Straatman(s) / Straetman(s) Kroniek

 
1301 t/m 1500   1501 t/m 1550   1551 t/m 1600
1601 t/m 1650   1651 t/m 1900   Bronnen

#

 

===============

1551, Zutphen

Akte van verklaring inzake de wettige geboorte van Ailbert en Gaart, zoons van Luleff van Achtevelt en diens vrouw Conraet, 1551. 1 charter

(N.B. Vgl. Oud Archief Zutphen (archiefnummer 1), inv.nr. 849)

Stads- en streekarchief zutphen, archiefnummer 10, inventaris ORA Zutphen, 1389-1811, zonder inv.nr. tussen nr. 995 en 996

===============

1551 januari 2, Kampen

Joachim van Ingen en Lubbert van Ensse, schepenen van Campen, oorkonden, dat juffer Geertruydt van der Straten, tesamentrice van zaliger Weyme van der Straten, haar moeder, met Lambert Leuwensz. haar momber, overgedragen heeft aan Herman Glauwe, overste kerkmeester van de St. Nicolaaskerk, een rente van 7 heren pond uit het huis van zaliger Mr. Jan Stevensz., gelegen op de hoek van het St. Nicolaaskerkhof in de Venestrate, onder voorwaarde, dat de kerkmeesters driemaal per jaar, op de jaargetijden van haar vader Jacob van der Straten, haar moeder en haarzelf, "stokelweggen van weyte" an de schoolkinderen zullen uitdelen, waarvoor dezen Miserere, De Profundis en drie Paternosters en Ave Maria's zullen bidden. De overste kerkmeester zal toezicht houden en een quarte wijn genieten. De beide schoolmeesters zullen elk een mengelen wijn ontvangen. Elke wegge zal 3 olde plakken kosten. Het geld dat overblijft zal de St. Nicolaaskerk op rente beleggen.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1466 (archieven van Kerken en Kloosters)

Noot betreffende erfenis Weyme van der Straten ten aanzien van Bovenkerk te Kampen, een citaat:

Ook het prachtige Renaissance-koorhek, waarvoor in 1550 de rijke weduwe Weyme van der Straten geld naliet, is zo goed mogelijk in zijn oude toestand teruggebracht. De voorzijde is onder meer versierd met fraaie kopjes die Christus, de vier Evangelisten en Mozes voorstellen. De koorzijde is helaas nogal beschadigd, daar zijn alle hoofden op één na afgeslagen. Waarschijnlijk stelden zij heiligen voor, en die afbeeldingen waren na 1580 een gruwel in de ogen der predikanten!

http://www.debovenkerk.nl/page_232.htm - Bovenkerk te Kampen

Het koor wordt gescheiden van dwarsschip en middenschip door een fraai vroeg-renaissance hekwerk dat in 1550 werd geschonken door mevrouw Weyme van der Straten. Aan de koorzijde is het houtwerk deels beschadigd.

Op de kerkzijde zijn onder meer de vier evangelisten, Christus en Mozes afgebeeld, met de bij hen horende vroeg-christelijke symbolen.

http://www.debovenkerk.nl/tour/page_r80.htm - Bovenkerk te Kampen

Noot 2, op basis van citaat:

De vormgeving van het koorhek in de Bovenkerk te Kampen (1550-1552) volgt in grote lijnen het model van het beschreven exemplaar in Enkhuizen, dat tien jaar eerder tot stand kwam. In vergelijking met het Noord-Hollandse voorbeeld is het Kamper koorhek soberder en grover in uitvoering. Het hek is verdeeld in zeven vakken, die afwisselend smaller en breder zijn. Het middelste uitgezonderd wordt ieder veld aan de schipzijde bekroond door een schelpvormig boogveld met daarin telkens een figuur en buste in zeer hoog reliëf. Naast de vier evangelisten treffen we hier Mozes aan en Christus als Salvator Mundi. Aan de koorzijde vertonen de boogvelden enkel vlak rankwerk met daarin enkele medaillons met weggeslagen koppen. Anders dan in Enkhuizen zijn hier de oorspronkelijke koperen balusters bewaard gebleven, dit met uitzondering van het middendeel, waar na de Reformatie een deur met houten spijlen en daarboven een tympaan werd geplaatst. Uit archiefstukken blijkt dat deze ruimte oorspronkelijk werd ingenomen door een koperen sacramentshuis. In 1550 stelde vrouwe Weyme van der Straten gelden beschikbaar voor de oprichting van een koorhek, ‘op soedanynghe vorwaarden gegeven dat men dat choer inder kercke vss. besloetten solde tusschen ende aen beyden syden dat Eerweerdighe heyllighe Sacrament met schonen trayelen als men dat alder best maken mochte totter ere goedes goed almachtich’. In de kerkrekeningen wordt gesproken over een Mechelse geelgieter die met de opdracht werd belast. De geconsacreerde hostie werd in de Bovenkerk dus bewaard in een koperen tabernakel in het midden van het koorhek. Aan het sacramentshuis herinneren de gesneden engelenfiguurtjes met wierookvaten die zijn verwerkt in de decoratie op de houten stijlen aan de schipzijde. We zien in totaal zes engeltjes die hun vaten in de richting van het midden slingeren. Bewierokende engelen waren een gebruikelijk motief in iconografie van laat-middeleeuwse sacramentshuizen. We treffen ze ook aan in de arcadebogen in de Oude en de Nieuwe Kerk in Amsterdam boven de plaats waar zich in de Middeleeuwen het sacramentshuis bevond.

Voorreformatorische Koorhekken in Nederland, door Justin E.A. Kroesen

===============

1551 februari 20, Kampen

Frans die Vos, sculte inden Blanckenham, oorkondt, dat Geertruyt van der Straten verkocht heeft aan Georgien van Haersolte en Arent toe Boecop, kerkmeesters van het H. Geest Gasthuis, 10 goudgulden per jaar uit de kerspelgoederen van Blanckenham.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1470 (archief van de Gasthuizen)

===============

1551 mei 10, Arnhem

590: Missive van het Hof aan de regentes. Naar aanleiding van H.M.'s brief van 18 november 1550 (Zie aldaar) had men last gegeven den gevangen Johan Sybolt te excecuteeren. Deze had toen aan den biechtvader dingen medegedeeld, die deze aan den Drost had overgebracht, waarvan de Drost terstond het Hof had verwittigd. Het Hof had den raad Stratius naar Groll gezonden, en deze had den gevangene ook geexamineerd. Daarna was hij naar Arnhem overgebracht. Zijn mededeelingen openen het uitzicht om de plaats te ontdekken, vanwaar het geld voor de moordbranders is gekomen. Het Hof geeft om verschillende redenen in overweging hem te begenadigen en een somgelds te beloven, wanneer hij eenige der door hem genoemde personen aanbrengt.

