infante van Spanje etc. waarin zij verklaren dat voor hun stadhouder van de lenen in het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen Willem van Criex, ritter, en voor de mannen van leen Matthysz van der Straeten, deurwaarder van de kanselarij in Gelreland, en Gerlijngh Ruijsz, is verschenen Elbert van Botbergen ingen Ray die heeft te leen ontvangen de hof "toe Munster" in het kerspel van Nijeuwkercke gelegen, hem aangestorven vanwege zijn vader Sibert van Botbergen
(NB Het grootzegel beschadigd, Omvang 1 charter)

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Toegangsnummer 16.0521, Archief Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, Boedberg-Eijllse goederen, inv.nr. 1564

===============

1601 maart 24, Stienze

Johan Straetman, gerichtman te Richterampt van Stienze, samen met Jacob Hackebrandt en Henrich Kluick.

Gelders Archief, archief van Huis Bronkhorst, portefeuille inv.nr. 59-83 (CBG, Coll. Muschart, boekje 164, pag. 127)

===============

1601 april 28, Veluwezoom

Protocol v. Opdrachten v. Veluwezoom, 1538-1654, nr. 41: Carel van Lennep en Juffr. Cunera, zijn zoon Johan van Lennep, gehuwd met Bernarda van Straten, Warner Huyn van Amstelraedt, gehuwd met Rolandina van Lennep.

Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926), deel II, p. 71, nr. 1266.

===============

1601 juli 26, Heteren

Dieterich Straitman. Liz. Der Rechte, treedt op als gevolmachtigde van Anna en Henrica van Middachten. Zij krijgen het leen Ressenerebroecke in Heteren in bezit als erfgenaam van hun vader Henrick en diens broer Karll en verkopen het aan Johan Schelart van Obbendorf, Herrn zu Doerenwerdt.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, Band 8, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, bearbeitet von E. Dösseler und F.W. Oediger, Siegburg 1974, 475 / 18

===============

1602 juli 20, Arnhem

Arnhem in Schependom: Henrick Matthijsz genant van der Straten X Margriet Scheven, verkopen aan Cornelis Botter X Christien.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1603 februari 1, Elburg

Overeenkomst tusschen den magistraat der stad Elburg en Lijsbeth van der Straten, voormalig conventuale in het St. Agnietenklooster aldaar, krachtens welke zij tegen eene geldelijke uitkeering alle zegels, brieven enz. betreffende het convent aan de stad afstaat, 1603. 1 stuk.:

Also Lijsebeth van der Straten vormails conventualinnen van Sint Agnietenkloister binnen der stadt Elburg, sich verscheiden jaren geabsantieret, und nochtans pretendierde van gemelten convente sekere alimenta tho genieten, sind burgemeisteren, schepenen und rahdt gemelter stadt und de vorseide Lijsebeth then overstaen van Lambert Gerritsz hierin hare gekoren momber der vorseide alimenten halven mit einander in der frundschap verdragen, dat Lijsbeth vorseit geriedelik sall untfangen (die sie in krafft deses bekendt then vullen untfangen tho hebben) hondert karolusgulden tho twintig stuvers und noch derdehalff hondert gelike karolusgulden,in vijff gelike terminen (wovern sie deselve belooft und anders niet) tho betalen van des convents pachter; idt ersten am erste februar 1604, und vorth vier jaren na einander volgende. Hiermede sullen vorgemelte magistrat und Lijsebeth mit einander verdragen sijn, sonder den anderen verners darvan tho bemoejen.

Bij desen accorde hefft Lijsebeth vorseit overgelevert alle segel, breven und anders, den convente angaende, verklarende geenen mehr tho hebben noch tho wethen.

In orkund sind hiervan twe gelicke acten verfertiget und beteikent am ersten februar 1603.

Uth bevehl eines erfrechtes, Johan van Holte, secretaris.

Is ondertekend door Lijsebeth vander Straet en Lambert Gerritss.

(Zie ook 1578 juli 20, juli 28 en november 8)

Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent, inv.nr. 1442

===============

1603 april 8, Doesburg

Claes Straetman en Gerbrandt Dockes, getrouwd met Fijcken Opter Straet, doen peinden te Doesburg

Rechterlijk archief Doesburg, Losse stukken, Peindingen., (Coll. Muschart, nr. 210 – pag. 19)

===============

1603 december 2, Kleef

Meester Dirck Toorkens, uit hoofde van een machtiging die hij gekregen heeft van Henderske weduwe van Aelbrechts van den Heuvel, dochter van Goossen Daniels, welke machtiging is opgemaakt voor Diederick Straetman, notaris en bepaalde getuigen in de stad Kleef op 2 december 1603, verkoopt het 1/3 deel van een weilandje genoemd de Papenvoort, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen Anthonis van der Vleuten, de kinderen van Daniel Dirks Buijssers, de kinderen Henriks van der Muelen, meester Dirk Toorkens. Genoemde Hendersken heeft dit deel geerfd na het overlijden van haar zus Heijlken. Genoemde meester Dirk verkoopt deze grond nu, ter compensatie van een schepenobligatie van ca. f. 24.-- aan meester Jan Houtvens van Vlierden. meester Dirk belooft op grond van zijn machtiging alle lasten af te handelen. Datum 6 februari 1606, getuigen Loon en Wintelre.

R.A. Oirschot,Oud Rechterlijk Archief, Regesten, inv. nr. 146A, periode 1 januari 1606 t/m 31 december 160, folio 53 / 53 v

===============

1605-1606, Hamburg

Verwijzing naar het boek "Wappen der Jahresverwalter der Niederlaendischen Armenkasse Hamburg". Daarin figureren bestuurderen van dit instituut met familiewapen. Genoemd wordt:

1605-6: Peter van der Straaten, uit het latere Amsterdamse handelaarsgeslacht.

De Wapenheraut, 6ejaargang 1902 , pag. 229 e.v.: De ,,Niederländische Arrnenkasse" te Hamburg, pag. 231

===============

1605 juni 28, Arnhem

Arnhem Compt.: Cathrijn van der Straten X Evert te Nesz, burger alhier. Cathrijn is natuurlijke dochter van Henrick van der Straten X Nael Gaymans.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1605 september 16, Kranenburg

Dieterich Straitman, Liz. Der Rechte, treedt op namens Wolter Spaen, bij overname van Kleefs Leengoed "Hoff to Cruyswick in onsen lande van Cranenborg". Wolter Spaen is opvolger van zijn vader Berndt Spaen, die zich in 1576 liet vertegenwoordigen door Bruin van Rysswick.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, Band 8, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, bearbeitet von E. Dösseler und F.W. Oediger, Siegburg 1974, 472 / 11

===============

1606 Maart 31, Essen (?)

Beschreibung : Belehnung der Grete Stratmanns mit der Stratmannshove [in den Oberhof Ehrenzell eingehörig].

(Überlieferung : Ausfertigung)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.01), Urkunden III (1362-1803), nr. 2127

===============

1606 november 10, Doesburg

Testament van Geertruyt, vrouw van Claes Straetman.

Legaat van 300 dld aan Gasthuis. 50 dld mag gebruikt worden om armen te kleden. De rest moet belegd worden om op St. Martenddach de behoeftigen te spijzigen, evenals gedaan wordt met de gift van wijlen Bartelt Peterss. Nicht Heyndrixken Straetman, die bij haar thuis woont, krijgt 100 dld die a 6% op rente gezet moet worden tot ze mondig zal zijn.

(Opm.: zie ook 1610 oktober 1, Doesburg)

Gelders Archief, Richterambt Doesburg, Voluntair Protocol

===============

1607 februari 25, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 412, folio 234: Henrick van Straten, notaris wonend te Nijmegen, voor syn huisvrouwen moeder genant Gerbrech van den Bruggen, doet verfanck aan erfhuis van Hilleken Lattenhauwer, in leven huisvrouw van Johan Dercksz.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1607 april 15 en oktober 10 (Pasen en Sint Victor), Nijmegen

Hendrick van Straten betaalt als eigenaar 2 schilt (onduidelijk of het erfpacht, tins of rente betreft) aan Hof van Gelderland die de voormalige geestelijke goederen in de stad Nijmegen beheert. Betreft huis "Op de Jodenberch". In 1634 en 1635 is Mathijs van Straeten eigenaar van hetzelfde huis.

In 1624 is Matthijs Verstraten eigenaar van een 2e huis "Op de Jodenberch… Verstraten ter eenre ende de Ellendige ter andere zijden". (Noot: Kennelijk lagen beide bezittingen van Verstraten dus naast elkaar.) Vorige eigenaren waren resp. Claes Diemer en Derick van Rijswick, betaling was toen "2,5 brabantsche gl". In 1636 wordt Hendrick van Straten genoemd als eigenaar van het 2e huis "Op de Jodenberch".

(Noot: De enige 2 andere huizen "Op de Jodenberch" waren in het bezit van 1: "erven burgemeester Ewick" en 2: Mr. Hendrick Orgelist (=organist), opgevolgd door "die kinderen Jan ende Derck Noster". Wie nu "de Ellendige ter andere zijden" was is onduidelijk, mogelijk een verwijzing naar de kennelijk gestorven burgemeester Ewick..)

Zoeklicht 2000, Nijmegen 2000, pag. 210-225: Huiseigenaren in de rekeningen van de Rentmeesters over de geestelijke goederen (1607-1643), pag. 214

===============

1607 april 15 en oktober 10 (Pasen en Sint Victor), Nijmegen

Hendrick Verstralen (Verstraten?) wordt genoemd als eigenaar van een huis "Inde Holtstraet" te Nijmegen. Hij betaalt "2,5 lb cleijnder penningen".

Zoeklicht 2000, Nijmegen 2000, pag. 210-225: Huiseigenaren in de rekeningen van de Rentmeesters over de geestelijke goederen (1607-1643), pag. 212

===============

1607, Nijmegen

Hendrick van Straten wordt genoemd als gewezen eigenaar van een huis "Inde Heselstraet" te Nijmegen. Nieuwe eigenaar heet Gerrit Smit Backer.

Zoeklicht 2000, Nijmegen 2000, pag. 210-225: Huiseigenaren in de rekeningen van de Rentmeesters over de geestelijke goederen (1607-1643), pag. 213

===============

 

1608 februari 23, Rheden

Aerndt Henricks tho Hoffven en zijn vrouw Hermken Nobelinx dragen over aan Lambert Kempinck en zijn vrouw Christine Dibbitz hun vierde deel van de Veherstadt te Rheden. (Zie 6 Mei 1557, nr. 142 en 18 mei 1608, nr. 240)

(NB: Oorspr. Voorzien van de handtekening van Arndt Henrichs tho Hoeffen. De zegels van Arndt Henrichs en van Arndt Straetman en Giellis Engellen, geërfden in het ampt te Rheden, zijn verloren.)

Gelders Archief, toegang 0510, Diverse Charters, inv.nr. 239

===============

1608 Mei 18, Rheden

Henrick Dibbitz en zijn vrouw Luytjen dragen over aan Lambert Kempinck en zijn vrouw Christina Dibbitz hun aandeel van de Veherstadt gelegen te Rheden, in het ampt van Veluwenzoom. ((Zie 6 Mei 1557, nr. 142 en 23 februari 1608, nr. 239)

(Oorspr. Voorzien van de handtekeningen van Henrick Dibbitz en Johan van Raetingen, geërfden te Rheden. De zegels van Henrick Dibbitz, Johan van Raetingen en Gillis Engellen, geërfden te Rheden.

Aanwinst 1886 N. 41. In dorso N. 86.)

Gelders Archief, toegang 0510, Diverse Charters, inv.nr. 240

===============

1608 november 28, Veluwezoom

Protocol v. Opdrachten v. Veluwezoom, 1538-1654, nr. ??: Johan van de Poel en echtgenote dragen 2 verwinbrieven op aan Johan van Lennep en Bernarda Straetman.

Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926), deel II, p. 72, nr. 1281.

===============

1609, Rheden

Adolph Kreijenvenger laat bij zijn overlijden na aan zijnen zoon Adolph en dochter Geertgen het "Kaeckt den Duivels Goet" in Ampt Rheden, Buurtschap Soeren gelegen, welke zoon Adolph en zijn vrouw Anna van Solsbruggen dat goed in 1565 verkopen aan Arent op der Straten en diens vrouw Maria Voet. Welke Maria Voet na doode van haren man in 1609 met consent van al hare kinderen en ten overstaan van haren momber en zoon Arent Straetman dat goed verkoopt en opdraagt aan hare dochter Margarite Straetman die 31 januari 1631 voorkomt als weduwe van de burgemeester dans.

Archief van het Hof van Gelderland, civiele processtukken, portefeuille van het jaar 1631 (Coll. Muschart, nr. 192 – pag. 76-77)

===============

1609 februari 16, Kampen

Albart Henricksz gicht dat hij vanwege Aerent Boem heeft aangezegd aan Magdalena Straetgens dat hij wil timmeren en van haar wederwerk verwacht.

Civiele procedures 1533-1647. Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 16C. Pag. 39

===============

1609 februari 20, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 413 folio 10: Johan van Dansz burgemeester X Margaretha Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1609 september 13, Arnhem / Urecht

Schepen Signaten Arnhem 413 folio 47: Op verzoek van Judith van Lennep, X Andries Sprongh , van Utrecht verscheen eenen Rutger van Straten, ook van Utrecht. Judith is ziek. Rurger maakt testament.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1609 september 16, Rheden

Wendele Straetman, weduwe van Heerdt, cedeert rentebrief op Lennipsweerd door Jan van Lennep als vader van zijn zoontje Goert van Lennep.

Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926), deel II, p. 221.

===============

1610 oktober 1, Doesburg

Testament van Claes Verstraeten, ziekelijk, en Gertruyt Straetmans.