(Zie antwoord van 2 juni 1551)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 651, Brieven uit en aan het Hof

===============

1551 juli 7, Kampen

Geert van Essen en Lubbert van Ensse, schepenen van Campen, oorkonden, dat Geertruyt (van der Straten), met Tyman van den Vene haar momber, opgedragen heeft aan (Georgien) van Haersolte en Arent toe Boecop, kerkmeesters van het H. Geest Gasthuis, het huis en erve van wijlen haar oom Elart (Kromme), gelegen in de Oldestrate, onder voorwaarde, dat zij een arme zieke zullen verzorgen en dat jaarlijks een goudgulden zal worden uitgekeerd "toe vollenste van die misse van den weerdigen hilligen Sacrament".

(Charter zeer beschadigd)

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1473 (archief van de Gasthuizen)

===============

1551 juli 10, Venlo

1462: Missive van het Hof aan de raadsheeren Stratius en Lettin, dat zij den laten te Roermond moeten gelasten aan Johan Planen recht te laten wedervaren

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1047, Brieven van en aan het Kwartier van Roermond

===============

1551 juli 10, Venlo

1463: Missive van het Hof aan de raadsheeren Stratius en Lettin, dat zij den magistraat van Roermond moeten bewegen, na hem het verzoekschrift van den prior des convents Sinter Claes, des paters in der Weyden en eenige burgers van Venlo te hebben getoond, de zaak te laten rusten, totdat hij van Bloemendael bericht daarover heeft ontvangen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1047, Brieven van en aan het Kwartier van Roermond

===============

1551 augustus 31, Roermond

612: Missive van den Kanselier Nicolai aan den raadsheer Dr. J. Stratius overzendende het advies op het request van Reijn Dunsberch (Zie brief van 25 augustus l.l.). Men is van meening, dat het verzoek moet worden afgeslagen. (Hieruit blijkt, dat een gedeelte van het Hof in Arnhem was gebleven). De onderhandelingen met de Guliksche commissarissen vorderen wel, maar zullen toch binnen 14 dagen nog niet zijn afgeloopen.

In margine staat:, dit advijs is gecioqueert geweest alhier tot Arnhem in den raedt ende alzoe overgeschreven aen den Secreten raedt Key Mats den XIIe Septembris XVC LI.

(Zie brief No. 613)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 651, Brieven uit en aan het Hof

===============

1551 oktober 29, Kampen

Aankomsttitel van een rente van 9 heren pond uit een erve te Paeslo. Afkomstig van Geertruyd van der Straten, onder voorwaarde, dat zekere oefeningen van godsvrucht zullen verricht worden. (Met voorgaande acte van 1 juli 1492 en 9 augustus 1509, zie aldaar)

Archieven der gemeente Kampen, Kerken en Kloosters, nr. 26 (Archief St. Nicolaas- of Bovenkerk)

===============

1551 oktober 29, Kampen

Johan Claessen, schults van Paesloe, oorkondt, dat te Campen, waar Claes Witte hem de aarde gunde, Joffer Geertruidt van der Straten, met Johan Wyckersz. haar momber, opgedragen heeft aan de St. Nicolaaskerk te Campen, de rente van 9 goudgulden, thans betaald wordende door Frerick Kremers erfgenamen, breder omschreven in de principaalbrief van 1 juli 1492 (reg.nr. 754, zie aldaar). De kerkmeesters zullen onderhouden zekere "lichten ende andere godsdiensten", zolas breder vermeld is in haar testament van 7 juli 1551. Keurnoten Mr. Hermen Glauwe en Johan Hebel.

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1477 (archieven Kerken en Kloosters)

===============

1551 december 8, Ellecom

Henrick then Holt met Hadewijch, zijn huisvrouw, bekennen verkocht te hebben aan Henrick opter Strate en Bette, zijn huisvrouw, een hofstede, gelegen in Veluwesoem in het kerspel van Ellijnchem, gesproten uit het erve en goed, gen. Goetijnck, belend aan erve en goet van het vathuijser cloister Moenijckhuijsen; ter overstaan van Bernth Gruijter en Egbert Hoeffsmijt, geerfden in Veluwesoem. (Op perkament, met uithangende zegels in groen was der geerfden.)

Inventaris van het Oud Archief van het Kasteel Middachten, opgemaakt door P.N. v. Doorninck, Haarlem 1896, inv.nr. 172 (pag. 78)

===============

1552, Elburg

Verklaring van den schout Bernt van der Straeten over zijn aanstelling en beëediging, 1552, getrokken uit de rekening van het scholtambt Elburg, 1552/55. Met een extract uit de rekening van Johan Bentinck, rentmeester van Veluwe, 1562, betreffende de verpanding van het scholtambt in 1406 door den hertog aan de stad. 2 stukken.

Rijksarchief Gelderland, Oud Archief der Gemeente Elburg, eerste afdeling, Archief van het Stadsbestuur tot 1810, inv.nr. 447

===============

1552 januari 26, Arnhem

1584: Missive van het Hof aan Adriaen van den Bylandt in antwoord op eene niet aanwezige. Dr. Stratius is niet door het Hof, maar waarschijnlijk door de Regentes naar Cleve gezonden, zoodat men hem geen antwoord op zijne vraag kan geven.

(Zie No. 1622)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1048, Brieven van en aan het Kwartier van Roermond

===============

1552-1555, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem "bundel 1552-1555, blz. 5 en 58": Jan van den Bergh X Nael (Gaymans), Willem Gaymans X Catharina, Thomas van Neer X Anna (Gaymans), Jan Gaymans X Jette, worden genoemd als kinderen van zaliger Gaert Gaymans (gestorven 1545) X Styne. Ouders woonden in huys en hoffstede in Conynckstraat te Arnhem. Wilhelm Gaymans en Johan (Hans) Bitter machtigen elkaar regelmatig over en weer.