Toen ze laatselijk in Denemarken waren bij Claes' moeder, zwager en zuster is afgesproken dat zijn bezittingen in Denemarken (circa 500 rijksdaalder waard) zullen vererven op zijn moeder Lijsbeth Modenberch, weduwe van Heyndrick Straetman.

Alles wat Claes hier te lande nalaat gaat naar zijn vrouw Gertruidt Verstraeten. Claes maakt nu definitief testament.

Legaten van testament van Gertruydt d.d. 1606 november 10 (zie aldaar) worden bevestigd. Verder aan moeder Lysbeth Modenberch 500 rijksdaalder met lijfgoed en 2 gouden "fritzier ringen", de een van zijn vader, de andere heeft Claes zelf laten maken. Verder krijgen neef en nicht Matthijs en Marriken Coerthuys, thans bij hem in huis, ieder 50 dld. Marriken en haar beide zusters Alith en Elsken in Denemarken krijgen ieder een gouden ring. Hermanken en Heyndrichsken Straetman, dochters van overl. Jan Straetman krijgen ook ieder 50 dld. Hun beide zusters Janneken en Bettgen ieder een "rosenbel".

(Opm.: zie ook 1606 november 10, Doesburg

Opm.: zie ook 1610 oktober 14, Doesburg)

Gelders Archief, Richterambt Doesburg, Voluntair Protocol

===============

1610 oktober 14, Doesburg

Opschrift Grafsteen St. Maartenskerk te Doesburg: "Hier. leyt. begraven. NICLAES VERSTRATEN. staerf. in. T'…610. den. 14en. O…ber".

Op het graf een wapen: "doorsneden; A. een halve bok rustende op de snijlijn; B. gedwarsbalkt van 6 stukken".

(Opm.: zie ook 1610 oktober 1, Doesburg)

R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, pagina 268-269

===============

1611 februari 21, Wehl

Gertraudt Strattman, weduwe van Niclaes Straetman, koopt 3/8 deel van erve "de Grote Schopperden" van August Metz.

(Opm.: zie 1610 oktober 14, Doesburg - Niclaes Verstraten

Opm.: zie 1611 maart 22, Wehl)

Gelders Archief, Voluntair Protocol Wehl, inv. Grasswinkel, nr. 1844

===============

1611 maart 22, Wehl

Vaandrig Wilhelm Brantz en echtgenote Judith Straetmans kopen de helft van erve "de Grote Schopperden" (bouwman Derck Evertsz). Wederhelft is aan weduwe Nicl. Strattman door Augustin Metz verkocht.

(Opm.: zie 1612 januari 22, Doesburg - Wyllem Brant

Opm.: zie 1611 februari 21, Wehl)

Gelders Archief, Voluntair Protocol Wehl, inv. Grasswinkel, nr. 1844

===============

1611 juni, Doesburg / Utrecht

Gertruijt Straetmans (adres: Doesburg) en Willem van Sambeke (Afk.v.: Utrecht) krijgen te Utrecht attestatie om te Doesburg te trouwen

(Utrecht Huwelijksboek 91 - 24, gereformeerd - Met dank aan Richard van Schaik)

===============

1611 juli 15, Wehl / Emmerich

Gebroeders Derick en Reiner Stratman verburgen erfhuis van Lucasz Stratmans (Weel). Eén der borgen, Derck Stratman, is burger te Emmerik.

Gelders Archief, Voluntair Protocol Wehl, inv. Grasswinkel, nr. 1883

===============

1611 november 20, Leiden / Utrecht

Doctorsbul van de Leidse Universiteit voor Johannes Stratenus (van der Straten).

Blijkens aantekening in dorso heeft Mr. Johan van Straten in 1611 de eed als advocaat afgelegd voor het Hof van Utrecht

Het Utrechts Archief, Archief Huis Wickenburg te 't Goy, toegangsnummer 254, inv.nr. 2.1.2.1.1.16

===============

1612 januari 22, Doesburg

Opschrift Grafsteen St. Maartenskerk te Doesburg: "Ao. 1612. den. 22. janwary. starf. WYLLEM. BRANT".

R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, pagina 268

===============

1613 maart 5, Rheden

Register van Opdrachten en Tuchten v. Veluwezoom, dl. 1538-1654, nr. 41 (d.d. 1599 maart 23 - marginale aantekening) - Rheden: Daem van Heerdt Erasmuszoon legt verklaring af over de aflossing van de pandpenningen op een deel van een uitterweerd te Rheden, verpand aan leden van de familie Straetman op 1599 maart 23.

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 133

===============

1613 maart 9, Rheden

Register van Opdrachten en Tuchten v. Veluwezoom, dl. 1538-1654, nr. 41 - Rheden: Daem van Heerdt, Erasmissoon verkoopt en draagt op aan J. Catrina Gelmers, weduwe van Johan van Heerdt, in zijn leven scholtis tot Rheden, en des zelfs kinderen, het 1/6 deel van de Scherpenhoff met zijn toebehoren, in het dorp en ambt van Rheden gelegen.

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 134

===============

1614, Bemmel

Prot. Bemmel: Cornelis van Aelst contra Catharina Wuysthof en echtgenoot Cornelis Straeszman.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1614 juni 13, Veluwe

Ger. Proc. Veluwe 94/E: Raba, zaliger gedachtenis Lubbert Straetmans, verkoopt aan Gerrit Michiels X Judith Dibbits.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1615, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 414: Eerntgen Straetman, oud 71 jaar.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1615 januari 24, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 414: Henrick Comelier van de Veehr X Elisabeth Rodolp Straetman.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1615 maart 22, Doesburg

Willem van Sambeek en zijn vrouw Gertruijt Straetman kopen een rente uit een huis te Doesburg in de gasthuisstraet

Rechterlijk archief Doesburg, Losse stukken, "kladde van 1609-1615" (Coll. Muschart, nr. 210 – pag. 49)

===============

1616, Ellecom

Arnhem (inv. Onbekend / 1841?): Catharina Verstraten (X Hendrik Nes), oud ca. 70 jaar, verklaart dat Henrick Verstraten, haar vader, en Raba Verstraten haar Moeye, bezaten "Roenersgoet" tot Ellinckhem. Copia: Henrick Verstraten bekent schuldig aan zijn zwager Lubbert Verstraten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1617, Bielefeld

Bemühungen des Joannes Cortenius um ein Kanonikat, desgl. des Joachim Stratmann, Pastor der Altstädter Kirche

Staatsarchiv Münster, Regierung Minden-Ravensberg (A 201), St. Marien Bielefeld (8.12), Nr. 1307: Vergabe von Kanonikaten und Präbenden im Stift St. Marien Bielefeld

===============

1617 Januari 7, Ooy / Ubbergen

252: Carel Wijgh, Heer tot Soelen en Ubbergen, Raad, Amptman en richter in de Nederbetuwe, oorkondt dat Philips Willem prins van Orangien en zijn vrouw Eleonor de Bourbon, overdragen aan Hendrick Crayevanger de Egmontsche Weerden, gelegen in de buurschap Oey, Nederbetuwe.

(Oorspr. Het zegel van de oorkonder en dat van Steven van Ruemelaer, gerichtsman, zijn verloren. Dat van Wilhem van Goltsteyn, gerichtsman, is sterk geschonden, Met handtekening van H. van Benthem, landschrijver. Aanwinst 1911/12 N. 32.)

Gelders Archief, Diverse Charters

===============

1617 mei 2

Stratmann, Heinrich, Lehrer der Rechte et art.liber., Palatinat ad personam, Prag 2.V.1617 (Reichsadel)

(Zie ook: 1677 januari 5)

Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel V, Schloss Senftenegg 1974, door Karl Friedrich von Frank, pag. 65

===============

1618 e.v., Essen

Hermann Pinckernel gen. Schulte und Johann Stratmann, Richter zu Essen

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, 115.05.07 Reichskammergericht, Teil VII: P-R, Buchstabe R, nr. 4655, Aktenzeichen: R 494/1591

===============

1618 januari, Arnhem

Arnhem: Kinderen en erfgenamen van zaliger Johan van Dans, volgens magescheid van 31 januari 1618; Dirk van Dans X Lysbeth van den Berge

Johan Brantsen X Freruina (?) van Dans

Dr. Johan Dibbits X Fransken van Dans

Dibbit van Uchelen X Naleken van Dans

Jenneken van Dans

Margriet Straetmans der Stijffmoeder

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

Z.J., ná januari 1618, Veluwezoom

Rekenkamer nr. 1529: Margriet Straetmans, zaliger gedachtenis burgemeester (van Arnhem) Johan van Dans, transporteert herengoed aan haar broeder Arnt Straetmans en haar neef Arndt van Mekeren.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1619, Rellinghausen

Delegierte Richter des Vogtes von Rellinghausen Hermann Pinkernell und Johann Stratman

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, 115.05.09 Reichskammergericht, Teil IX: U-Z, Buchstabe V, nr 5839, Aktenzeichen: V 320/794

===============

1619 december 14, Zevenaar

Jacob Everwijn van Sevenaer, geeft volmacht aan Derk van Heuckelom ook van Sevenaer, om goederen van comparant in de Liemers te beheren.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 508. Procuratiën, Personele Acten etc 1618-1626 Laatste blad, zonder folio-vermelding (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1099)

===============

1620, Bislich

Räumung des Hauses Nergena durch die Witwe des Waldgrafen Henrich Stratmann, Amtmanns zu Bislich, Waldgrafen Henrich Stratmann, Amtmanns zu Bislich, usw.

(Altsignatur : Altsignatur: XXI 344)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve-Mark (103.04.01-07), Akten, Akten der Räte bzw. Regierung zu Kleve, nr. 2452

===============

1620, Bemmel

Prot. Bemmel: Maria de Bruyn, zaliger gedachtenis Johan van Lamsweerde, met zoon Alexander van Lamsweerde en neef Cornelis Straeszman.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1620, Nijmegen

Nijmegen (inv. Onbekend): Comparant Henrick Verstraten, notaris oud 44 jaar, getuigt van Judith Straetmans. Hij zegt "mijn oude Moeye Raba op Verstraten" en mijn bestevader Henrick Verstraten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1620, Arnhem

Arnhem (inv. Onbekend): Evert Remers (Reiners?) oud 60 jaar en Trijne Verstraten oud 73/74 jaar.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1620 - 1638, Wesel / Keulen

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Jacob von der Straten (1625 dessen Witwe Achtgen Hultzinck), Wesel,und Konsorten als Erben des Andreas von der Straten, nämlich Rutger Richtering, Wesel, Ehemann der Sara von der Straten; Elisabeth von der Straten, Witwe des Rutger thom Bergh; Maria von der Straten, Ehefrau des Johann Christians

Sachverhalt : Streitgegenstand: Erb–, Besitz– und Verfahrensrecht. Hintergrund des Verfahrens ist ein Erb– und Besitzstreit. Der Bruder des Appellanten, Abraham von der Straten, war mit Margaretha Dams verheiratet. Vormund des Kindes aus dieser Ehe, Andreas, waren nach dem Tode des Vaters die Appellanten. Margaretha Dams ist in 2. Ehe mit dem Appellaten verheiratet. Gemäß ihrem 1. Ehevertrag sollte sie als Letztüberlebende die Hälfte des Besitzes erhalten und auch in eine andere Ehe einbringen können, über die andere Hälfte aber die Nutznießung haben. Der Appellant hatte mit seinem Bruder eine Handelssozietät, die noch 2 Jahre nach dessen Tod fortgeführt wurde. Der Appellat klagte gegen den Appellanten sowohl wegen der Abrechnung über die Geschäfte in diesen 2 Jahren wie auf Herausgabe des Erbes des Kindes zur Nutznießung. Vor einer Herausgabe forderte der Appellant Stellung einer Leibzuchtskaution und deponierte das Erbe schließlich gemäß einem Kompromiß bei einem Kölner Bürger. Um die Kautionsstellung (wie die Abrechnung) wurde noch gestritten, als das Kind starb. Gemäß Ehevertrag beanspruchten die Appellanten als nächste Verwandte und Erben des Kindes den Heimfall von dessen Besitz gegen eine Abstandszahlung von 1000 Tlr., die der Appellat annahm und quittierte. Die weitere Leibzuchtsnutzung durch die Mutter blieb vorbehalten. Wiederum entbrannte vor den Kölner Gerichten (Hohes weltliches Gericht und kurkölnische Kommissare als Appellationsinstanz), die der Appellant grundsätzlich in einem Streit um das Erbe eines Weseler Bürgers für nicht zuständig hält, sich aber, da der Appellat seinen Besitz an verschiedenen Orten arrestieren ließ, darauf einließ, eine Auseinandersetzung um die Herausgabe des deponierten Besitzes des Kindes zur Leibzuchtsnutzung bzw. um die vorgängige Stellung einer Leibzuchtskaution. Der Appellant sieht diese Auseinandersetzung durch einen Spruch der Kommissare, die die Herausgabe des Depositums anordneten, in einer Erläuterung aber die Restitution als Depositum für den Fall, daß die Frau des Appellaten vor Ende des Streites in der Hauptsache sterben würde, anordneten, als erloschen an. Die RKG–Appellation richtet sich gegen mehrere weitere Sprüche der Kommissare. Während der Appellant davon ausgeht, das Kölner Verfahren sei lediglich um das Depositum geführt worden, forderten die Kommissare Vorlage des Ehevertrages durch den Appellaten und Stellungnahme des Appellanten dazu, bezogen in die Untersuchung auch nicht in Köln befindlichen Besitz ein und fällten schließlich ein Liquidationsurteil, letzteres nach bereits eingelegter RKG–Appellation. Der Appellat bestreitet die Rechtmäßigkeit des RKG–Verfahrens. Der Appellant habe weder fristgerecht das Appellationsverfahren eingeführt noch den im Kölner Appellationsprivileg gesetzten Formen mit fristgerechter Eidesleistung und Stellung seines gesamten Besitzes zur Kaution für den Fall des Unterliegens genügt. Beides hätte an der Vorinstanz geschehen müssen und könne nicht, wie die Appellanten behaupten, erst am RKG geschehen. Zudem hätten die Appellanten, indem sie Besitz des Appellaten in Wesel hätten arrestieren lassen, selbst den Appellationsweg verlassen. Mit Urteil vom 17. Juni 1723 setzte das RKG den Appellanten eine Frist, Appellationseid und –kaution zu leisten. Am 18. Juni und 19. Oktober 1625 ergingen Citationes ad reassumendum. Mit Urteil vom 19. März 1626 verwarf das RKG das Urteil der Vorinstanz und stellte es den Parteien frei, ihre Forderungen die Erbschaft betreffend am RKG anzubringen. Nachdem zunächst darüber gestritten wurde, ob die Akten geschlossen und Vollmachten des Appellationsverfahrens erloschen seien und ein neues Verfahren angestrengt werden müsse, oder ob sie fortdauerten, wurde dann über den Erbschaftsstreit verhandelt. Nach 1638 sind keine weiteren Handlun