CBG, A.A.Gaymans, Aantekeningen, pag. 23

===============

1553, Wolfheze

Johan Stratius voert een proces tegen Anna Droechscherer, weduwe van Johan Droechscherer, betreffende een soort erfdienstbaarheidzaak. Johan Stratius bezit een huis in Wolfheze. Van zijn huis leidt een pad over grondgebied van Droechscherer naar de heerwech richting Arnhem. Deze reeds lange tijd braakliggende grond wil Anna Droechscherer opnieuw in cultuur brengenm waardoor de gebruikelijke weg van Stratius wordt geblokkeerd. Afloop van rechtzaak is onbekend. Uit het verhaal zou men kunnen afleiden dat Stratius in 1553 daadwerkelijk in Wolfheze woonde. Niet ver van de plek waar ooit het huis van Stratius heeft gestaan ligt een rondeel dat nu de naam Stratius Rondeel draagt.

Bron: email van Henk Jansen, d.d. 21 maart 2007.

===============

1553, Harderwijk

Informatie, genomen door Johan Stratius, 's Hofs commissaris, inzake de diensten van de inwoners van het ambt Doornspijk ten behoeve van de fortificatie van Harderwijk en de verdeling van de lasten tussen die van Doornspijk en van Oosterwolde.

Gelders Archief, toegang 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1283

===============

1553, Wisch

Informatie, genomen door Johan Stratius, 's Hofs commissaris, naar aanleiding van een supplicatie van de gravin van Limburg (Ermgardt van Wisch, weduwe van Georg graaf van Limburg, heer tot Stirum) over de Wildenborch en Wisch ten tijde van heer Johan van Wisch en Henrik zijn zoon (1466-1517)

Gelders Archief, toegang 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1284

===============

1553 januari 8, Lymborgh (stilo Ludicks)

Johan van Eynetten tot Upsennich, stadhouder en "meener" der leenmannen van het land en hertogdom Lymborch, Jan Ratlot, meier tot Lymborch, en Johan van der Straeten, schepen te Lymborch, leenmannen van het land van Lymborch, geven ten verzoeke van Johan van Gruesbeck zu Stockum afschriften uit het manboek van ordonnanties aangaande het brouwen en tappen van bier. Afschrift in inv. nr. 809.

Gelders Archief, toegang 0407, Archief Huis De Cannenburg, Regesten van akten, inv.nr. 150

===============

1553 maart 23, Lubeck / Nijmegen (op donresdach post Judica)

1553 maart 23 (op donresdach post Judica). De Stad Nijmegen aan Marie, koningin-weduwe van Hongrien enz., regentes der Erfnederlanden. Verzoek Johan Stratius, raad van de keizer in Gelre en burgemeester der stad Arnhem als gedeputeerde namens de vier hoofdsteden te willen ontvangen betreffende zaken van de Duitse Hanze en hem, in verband met de eerstdaags te houden hanzedag te Lÿbekem weer spoedig te laten vertrekken.

Oud Archief Nijmegen, Brieven, inv.nr. 290

===============

1553 april 12, Arnhem / Doesburg

1132: Verzoekschrift van Pauwel Bitter te Arnhem aan het Hof om placet ten einde Reynera van Straten, die beweert, dat hij haar trouwbelofte gedaan heeft, voor den proost van St. Peter te citeeren, daar de seent- of landdeken van Veluwe en gen. proost het op dit punt niet eens kunnen worden en de zaak aldus tot zijn groot nadeel hangende blijft.

Appointement van het Hof d.d. 12 april 1553, dat aan Reynera van Straten gevraagd zal worden, of zij bereid is Pauwel Bitter te Utrecht "ten rechten te staen".

Hieraan gehecht de relatie van den deurwaarder, dat Reynera van Straten niet bereid is aan den wensch van Bitter te voldoen, maar "hier te lande ten rechten wil staen".

(Zie No. 1195, 31 mei 1551)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 985 Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1553 mei 31, Arnhem / Doesburg

1195: Missive van het Hof aan den Richter van Arnhem en aan die van Zutphen en Doesburg, dat Reynera Straetmans, Jan Straetman, Jan Sandzacker en Henrick int Schaep bij de Kraan op 13 juni vóór het Hof moeten verschijnen om gehoord te worden tegen Pouwel Bitter ten behoeve van een accoord.

(Zie No. 1132, 12 april 1553)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 985, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1553 oktober 5, Doetinhem / Terborg

Den Lynsbergh met den Knijnwranden, liggende tuschen Doetinchem ende der Borch, met allen heuren tobehoren tot Zutphenschen rechten ontfanck
  • Henrick heer to Wisch, erve sijnes vaders Johans, erft voort op
  • Joachim heeren to Wisch, sijnen soon, anno 1519.
  • Walburg van den Berge, weduwe van Wisch, erve hares soons Joachims, ontfengt den Lynsberg met der wiltbanen, tuschen der Borch ende Doetinchem gelegen, tot Zutphenschen rechten, 7 Aprilis 1544.
  • Eadem, Osewolts dochter, behelt dit leen, mede vermoge seker verdrach,tuschen haer ende harer dochter Ermgart to Wisch, gemael Joriens graven to Limborch, heeren to Stirum etc,, opgericht, 6 Aug. 1544
  • Die weduwe, gravin van Stirum, vrou to Wisch, crigt 6 maenden untstel eenen hulder to stellen, 17 Junii 1553.
  • Eadem stelt mitz haren gecoren momber Dr. Johan Stratius tot hulder Johan van der Hoevelyck, 5 Oct. 1553.
  • Eadem laet eedt vernyen Henrick Bentinck, 5 Maii 1569.
  • Joost, grave to Limborch ende Bronckhorst, heer to Wisch, Stirum;Borculo etc., ontfengt den Lynsberg met der wiltbanen ofte knjjnwranden, voor Deutecom onder den Witten pol ter Borch gelegen, 22 Julii 1615.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, bewerkt door J.S. van Veen, Arnhem 1917 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 440-441.

===============

1553 oktober 17, Arnhem

1291: Missive van het Hof aan den drost, dat hij in afwachting van het onderzoek van den raadsheer Stratius de aangevangen executie tegen Aelbert Claess te Oosterwolde moet opschorten

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 985, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1554, Bennekom

R.A. Veluwe 585 folio 58: Gerryt van Wijk X Anna van der Stege verkopen aan Dr. Johan Stratius, raeds des Kon. Majesteit, "de Pampell"in kerspel Bennekom. Gerrit zal hiervan vestenis doen in gericht van Wageningen.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1554 (?), Bennekom

Tuchten Veluwe 585: Gerrit van Wyck X Anna van der Stege dragen op aan Dr. Johan Straetman (!!!) "de Pampell" te Bennekom.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1554 mei 29, Doesburg

1634: Missive van het Hof aan B. S. en R. van Doesburg. Naar aanleiding van een request van Kaerl Kreyenvenger moet aan diens zuster en haar man gelast worden den Suppl. als leenvolger zijns vaders met het bewuste leengoed te laten "bewerden".