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationisgen protokolliert. 1642 wurde eine Bescheinigung über die fortdauernde Anhängigkeit des Verfahrens erbeten.

Instanz : (6) Instanzen: 1. Hohes weltliches Gericht zu Köln – 2. Kurkölnische Kommissare1620 – 1621 – 3. RKG 1622 – 1665 (1570 – 1662)

Beweismittel : (7) Beweismittel: Acta priora (Q 6). Attestation von Bürgermeister und Schöffenzu Wesel über gerichtliche Verhandlungen der Parteien, 1622 (Q 7). Kölner Appellationsprivileg von 1570 (42 – 45). Vollmacht der Appellanten für Dr. Christian Schröder zur Leistung des Juramentum appellationis et cautionis (Q 12). Inventar des Besitzstandes (Q 19). Rechnung dessen, was die Stratischen Erben wegen ihres Vetters Andries von Goswin Herl zu fordern haben (Q 22). Vergleich der Geschwister Elisabeth, Clara, Abraham, Andreas, Jacob, Maria, Sara von der Straten über das Erbe ihres Vaters Andreas von der Straten, 1609 (Q 31).

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 3 Bde., 10 cm; Bd. 1: 3,5 cm, 121 Bl., lose; Q 1 – 5, 7- 12, 14-33, 2 Beilagen exhib. 1. Juli 1641 und 3. September 1662; Teil des Deckblattes und des ersten Blattes des Protokolls fehlen; Bd. 2: 3 cm, 133 Bl., geb.; Q 6; Bd. 3: 3,5 cm, geb., verschnürt und versiegelt; Q 13*, Rotulus und Zeugenverhör; laut Protokoll überreicht mit der Bitte, das Aktenstück „biß zu erörterung der submittirten puncten in archivo verschloßen zu halten".

(Zie ook: 1647 e.v. )

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Reichskammergericht (115.05.08), Teil VIII: S-T, Buchstabe S, nr. 5023

Aktenzeichen : S 761/2565

===============

1621 november 12, Westervoort

Hermen Boom, geërfde te Westervoort

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 508. Procuratiën, Personele Acten etc 1618-1626 Folio 142 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1094)

===============

1622 juli 23, Arnhem

Procuratiën Arnhem 508, zonder folio nr., achterin: Raba, zaliger gedachtenis Lubbert Straetman.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1623 - 1791, Heisingen / Werden

Auf der Straten oder Sträter zu Heisingen (im 18. Jhdt. allodial eigentümliches Gut der Abtei)

Enthält : Verpachtungen; auch betr. Familien Sträter und Kahrmann gen. Sträter als Parzellenpächter (Parzellen: Kahrkamp, im Großen Feld, Mittelsten Kamp, usw.)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Werden (122.14.05), Abtei, Akten, nr. 9 b 11 Bd. XXXVI

===============

1624 - 1800, Frohnhausen / Essen

Stratmanshove zu Frohnhausen

(Altsignatur : XXII 7 d 48)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.02), Rep. u. Hs., Akten, Oberhof Ehrenzell bei Essen, Nr. 1578

===============

1624 september 20, Arnhem

Procuratiën Arnhem 508 folio 192: Gaert van Lannep tho Boullon draagt op aan zwager en zuster Warner van Lennep X Cunera van Lennep. Zijn constituants moeye Weindel Straatmans, zaliger gedachtenis van Heerdt.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1625, Schoonhoven / Gouda

Vonnis van de Hoge Raad in Holland in het proces van Dirck van Vryenes, man van Grietgen van der Stael, te Schoonhoven, tegen Reynier Reniers te Gouda, mede voor de andere erfgenamen van Lijsbeth Wouters, over de preferentie onder de crediteuren van mr. Pouwels op Straten en Marijtgen Kuyff, de laatste de grootvader (bij Adriaan de Lange) van Grietgen van der Stael

Gelders Archief, toegang 0456, Archief Familie Van Dorth tot Medler, Varia, inv.nr. 526

===============

ná 1625, Veluwezoom

Rekenkamer 1290, Herengulden op Veluwe, zonder jaartal, aangelegd 1625-1667, folio 3: Margaretha Straetmans, zaliger gedachtenis Jan van Dans van "Hack en Duyvelsgoet", met Willem van Mekeren's weduwe.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1627 oktober 31, Doesburg

Jan Straetman heeft te Doesburg bij ongeluk eenen Casper Loes dodelijk verwond, doordat zijn roer, dat hij voor zijn huis wilde ontladen, plotseling bij het vallen afging. Hij had dien nacht burgerwacht gehad.

Gelders Archief, archief van het Hof van Gelderland, portefeuille zonder jaartal. (CBG, Coll. Muschart, boekje 175, pag. 68)

===============

1630, Bemmel

Bemmel (inv. Onbekend): Amolt (?) Roest X Rutgera Luytgens en Luytgen Gerritsen en Cornelis Seldents bekennen voor Henrick Kyspenninck, scholtis, en Matheus van Straten, notaris, schuld aan Godart Beltgens X Anna van de Rens (?).

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1630 januari 2, Arnhem / Zutphen

Procuratiën Arnhem 509 folio 92: Assuera van Solbruggen, zaliger gedachtenis Dirck van Berchem, voor sich en haar zoon Jan van Berchem volmacht Henrick Eggingh om voor landdrost van Graafschap Zutphen op te dragen aan Jan Gijsen X Aaltgen Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1633 februari 26, Heerlijkheid Cruchten

Johan Aen den Beecken en Meuwis Opder Straeten, beiden schepen van Heerlijkheid Cruchten.

Gelders Archief, Civiele processtukken van het Hof van Gelderland, portefeuille 1633 II. (CBG, Coll. Muschart, boekje 192, pag. 100-101)

===============

1634 februari 24, Beekbergen

Roelof Straetman, schrijver onder de comp. van mijnheer de Prins, met Mechtelt Hoegen, wed. van Joncker Diederick van Essen tot Beckbergen, Attestatie na Beckbergen.

Kinderen uit dit huwelijk (moeder genoemd als Huygen):

   1. 28 dec. 1634, Arnhem geref., Henrick Straetman
   2. 13 aug. 1636, Arnhem geref., Arnt Straetman
   3. 22 mrt. 1640, Arnhem geref., Dirrick Straetman
   4. 27 mrt. 1642, Arnhem geref., Bernard Straetman

Bron huwelijk: CBG, Collectie Wolters, trouwboek gereformeerde gemeente van Arnhem 1581-1648 (Grote Kerk). Dopen: Doopboek gereformeerde gemeente Arnhem.

===============

1634 maart 1, Kranenburg

Henrich Straetman te Cranenburg.

Gelders Archief, Volmachten van de Gelderse Leenkamer, bundel 1634 (CBG, Coll. Muschart, boekje 72, pag. 102)

===============

1634 april 9, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 418 folio 456: Judith Straetmans, zaliger gedachtenis Capt. Jan Walcker

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1635, Beekbergen

Rekenkamer nr. 1530, 144: Anna Maria van Essen Dircx verkoopt haar deel van "Op te Haer", te Beekbergen Oosterhuizen, aan Roelof Straetman X Machteld Huygen

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1635 augustus 21, Arnhem

Judith Straetmans, weduwe van de overleden Captein John Walcker, volmacht haar schoonzoon Arnt Tulleken, rentmeester dezer stad (=Arnhem)

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 509. Procuratiën, Personele Acten etc 1626-1636 Folio 307 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1115)

===============

1635 augustus 27, Zevenaar

Herman Boom en Erentie Reynen, ehelieden, geven volmacht aan Jan van Herwerden, schepen tot Sevenaer

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 509. Procuratiën, Personele Acten etc 1626-1636 Folio 308 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1115)

===============

1636, Nijmegen

Wendel Aertzen, weduwe van Matthijs van Straten

(zegel ORAN 2256, 1636)

Wapens, uit: Zoeklicht bij Zilver, Nijmegen 1995, pag. 204-229, p. 219

===============

1636 maart 10, Schenkenschans

Mechteld Huigens, echtgenote van Roeloff Straetman, mede namens haar man Roeloff Straetman, die momenteel in noodwendige landsdienst in Schenkenschans is.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 509. Procuratiën, Personele Acten etc 1626-1636 Folio 327 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1117)

===============

1636 maart 10, Brummen

Procuratiën Arnhem 509 folio 327: Mechtelt Huigens X Roeloff Straetman contra Evert Bernts van Brummen

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1636 oktober 7, Borculo

Everarda Valckenburch, weduwe van de overleden Wolter van der Stegen, gewezen Ambtman van stad en heerlijkheid Borculo, geassisteerd door haar vader Geerlich Valckenburch, camp.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 509 Procuratiën, Personele Acten etc 1626-1636 Folio 360 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1118)

===============

1637 januari 10, Nijmegen

Nijmegen huwelijken, gereformeerd: Peter van den Heuvel, weduwnaar, en Weyndel Aertsen, zaliger gedachtenis Mathijs van Straeten, testes Maeyken Boszhuysen. Spansalia.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1637 april 1, Borculo / Bahr en Lathum

Everarda Valckenburg, weduwe van de overleden Wolter van der Stegen, in leven Ambtman van Borculo, als moeder van haar minderjarige zoon Frederick van der Stegen, geassisteerd door Geerlich Valckenburg, haar vader, geeft volmacht aan Dr. Hartjes ten Holte, Ambtman van Baer en Lathum, en haar zwager Johan Flinth met zijn onmondige kinderen bij de overleden Judith van der Stegen, in leven zuster van de man van constituante

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 510. Procuratiën Arnhem Folio 10 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1120)

===============

1637 oktober 17, Rheden

Roelof Straetman genoemd als momber over de kinderen van zaliger Sicamber van Arnhem, schout van het ambt Rheden.

(Noot: Sicamber van Arnhem, geb. vóór 1575, schout van Rheden 1626-1633, huwde Berendina Staveren. Diens vader was Carel van Arnhem, heer van Kernhem, * 24-8-1551, ridder, + 20 sept. 1621, burgemeester van Arnhem 1576-1614, raad van het vorstendom Gelre, gecommiteerde ter generaliteit 1582. Zoon van Sicamber was Zeger van Arnhem, schout van Rheden 1636-1652, huwde Hendersken Gijsberts Brouwer, dochter van Gijsbert Brouwers, rentmeester. Een dochter van Zeger was Berendje van Arnhem. Zij huwde te Spankeren 28-4-1667 met Gijsbert Vleming, geb. Velp ca. 1645, landbouwer op "den Grooten Durck" te Velp, zn. van Wolter Vleminck en Naeleke van de Velde.)

Gens Nostra, 40e Jaargang nr. 1, Januari 1985, pag 572 (R.A. Veluwe. inv.nr. 377)

===============

1638 februari 15, Middachten

Jan en Reijnder Geerlichs, Henrick Straetman, als momber van het onmondige kind van zal. Evert Geerlichs, Frederik, Harmen en Gerrit Everts, Brant Wolters, Wolter Jacobs, Cornelis Gerritsen, Tien Janssen, Henrick Janssen, als momber van het onmondige kind van Steven Wolters, Jan Henricx en Evert Beernts bekennen verkocht en opgedragen te hebben aan Reijnder van Raesfelt, een stuk elschlant met eijcken boomen bewassenm in den ampte van Reden, kerspel Ellecom, heerlijcheijt Middachten, grenzende noortwaarts aan het Schatergoet; ten overstaan van Seger van Ernhem, scholtes des ampts Reden, Henricus Spankeranus en Peter Henricx, als geërfden in Veluwe.

(Op perkament, ondertekend en met uithangende zegels in groen was van scholt en geërfden, terwijl verkoopers verklaren geen zegel te hebben.)

Inventaris van het Oud Archief van het Kasteel Middachten, opgemaakt door P.N. v. Doorninck, Haarlem 1896, inv.nr. 304 (pag. 138)

===============

1639 oktober 19, Angerlo

Judit Straetmans, wed., koopt erve en goed "Klein Westerick" te Angerlo, pachter is N. ter Stege, leenroerig aan Dieren, van de onmondige kinderen van Roeloff Ruerinck.

Gelders Archief, Richterambt Doesburg, Voluntair Protocol

===============

1640 - 1650 , Sinderen / Ulft / Aalten

Buurtschap Sinderen (tussen Ulft en Aalten): Herman op Straete sijn huis op een kaeter Stedeken van Uijtshof, groot 3 mdr. 3 sch., noch een groen lant omdrent 2 mdr., voor 43 - 0 -. Thient vrij, vrij gelt. Holtgewass.

Verpondingen afschrift Kreynck van Buurtschappen, deel 2, 1640-1650 . Transcriptie door S. Stroet.