(Zie brief van 11 juni en van 19 juni 1554)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 911, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1554 augustus 7, Almelo

Jonker Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, en zijn vrouw juffer Walraven van Rossem genaamd van Rechteren verklaren dat zij hebben geschonken en leveren bij deze aan Jorien Kock en diens vrouw Aleff, zijnde een natuurlijke nicht van de Van Rechterens, bij diens huwelijksvoorwaarden, een huis [te Almelo], gelegen tussen de huizen van Post Johan en [Aleff] Donckerman, gelegen tussen o.a. de gaarden van hemzelf, de kerk en Johan van Straten. Gedaan ten overstaan van de schepenen der stad Almelo Hindrick Vincke, Hindrick to Pesie, Johan Junge Johans, Tyes Hessen alsmede van de kerkmeesters Johan Schomakers en Johan van Alen. (Eenvoudig afschrift [16e eeuw] (inv.nr. 2196). )

Historisch Centrum Overijssel, toegang 214, Huisarchief Almelo - Regestenlijst 1154-1578, inv.nr. 1052

===============

1555, Doesburg

Schepen Signaten Arnhem 396, folio 226: Willem Maess X Bull die als sij oer soen Gijsbert te Doesburg hylickte aan Beth Verstraten, de zuster van Arnt Verstraten.

Het blijkt dat Bull voorz. voor zij met Willem Maess trouwde gehylickt was aan Henryck Claesz.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1555

Burgerboek Arnhem: Assueris Verstraten

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1555 juni 6, Kopenhagen

Matz Lampe og Hustru Marine Nielsdatter = Matz Lampe en zijn echtgenote Marine Nielsdatter

Kjøbenhavns Diplomatarium, deel VI, uitgegeven door Oluf Nielsen, København 1879, pag. 89, nr. 170

===============

1556, Arnhem

Burgerboek Arnhem: Henrick Verstraten

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1556, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 397, folio 59: Heyll Verstraten en Willem oer Soen.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1556 november 18, Doesburg

2017: Missive van het Hof aan B. S. en R. van Doesburg. Naar aanleiding van het request van Johan Heisken moet aan Henrick van der Straten gelast worden den Suppl. in het rustige bezit der bewuste kosterij te laten of anders op 15 januari a.s. voor het Hof te verschijnen om tegen Heisken gehoord te worden in materia turbatoe possessionis

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 913, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1557-1597, Vorden

Cornelis Anthonisz. Van Steensel, ook wel genoemd Van Schoonhoven, betaalt vrijbrieven van het goed "het Onstein" (verdeeld in Groot- en Klein-Onstein) te Vorden, buurtschap Linde, dat hij rond dezelfde tijd had gekocht van Herman (Groot-) en Johan (Klein-) Onstedinck. Daarmee wordt het van horig naar vrij goed. Cornelisz werd 1549 benoemd tot landrentmeester van Zutphen en in 1550 tot rentmeester van de Zutphense Tol. Van 1568-1570 was hij 's Konings rentmeester van de geconfisceerde goederen van de graaf van Bergh in het Graafschap Bergh en de Hoogheid Wish.

Cornelis Anthonisz (overleden vóór 30 januari 1571), was gehuwd met Aluthea (Luytgen) Straatmans Roelofsdr. Zij hadden samen ten minste 3 kinderen: Cornelis (+ vóór 1597), Geertruyd en Maria.

Geertruyd huwde 1) Johan van Haersolte tot de Leemcule, Drost van Ulft, weduwnaar van Grietje Holthe (+1598) en 2) in 1583 met Andries Manrique.

Maria huwde 1) Johan Garbrandsz, als Landrentmeester van 1564-1576 en Rentmeester van Bergh opvolger van zijn schoonvader, en 2) Johan Verwer.

Omdat de eigenaars koningsgezind waren werden goed en inboedel in 1597 in beslag genomen door door Arnold en Johan van Wachtendonck van de Staatsgezinde Partij..

Het Onstein, door Mr. A. P. van Schilfgaarde, in: Gelre XLIV (1941), pag. 117-130

===============

1557-1565, Utrecht / West-Friesland

Akten waarbij Rodolphus Straetman de voorwaarden aanvaardt, waarop het geestelijke jurisdictie in West-Friesland eerst voor 6 jaren, vervolgens voor één jaar hebben opgedragen, 1557-1565

 • 2619-1 ; 1557 sept. 27,
 • 2619-2 ; 1563 mei 7,
 • 2619-3 ; 1564 okt. 8,
 • 2619-4 ; 1565 okt. 9,

Het Utrechts Archief, Archieftitel: rooms-katholiek (rk): domkapittel, toegang snummer 216, inv. Nr's 2619-1 t/m 4

===============

1557 Mei 6, Rheden

Jan .... en zijn vrouw Henricxken van den Waeter dragen over aan Evert Arnts, indertijd veer(man) en zijn vrouw Elizabeth het vijfde deel van een huis en hofstede, gelegen te Rheden.

(Zie ook: 1593 April 12, inv.nr. 208)

(Oorspr. De zegels van den oorkonder van Jan van Mekeren en Berndt van den Graeff, geërfden, zijn verloren. Aanwinst 1886 N. 41. In dorso N. 26. Van de linkerbovenhoek is een stuk afgescheurd.)

Gelders Archief, Toegangsnummer: 0510, Diverse Charters, inv.nr. 142

===============

1557 juni 10, Arnhem

1721 Missive van het Hof aan die van Arnhem, houdende verzoek om den raadsheer Mr. Johan Stratius ontslag als schepen te verleenen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 986, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1558, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 397, folio 161: Reyn Worm, momber van Margaretha Markolff, zaliger gedachtenis Bernt Verstraten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1558, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 397, folio 169: Jan Verstraten X Gerberich.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1558, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 398, folio 44: Henryk Palender, notaris in naam zijns zwagers Jan Straetman

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1558 januari 4, Bahr en Lathum

Henrick opter Straten draagt die Utmaten en die Volck (tot Latum en bij Baer) op aan Goesen Everts, die daarmede beleend is.

Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathüm, bewerkt door W. Wijnaents van Resandt en Dr. J. S. van Veen, Arnhem 1926 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 34

===============

1558 november 16, Zutphen

2347: Missive van den Stadhouder van den Schout van Zutphen aan het Hof in antwoord op die van 3 november l.l. Andries van Achtevelt zal op den bepaaden dag compareeren.