===============

1640 april 18

Jurgen Bletsch X Maria Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1640 april 28, Ambt Heerde

Mechtelt Huygen volmacht haar man Roeloff Straetman tot verkoop van grond in het Ambt Heerde, Kerspel Vaessen

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 510. Procuratiën Arnhem Folio 137 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1127)

===============

1640 april 30, Overbetuwe

Wuisthoff, juffr. Catharina, weduwe van Cornelis Straesman, met haren zoon Jr. Johan van Bronckhorst.

(Opmerking Muschart: "Dus blijkbaar is 2 maal getrouwd geweest".)

Gelders Archief, archief polderbestuur van Overbetuwe, portefeuille gemerkt "verschillende stukken betreffende het ambt over Betuwe 1606-1673", nr.1, inv. 5 (CBG, Coll. Muschart, boekje 169, pag. 118)

===============

1641, Emmerich

1641 Ermgardt Berfelt. Heeft gestift deese Armen Huiser. Dit staat te lezen op een gedenksteen van twee armenhuizen in de Patersteege in Emmerich. Oorspronkelijk waren het 3 armenhuizen. Ermgerdis Berfelt was een dochter van Dr. Jur. Matthias Berfelt.

Wohlfahrtspflege im alten Emmerich, Leop. Krudewig, in: 150-jähriges Bestehen der Vonzenzkonferenz St. Aldegundis Emmerich, 1853-2003, pag. 18-29, aldaar pag. 21-22

===============

1644 - 1646, Doesburg

1644 - Kapitein Gerard de Borgelle, heer van Lavaquerie, contra Agneta Wolters, wed. Johan Heydendael

1645 - Johan Schaep contra wed. Johan Heyendael

1646 - wed. Bowyer en wed. Heydendael contra kleermakersgilde

Gelders Archief, Toegang 0145, ORA Stad Doesburg, Civiele procesdossiers 1545-1811, inv.nr. 352, 357 en 361

===============

1644, Werne / Marienborn

Haselhof in Lütgendortmund:

Pachtbriefe für:- Dietrich Stratmann, genannt Trymann zu Werne, und seine Frau Gertrud (20.4.1644);- Vincent Hunsker, Dietrich Schulte zu Somborn, Johann Scherer zu Westrich und Johann Mar als Prinzipal (6.2.1678);- Rotger Haselhoff und seine Frau Katharina von Bertt (10.2.1699);- Wilhelm Haselhoff und seine Frau Anna Hunsche (18.6.1740);- Heinrich Wilhelm Haselhoff, der wegen Krankheit seines gleichnamigen Vaters den Haselhof schon seit 1803 geführt hat (28.12.1807) und Kopie;Kopie des Pachtbriefs für Anton Haselhoff und seiner Frau Anna Margaretha Mausbeck (3.11.1769);Bürgschaft des Wilhelm Haselhoff über 200 Reichstaler, die der Konvent zugunsten dessen Sohnes Johann Wilhelm Haselhoff bei beiden hinterlegt hat (3.1.1770);,

(Bestellsignatur : Kloster Marienborn, Akten, Nr. 4,. Altsignatur : Kloster Marienborn Akten Nr. 112)

Staatsarchiv Münster, Kloster Marienborn (A 383 II), Akten, nr. 4

===============

1644, Doetinchem

Straetman, Wessel. Burger van Doetinchem.

De Wapenheraut, 18e jaargang 1914, pag. 121 e.v.: Aanteekeningen uit het Burgerboek van Doetinchem. 1553-1662.

===============

1644 juni 12, Arnhem

Mechtelt Huygen, weduwe van de overleden Roeloff Straetman, om zich en hare onmondige kinderen.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 511. Procuratiën Arnhem Folio 6 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1134)

===============

1646, Niel

Acte, waarbij Henrich Stratman verklaart van Degenhardt van Eyll in leen te hebben ontvangen ten behoeve van zijn pleegzoon Arnoldt van Wachtendonck de tienden te Niel.

Rijksarchief Zwolle, Het archief van het kasteel Rechteren (inventaris 224.1), inventarisnr. 1521, door Jhr. D.P.M. Graswinckel en Mr. H. Hardenberg. Met dank aan Guido van Benthem - http://members.chello.nl/~g.vbenthem/RegestenlijstDuffelt5.htm

===============

1646, Borculo (buurtschap Swolle)

Buerschap Swolle. Caeters:

Stroetman. Eygen goet. Groet an gesaey 3 1/2 molder, tientvrij, lichte garve. Gaerdenlant: 1 schepel. Huys ende gaerden getaxiert 4 daler. 33-19-10. 31-5-7

Noot: Buurtschap Swolle lag in Heerlijkheid Borculo.

Verpondingen Kohier buurschap Swolle 1646. (transcriptie van het origineel.) Gelders Archief, Inventaris van de archieven van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden, 1491-1805 (blok 0005), inv.nrs. 302 (Borculo, voogdijen Geesteren en Beltrum).

===============

1647, Beekbergen / Apeldoorn

Derck van Essen, zoon van Rijckwijn van Essen tot Swanenborg X Andrea van den Knippenborch, in de ridderschap van Veluwe 1600-'19, kanunnik te Deventer, ambtsjonker van Apeldoorn, tr. 1° Magdalena van Hatsvelt. dr. van Johan van Hatsvelt en Anna van Wendt; tr. 2° Mechteld N., † in 1647, (als) wede. van Roelof Straetman.

Kinderen uit eerste huwelijk:

  1. Rutger van Essen tot Beekbergen, tr. N. van Meekeren tot Havickerweert.
  2. Anna of Maria van Essen

(Noot 1: Mechteld N. is dus Mechtelt Huygen / Hoegen. Zij sterft als weduwe van Roelof Straetman in 1647. Derck van Essen sterft vóór 24 februari 1634. Zie aldaar.

Noot 2: Anna of Maria van Essen moet zijn "Anna Maria" van Essen. Zie 1635

Noot 3: Mogelijk werd Anna Maria ook Dorothea genoemd. Zie 1657 juli 10 en 1655 juni 2. Of er is sprake van een 3e kind van Derck van Essen.

Noot 4: Uit aantekening 1657 juli 10 zou men eventueel kunnen concluderen dat niet Magdalena van Hatsvelt maar Mechteld Huygen de moeder van Dorothea was.)

Mr. O. Schutte, Het riddermatige geslacht Van Essen, pag. , uit: De Nederlandsche Leeuw, Jaarg. 84, nr. 1 (jan. 1967)

===============

1647 - 1660, Wesel

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Gebrüder Rutger (1650 seine Witwe Elisabeth von Berth) und Johann then Bergh, Wesel; Johann von Berth namens seiner Frau Elisabeth von der Stratten, (Intervenient)

Sachverhalt : Streitgegenstand: Streit um das Erbe der Maria von der Stratten. Der Appellat hatte gemäß ihrem Testament von 1640 ein Drittel ihres Erbes eingeklagt und von der Vorinstanz zugesprochen erhalten, die zugleich Elisabeth vom Erbe ausschloß. Die Appellanten betonen dagegen die Gültigkeit und Rechtskraft zweier ergänzender letztwilliger Verfügungen der Eblasserin von 1646, in denen sie den Appellaten vom Erbe ausgeschlossen und dieses Rutger und Johann then Berg und Elisabeth von der Stratten zugesprochen hatte. Streit um Anordnungen zur Ausführung des Urteils trotz eingelegter Appellation.