(Zie brief van 3 december)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 915, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1558 december 3, Arnhem

2362: Missive van het Hof aan Andries, Gijsbert en Steven van Achteveld met verzoek om bericht op het request van hun broeder Coenraedt.

(Zie brief van 16 november l.l.).

(Zie brief van 24 december)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 915, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1558 december 7, Arnhem

1261: Missive van het Hof van den Koning. Mr. Johan Gielis, lid van het Hof, is overleden. Spoedige benoeming van een opvolger wordt gewenscht, vooral omdat Mr. Johan Stratius door een aanval van apoplexie nu al sedert 2 jaren de vergaderingen niet meer kan bijwonen.

(Zie brief van 2 januari 1559)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 654, Brieven uit en aan het Hof

===============

1558 december 16

146: Henrick upter Straet, Jan Peters en Arnt Wycker ter ener zijde en Arnt Antonyssen, Jan Koeman, Floris Arntssen en Arnoldus die Haen en Haedenrik Arntsdochter, muntmeystersche en weduwe van Reyner van Embruch, moeder, ter andere zijde, maken huwelijksvoorwaarden voor Hans Peters en Elisabeth van Embruch.

Gelders Archief, diverse charters, Oorspr. De zegels van de huwelijksvrienden zijn verloren.

Aanwinst 1923 N. 5.

===============

1558 december 24, Arnhem

2372: Missive van het Hof aan Andries en Gijsbert van Achtevelt met last om van hun broeder Coenraedt het hem toekomende te restitueeren.

(Zie brief van 3 december l.l.)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 915, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1559, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 397 folio 227: Jan Straetman X Mechteld

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1559 januari 24

Henrick van der Hoevelwiick belooft aan Wylhelm, graaf tho dem Berghe, te zullen betalen 425 daalders wegens koop van een steenen spyker bij Airnhem, afkomstig van mr. Borchardt van den Bergh, deken te Airnhem, en van de losgerechtigheid van het land, dat mr. Gerhardt Renoy, commissaris, vroeger van de erven Presichaiff gekocht, en aan dr. Stratius overgelaten heeft.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 2856

===============

1559-1562, Nijmegen

R.A. Nijmegen nr. 61 (1559-1562): Willem Roest, brouwer, is geweest ten huize van Johan Valck en Willem van der Straten "myt oeze vrouwen".

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1560 circa, Bennekom

R.A. Veluwe 585 folio 125: Thomas Pummeg (?) met volmacht van Mareus Peris (Opm: moet zijn Marcus Perez, vergelijk 1560, Wolfheze) en Peter van der Straten als momber van Antonis van der Straten verkoopt aan Johan en Bor Jans, gebroeders, Anthonis van de Straten's erf "die Pampell" in kerspel Ede / Bennekom zoals Gerrit Wolters dat … in gebruik heeft met de lasten die Gerryt van Wyck daerop staande heeft.

(Zie ook: 1560, Wolfheze

Zie ook: 1554, Bennekom)

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1560, Utrecht / West-Friesland

Verzoekschriften door de kerkmeesters van Westwoude en Oosterblokker en van de dekens van het O.L.V. gilde te Westwoude en het St. Pancras-gilde te Oosterblokker aan het hof van Holland tegen mr. Roeloff Straetmans, deken van West-Friesland, die hun rekeningen wil afhoren, met mandamenten van interdictie van het hof, 1560

Het Utrechts Archief, Archieftitel: rooms-katholiek (rk): domkapittel, toegang snummer 216, inv. Nr 2644

===============

1560, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 397 folio 309: Henrick Verstrate X Naell (Gaymans?) sub et re Henryck Dybbyts X Trijn.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1560, Roermond

Rekenkamer 266, Rek. Riviertol te Roermond: Derick Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1560, Nijmegen

Nijmegen (inv. Onbekend): Willem Roest, brouwer, heeft geldende rente uit een stuk land groot 8 morgen op Creynckzweerdt Willem van der Straten toebehorende.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1560, Elst

Elst (inv. Onbekend): Willem van Herwaerden besaeth aan goederen in Oosterholt van Jan Valck en Willem van der Straten. Mocht de opbrengst groter zijn dan de schuld dan komt het restant aan Lambert Valckenborgh en zijn adhaerenten, met name: Johan Vermoelen, Willem van Elst, Henrick Wintgens en Wolter Roest.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1560, Wolfheze

Erfpachtbrieven van het goed Wolfheze c.a. met enige daartoe betrekkelijke stukken. 1546-1739. (Opm.: moet zijn 1545):

Charter van 1560 waarin Peeter van Straten en Marcus Perez optreden als mombers voor Anthonis Stratius, zoon van Johan Stratius, inzake de erfpacht van Goed Wolfheze. Met zegels van beide mombers. Een maal met randschrift "PEETER VAN STRATEN".

(Zie ook: 1545 augustus 18, Wolfheze

Zie ook: 1560 circa, Bennekom)

De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Inv.nr. OA.877.0. (Oud archief 1200-1815, De commanderij van Utrecht, Stukken betreffende het financiële beheer, Erfpachtgoederen, Erfpachten in Gelderland.)

Opmerking:

Voor beschrijving van zegel van Peeter van Straten geldt zelfde commentaar als bij 1545 augustus 18. Zie verder onder Heraldiek op de website.

Marcus Perez was een vermogend handelaar en bankier, van Joodse afkomst, die zich in de loop van de jaren 60 van de 16e eeuw in Antwerpen bekeerde tot Calvinisme en in de reformatie een belangrijke rol speelde. Was in 1566 Gedeputeerde de Gereformeerde Kerken in de Nederlanden, samen met Franchois Godin, Cornille en Carolus de Bomberghe, Herman van der Mere, Jehan de Carlie en Nicolas Sellin. Vluchte na het Wonderjaar 1566-1567 met gezin naar Bazel. Hij bracht in 1568 grote sommen geld op ten behoeve van het leger van Willem van Oranje en was een groot pleitbezorger van militaire actie.

Fragment-genalogie PEREZ:

I MARCUS PEREZ, uit Sevilla, X AGNES DE BAISTA, krijgen ten minste één zoon:

II LOYS PEREZ, vestigt zich te Antwerpen X LOYSA DE SEGURA.

Uit dit huwelijk:

III-A RODRIGO PEREZ, jong gestorven.

III-B AGNES PEREZ X MARCUS NUNEZ

III-C LOYS PEREZ X MARIA VAN BERCHEM

III-D MARCUS PEREZ X URSULA LOPEZ, ovl. Antwerpen 1580, dochter van MARTIN LOPEZ en BARBARA BERWOUTS

Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 78, 79

http://home.pi.be/~ma479346/fonds%20plaisier_4.htm

Uit dit huwelijk ten minste:

IV-A LOYZE PEREZ X CAROLUS BILLEUS (secretaris van de keurvorst van Ceulen)

Verkoopt 2 mei 1589 (procuratie dd. 18 april 1589 gepasseerd te Luyck) aan haar broer MARCO ANTHONIO PEREZ haar geldelijke recht in een huis dat in 1578 is gekocht.

IV-B MARCO ANTHONIO PEREZ (Schepen te Antwerpen 1599, 1600 en 1601) X Marie Perez de Baron ( een nicht van hem)

bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 398v°, 399, zie ook 371, p. 128

http://home.pi.be/~ma479346/fonds_plasier_8.htm

http://members.home.nl/ja.plaisier/jaap/DavidPlaisier.htm

(Zie in dit verband ook 1587 januari 12, Antwerpen: Johan Stratius huwde met Maria Ortiz, dochter van Alonze Ortiz en Ysabella de Segura. De schoonmoeder van Startius, Ysabella de Segura, en de moeder van Marcus Perez waren waarschijnlijk verwant)

Peter van Straaten was waarschijnlijk een broer van Johan Stratius. Ze voerden in ieder geval zelfde wapen in hun zegel.

===============

1560, Nijmegen

R.A. Nijmegen nr. 1070, folio 22: Jacob Verstraten weduwe ad. Willem Roest

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1560 mei 20, Nijmegen

4134: Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen met verzoek om bericht op het hierbij gaande request van Geertruijdt Spirincx (geh. met Elisabeth Vacque of Vaeck), Willem van Straten (geh. met Elisabeth Vacque) en Johanna Spirincx

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 816, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1560 september 18, Nijmegen / Cuijk

Heer Ott Verstraten, prior, Cornelis van Oij, subprior, en heer Gerit van Nimegen, procurator, namens het convent van St. Agatha der orde der Cruzbruder gelegen in het land van Cuck, sluiten een ruilovereenkomst met Gaert van Triest en Wendell Kanis inzake twee percelen land, met nader omschreven belendingen, gelegen in het kerspel Malden.

(Het door Gaert van Triest verworven stuk land is vermoedelijk gelegen naast de Berkenbos). (Met zegels in groene was, zegels 2e en 3e oorkonder zijn beschadigd.)

Oud Archief gemeente Nijmegen: Regesten, inv.nr. 706

===============

1560 oktober 4, Weurt

4238: Missive van B. S. en R. van Nijmegen aan het hof in antwoord op die van 2 october. De questie loopt over 1000 zilveren Joachimsdaalders, die Willem van der Straten en zijn vrouw aan Gerrit Bongart schuldig zijn en die zij beloofd hebben te vestigen uit de helft van een huis en erf te Wuijrdt ? (Overbetuwe), wat het verbod betreft, aan de pachters is op verzoek der crediteuren verboden den brief te leveren, tenzij zij niet recht daartoe gedwongen worden. Overigens zijn zij ten volle bereid Bongart naar stadsrecht goed recht te laten wedervaren.

(Zie brief van 9 juni 1561)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 816, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1560 November 18, Xanten

Beschreibung : Jelis van der Straten, Johan Mer, beide Vikare der Kirche zu Xanten, Johan von Reidtraidt, Henrick Cloß, Schlüter zu Xanten, Thiens von Dortman und Lambert then Hernhaef, alle gehuldete Laten, teils Erblaten, teils gebeden verkaren Laten in der Thesaurarie der Xantener Kirche des Hofs Rottum, bekunden: Vormals klagten Cecilie, Witwe ingen Plaetz, und ihre mitbehandeten Kinder gegen Gertruid, Witwe Melchior Papendorps, vor + Johan ingen Oeuer, Richter der Stadt Xanten, als Hofrichter des Hofs Rottum und vor ihnen, den Laten, wegen 4 Stücken oder Morgen Landes Leibgewinn, gehörig in den Hof Rottum zu weiteren 6 Morgen Landes desselben Leibgewinns. Nach mündlichen und schriftlichen Verhandlungen brachten die Laten, da sie kein Urteil zu sprechen wussten, die Sache an die Räte des Herzogs von Kleve als ihr Oberhaupt. Die Räte haben ein schriftliches Urteil verfasst und ihnen zugesandt und die ihnen übersandten Gerichtsakten zurückgesandt. Die Räte urteilten: Weil die Kläger im Buch verzeichnet sind, sollen sie nach Leibgewinnsrecht dabei gehalten werden. Demnach muss die Beklagte die geforderten 4 Morgen, in den Leibgewinn gehörig, den Klägern als Behandeten überlassen und einräumen. Die Unkosten werden gegeneinander aufgehoben. Beide Parteien haben dieses Urteil angenommen. Die Laten haben auf Antrag der Kläger dieses Urteil als rechtskräftig anerkannt. - Johan von Rey, Bürgermeister der Stadt Xanten, Statthalter des Hofs Rottum anstelle des + Hofrichters Johan ingen Oeuer in dieser Sache, kündigt sein Siegel an. Jelis van der Straten und Johan von Reidtraidt kündigen für sich und die übrigen Laten ihre Siegel an, die die anderen Laten hierzu mitgebrauchen.Gegeven 1560 den achttienden dag der maent Novembris.

(Sprache : Lateinisch. Vermerke : Rückvermerk: Dat ordel van ... (16. Jh.). Material : Pergament. Überlieferung : AusfertigungNotarsinstrument)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 178a

===============

1561, Nijmegen

R.A. Nijmegen 1070: Elisabeth, huisvrouw van Willem Roest, bekent dat haar verleden jaar de pacht uit "Kreynxweerdt" is betaald , aan zal. Willem van der Straten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1561 januari 13, Doesburg

Doesburg 1561 - Post Octavas Epiphanie (1 week na Ephipanie = Driekoningen = 6 januari + 7 = 13 januari 1561): Ondertrouw van Hermen upter Straeten X Anneken Arntz

Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586

===============

1561 april 11, Utrecht / West-Friesland

2611: Van het Hof aan den Officiaal of decanus Christianitatis te Hoorn, houdende verzoek om bericht aangaande Johan van Wageningen, die te Arnhem als kapelaan of vicepastor is aangenomen en van wien gezegd wordt, dat hij in een dorp bij Enkhuizen Verus(?) Pastor is geweest.