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationis et (7. Dez. 1649) mandati attentatorum revocatorii sine clausula

Instanz : (6) Instanzen: 1. Richter und Schöffen zu Wesel 1647 – 2. Klev. Hofgericht (Regierungsräte) zu Kleve 1647–1649 – 3. RKG 1650–1660 (1647–1662)

Beweismittel : (7) Beweismittel: Vorakten der 2. Instanz (60–296), u. a Auszug aus demTestament von 1640; Extrajudizialakten der 2. Instanz 1649 (297– 339).

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 6 cm, 382 Bl., lose; Q 1–23, 2 Beilage, davon 1 = Doppelzu Q 21, 1 prod. 15. Mai 1662. Vgl. RKG 330 (B 745/2809).

(Zie ook 1620 e.v. & 1650 e.v.)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht (115.05.01), Teil I: A-B, Buchstabe B, nr. 329, Aktenzeichen: B 744/2808

===============

1647 juni 18, Vorchten

Joachimus Straetman, predikant te Vorchten, X Marrijken Berents.

Gelders Archief, Hattem, stukken betreffende boedels. (CBG, Coll. Muschart, boekje 87, pag. 118)

===============

1647 september 24, Hummelo

Johan Stratman, gerichtman tot Hummelo.

Gelders Archief, Cieviele processtukken van het Hof van Gelderland, doos met stukken van jaar 1648 VI (CBG, Coll. Muschart, boekje 193, pag. 110)

===============

1648 juli 21, Angerlo

Richter Ampt Doesburgh, Angerlo: Straetmans Stede, Rentmeester Tulleken, Huis, hof, Boomgaert, 2 mtr. gesaeis en 1 koeweidens, swaere gerven, 21 - 16 - 8. Voor huis, hof en weidelant 14 dlr. 21 - 0 -.

Verpondingen afschrift Kreynck Kerspel Silvolden e.a., 1640 - 1650. Transcriptie door S. Stroet.

===============

1649 augustus 29, Groesbeek

Item aen de kerck 9 hont als Jacob Straetman ten halven bouwt 3 gl, -10

Gelders archief te Arnhem, toegangnr. 0003, Archief van de staten van het kwartier van Nijmegen 1593-1806. Verpondingskohieren 1649-1650, Groesbeek, inv.nr. 494, microfilm1035. - Met dank aan Guido van Benthem - http://members.chello.nl/~g.vbenthem/VerpondingGroesbeek1649.htm

===============

1649 augustus 29, Groesbeek

D'Erffgenamen van Dirck van Euwijck modo Henrick Straetman een parceel gent de kem sijnde 3 mergen t'samen, toebehorende onder haer drie 28 gl, 6, Affgetagen voort' huys.

Gelders archief te Arnhem, toegangnr. 0003, Archief van de staten van het kwartier van Nijmegen 1593-1806. Verpondingskohieren 1649-1650, Groesbeek, inv.nr. 494, microfilm1035. - Met dank aan Guido van Benthem - http://members.chello.nl/~g.vbenthem/VerpondingGroesbeek1649.htm

===============

1650 e.v., Wesel

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Elisabeth von Berth, Witwe des Kaufmanns Rutger thenBergh; dessen Bruder Johann then Bergh; Johann von Berth, alle Wesel; für sich und ihre Mitinteressenten als Erben der Maria von der Stratten; 1656 Elisabeths Sohn Rutger then Bergh, Wesel, (Bekl.)

Sachverhalt : Streitgegenstand: Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein Streit um das Erbe der Maria von der Stratten, Witwe des Johann Wichmanns, des Bruders der Appellatin. Die Appellanten erklären, 1649 sei am klev.–märk. Hofgericht mit Rat unparteiischer Rechtslehrter ein Urteil zu ihren Gunsten ergangen, gegen das die Appellatin an das RKG appelliert, diese Appellation dann aber nicht weiterverfolgt habe. Sie habe dann vielmehr beim Kurfürsten einen Bescheid, die klev.–märk. Regierungsräte sollten nach Akteneinsicht per modum revisionis entscheiden, erwirkt. Die Appellanten bemängeln, in diesem Fall, in dem das Rechtsmittel der Appellation zulässig und auch angefangen worden sei, sei eine Revision nicht zulässig. Zudem seien die Regierungsräte für Justizsachen nicht vereidigt. Sie appellieren gegen die Ladung zur Akteninrotulation und erheben Attentatsvorwurf gegen die Fortsetzung des Verfahrens trotz eingelegter RKG–Appellation. Die klev.–märk. Regierung bestritt die Zulässigkeit der RKG–Appellation auf Grund der kurfürstlichen Appellationsprivilegien. Aus eben diesem Grunde habe die Appellatin, statt ihre Appellation zu verfolgen, zur Revision gegriffen.

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationis et (1657) mandati attentatorum revocatoriisine clausula

Instanz : (6) Instanzen: 1. Klev.–märk. Regierungsräte (1650) – 2. RKG 1652–1655(1650–1657)

Beweismittel : (7) Beweismittel: Vergleich zwischen den Parteien, 1657 (63–66).

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 2,5 cm, 67 Bl., lose; Q 1–12, es fehlen Q 4* (VollmachtKuehorn), 9*–11*, 12 Beilagen, davon 6 prod. zwischen 9. Mai 1656 und 25. Aug. 1657.

(Zie ook 1647 e.v.)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht (115.05.01), Teil I: A-B, Buchstabe B, nr330, Aktenzeichen: B 745/2809

===============

1650 november 16, Wijnbergen

Winbergen- De Landdrost van het Graafschap Bergh oircondt met zijn gerichtsluijden Berdt van Keppel en Johan Smits: David Straatman en sijne huysvrouwe Gijsberta Kege (met oeren man as momboir) lenen 200 daeler à 30 stuijver, ten behoeve van hun kinderen wonend omtrent Worms in die Palsz, van Daniëll van Dam beyder rechten doctor en Johanna te Bercken.

De geldnemer moet de geldlening verpensioneren à 5% (=15 gulden) en verhandtgelden. Het is juridisch gezien een brengschuld en op de geldnemer rust de last deze letterlijk in handen van de geldgever te stellen. Als onderpandt wordt gesteld tot een speciale hypoteiqs de weide Sluysenslagh, gelegen op het Hervelt in de buurtschap Wijnbergen, ok met de fruchten en de beesten so daarop befunden. De tijtlicker pechter moet worden beordent om die 15 gulden aan de geldgever te verhandtgelden, eer hij eenige pachtpennungen aen de eygenaer uytkieren magh, vóór alle te voldoen, bij poene van andermahlige betaelunghe.

Een Liemers Mens. Pag..

===============