(Zie No. 2613)

(NB: Betreft Roeloff Straetmans)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1070, Brieven van en aan Uitheemsen

===============

1561 april 15, Utrecht / West-Friesland

2613: Van Roeloff Straetmans, deken, aan het Hof in antwoord op No. 2611. Johan van Wageningen is hem onbekend, maar Johan van Loerdersloot is vicecureit te Bovenkarspel geweest en wegens ketterij vandaar vertrokken.

(Zie: No. 2619, 30 april 1561)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1070, Brieven van en aan Uitheemsen

===============

1561 april 21, Arnhem

Wilhelm, graaf totten Bergh etc., machtigt zijn dienaar N.N. om het goed de Gulden Spicker, gelegen voor Arnhem, en dat in gebruik is bij dr. Stratius, over te dragen aan Joist van Cranenfelt. / Datum den xxiten Aprilis ao LXI. (Minuut. (Inv. no. 404a).)

Archief van het Huis Bergh, Supplement 1932-1957, inv.nr. 2910 a

===============

1561 april 30, Utrecht / West-Friesland

2619: Van het Hof aan den deken Roeloff Straetmans in antwoord op No. 2613 (15 april 1561). Johan van Wageningen en Johan van Louwersloot zijn identiek. Schr. verzoeken toezending van de tegen hem genomene informatie

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1070, Brieven van en aan Uitheemsen

===============

1561 juni 1 (?), Doesburg (Post Penthecosten)

Doesburg 1561 - Post Penthecosten (zondag na Pinksteren? = 1 juni ? 1561 ): Ondertrouw van Johan ten Sandt X Ursula upter Straeten

Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586

===============

1561 juni 21, Brussel

1460: Missive van de regentes aan het Hof. Zij vraagt nominatie van geschikte personen, om een opvolger van wijlen Mr. J. Stratius als lid van het Hof te benoemen.

(Zie antwoord van 3 juli 1561.)

(Zie brief No. 9 van de Verzameling, getit. 'Revisie 1562 en 1563')

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 655, Brieven uit en aan het Hof

===============

1561 september 4, Brussel

1473: Missive van de regentes aan het Hof in antwoord op die van 23 augustus l.l. met last om personen te nomineeren, die geschikt zijn om E. van Hekeren als lid van het Hof op te volgen. Als opvolger van Stratius is nog aan de regentes gerecommandeerd Loys de Montfort, aangaande zij bij dezen inlichtingen vraagt.

(Zie brief van 3 juli l.l.).

(Zie antwoordt van 11 september 1561)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 655, Brieven uit en aan het Hof

===============

1561 september 27, Doesburg

2641: Missive van het Hof aan den richter van Doesburg. Tegen 6 november a.s. is een verhoorsdag bepaald tusschen Aloff Kreyenfenger ter eene en Aleyt Kreyenfenger huisvrouw van Gerrit Bongart, en Jetkens Baertkens, wed. Kaerl Kreyengfenger, ter andere zijde over het leengoed Hommeldinck te Zelhem

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 916, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1562, Arnhem / Veluwe (?)

Arnhem (inv. Onbekend / 1730?): Gertruyt Verstraten X Jacob van Hesevelt. Zij machtigt haar man dat hij twee bezegelde richtersbrieven die zij geldende hebben uit erf en goed genaamd "Jacob van Tuyl's goed" af "……nste steyn" (deels onleesbaar) gelegen in 't Oldebroek.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1562, Arnhem

Arnhem (inv. Onbekend / 1730?): Jan Worm, Peter van Dorp, Steven Worm en Herman Worm contra Henrick Verstraten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1562 maart 13, Ellecom / Rheden

Ellinchom, Rheden. Dat goet tot Ellichem met allen sijnen tobehoren; item die vischerie tot Eeeden; item den wind tot Eeeden; item 8 mergen lants, gelegen oppen Weyden:
  • Johan van Rossem, erve sijnes broders Martins, 3 Aug. 1555.
  • Idem vernijt eedt, 18 Martii 1558.
  • Lammoral graeff van Egmont bij transport Johans vorn., 13 Martii 1562.
  • Henrick van Isendorn ende sijne complicen als erffgenamen wijlen Johans van Isendorn bij transport Lammorals voorn, ontfangen den hoff to Ochten ( Deze is blijkbaar dezelfde als het in het hoofd genoemde goed te Ellecom), die die vrou van der Straten zal. plag in pandschap te houden ende van haren erfgenamen gelost is, in den lande van Veluwensoom, in den kerspel van Ellecom, gelegen, tot Zutphenschen rechten, 13 Martii 1562.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, kwartier van Arnhem, pag. 410

===============

1562 maart 19, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 399, folio 7: Gertruyt Verstrate X Jacob van Hesevelt.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1562 december 18, Doesburg

2816: Missive van het Hof aan B.S. en R. van Doesburg met last om Kaerl Kreyenfenger te bewegen Sander Janss het stuk land, gen. den Poegenacker, in den "soelwer dies vry heeren quedts" Addinck te laten lossen of anders op 30 januari a.s. voor het Hof te verschijnen om tegen Sander verhoord te worden.

(Is eerst op 22 januari 1563 verzonden. Zie No. 2825)

 

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 916, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1563 februari 12, Doesburg

2831: Missive van B. S. en R. van Doesburg aan het Hof in antwoord op die van 22 januari l.l. De weduwe van Kaerl Kreyengenger heeft beloofd op 19 februari voor het Hof te zullen verschijnen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 917, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1563 november 10, Utrecht / West-Friesland

2796: Van het Hof aan Rudolf Straetmans, deken en officiaal van Westfriesland, houdende verzoek om bericht, waarom hij den Harderwijkschen Gaudenh Evert van Doesborch en den gardiaan van dat klooster verboden heeft "termijnen" te houden en in geheel Holland terug te komen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1070, Brieven van en aan Uitheemsen

===============

1564, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 399, folio 50: Henryck van der Straten X Aleydt sub et re Henryck Dybbyt X Catharina

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1564 maart 15, 's Heerenberg

2980: Missive van het Hof aan den landdrost. Adolf Kreyenfenger klaagt, dat door den ordelwijzer Derck van Wijhe in weerwil van het verbod inlichtingen gehaald zijn bij den licentiaat Massop te s'Heerenberg, die in dezen niet onpartijdig is. Is zulks inderdaad het geval, dan moet het ordel aan iemand anders "bestadet" worden.

(Zie antwoord van 19 maart)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 917, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1564 april 27, Arnhem

3001: Missive van het Hof aan (Joost van Keppel) met last om Aloff Kreyenfenger nom. ux. Anna Blanckbijll aanstonds te contenteeren.

(Zie brief van 16 februari 1565)


Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 917, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1565 december 18, Lochem

3182: Missive van het Hof aan den landdrost als Schout van Lochem. Daar Joest van Keppel in gebreke blijft aan Aloff Kreyenfenger nom. ux. de rente te betalen op de leenen Reynerdinck en de Cloese gesteld, daarenboven verzuimd heeft die leenen na den dood zijner moeder te verheffen, moet den pachters gelast worden de huur enz. alleen aan hem (schout) te betalen.

(Zie brief van 16 februari l.l.)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 917, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1565, Culemborg

Gedaagde is Mechteld Straetmans wed. Hermen Jacobsen, eiser is Alardt Gerritssen c.s.

Gelders Archief, toegang 0370, Heren en graven van Culemborg

===============

1565, Kopenhagen / Lubeck

Betoogt wordt dat de meeste grote Deense Veehandelaren in de tweede helft van de 16e eeuw Nederlanders waren. Genoemd worden (1539) Herman Vale (Wale) en (1565) Matz Lampe. Matz Lampe voerde als burger van Kopenhagen in 1565 in één jaar maar liefst 3,352 stuks vee in drie kuddes (van 1367, 1829 en 156 stuks) van Lübeck via Gottorp naar Denemarken.

http://daic.dk/infosys/images/daic/kvaeghandel.pdf (vinddatum: 1 oktober 2007)

===============

1565 april 18, Spankeren

Anna van Solsbruggen en haar man Aloff Kreijvenger verkopen aan Arnt opter Straten en zijn vrouw Maria (Opm.: dit is Maria Voet) het erf en goed "Koeckenduivels goet" in Kerspel Spankeren. De vader van Aloff Kreijvenger heette Adolff Kreijvenger en zijn moeder heette Walborch.

Archief van het Hof van Gelderland, civiele processtukken, portefeuille van het jaar 1631 (Coll. Muschart, nr. 192 – pag. 77)

===============

1565 juni 10, Doesburg (A festo Penthecostes)

Doesburg 1565 - A festo Penthecostes (Pinksteren = 10 juni 1565): Ondertrouw van Roloff Schaep X Beth opter Straet

Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586

===============

1566, London (Engeland)

Schepen Signaten Arnhem 399, folio 114: Egbert van Hoemen heeft een zoon Evert van Hoemen ofte Evert van Straten, snijder wonend te Londen in Engeland.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1566 juli 29, Nijmegen

3682: Missive van de Hertogin-weduwe aan den Stadhouder. Op verzoek van haren kamerling Christoffel van Leyen verzoekt zij om het leven van diens halve zuster Derckaken Verstraeten, eene vrouw van ongeveer 70 jaren, die te Nijmegen veroordeeld is.

(Zie Br. kw. Nijmegen 5369*)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1053, Brieven van en aan het Kwartier van Roermond

===============

1566, Kopenhagen

Lybbert Strodtmand (= Lubbert Straetman) treedt op namens S. Nicolaj kerk (S. Nicolaj Sogn) in Kopenhagen.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, deel IV: Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, door Oluf Nielsen, København 1885, pag. 114

===============

1566 circa (einde periode 1562-1566), Arnhem

Schepen Signaten Arnhem "bundel 1562-1566, blz. 57": Compareren Bitter, Wilhelm, Geertruid en Gadert en Henrick Dybbets, als man en momber Catharina Gaymans zijn huisvrouw, nagelaten kinderen Willem Gaymans et potent Catharina weduwe Willem Gaymans oer moeder.

CBG, A.A.Gaymans, Aantekeningen, pag. 27

===============

1567 januari 17, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem "bundel 1563-1570, blz. 219": Cathryn, weduwe zaliger Wilhelm Gaymans, oer dochter Nael, oer soon Bytter, oer dochter Geertgen, sub et re Conrad Dybbettz, als momber en toevenger tot behoef der nagelaten kinderen van zaliger Henrick Dybbetz, huys en hoffstad, gelegen achter Marienberg.

CBG, A.A.Gaymans, Aantekeningen, pag. 31

===============

1567 februari 3, Arnhem

3199: Missive van het Hof aan Goessen Spee. Ten verzoeke van Gysbert van Achtevelt, wordt hem gelast zekeren wal weder te doen opwerpen of anders op 11 maart voor het Hof te verschijnen om den eisch vanVan Achteveld aan te hooren enz

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 918, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1567 maart 8, Nijmegen

5424: Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen, begeleidende een request van den burggraaf. Het hof is van oordeel dat Jacob Verstraeten of Straeten, als zijnde geen burger, het privilegie in questie niet behoort te genieten.

(Zie de brieven van 22 april. Zie Br. v.e.d. Stadh. No. 482)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 820, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1567 april 22, Nijmegen

5446: Missive van het hof aan den richter van Nijmegen, begeleidende een request van de vrouw van Jacob Verstraeten (zie brief van 8 maart No. 5424). Aangezien het schijnt, dat hij onschuldig is aan den manslag op Herman Daemen en de stadhouder hem dus waarschijnlijk zal begenadigen, aangezien hij verder door onbekendheid met het recht verzuimd heeft de getuigen te straffen en deze (de verwanten van den verslagene) zijn bloed niet begeeren, wordt hem gelast met de executie te supersedeeren.

(Zie brief No. 5447)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 820, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1567 mei 9, Nijmegen

5454: Missive van het hof aan den richter van Nijmegen, bevattende de voorwaarden, waarop de stadhouder aan Jacob Verstraeten gratie wil verleenen.

(Zie brieven van 22 april)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 820, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1567 / 1568, Wijchen

Rekenkamer Arnhem 4766: Jacob Verstraten te Wijchen beboet.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1568 januari 15 - 1568 januari 27, Xanten

Beschreibung : Johan Tidboill, Jelis van der Straiten, Johan Plonis, Thiens von Dortman, Johan von Reid und Derick ingen Lait, gehuldete und verkaren Laten des Kapitels der Kirche von Xanten in dem Hof gen. zu Hönnepel (Honepell), bekunden: Vor Gerhard Keup, ihrem Hofrichter, und ihnen hat Niclaiß von Issum (Issem), Sekretär der Stadt Xanten, eine besiegelte Urkunde (placait) der Schöffen der Stadt Kalkar (C-, Calcar) übergeben, des Inhalts, dass Cecilia von Oißwart, begeven Person des Konvents St. Ursula in Kalkar, auf ihre Hand und ihr Recht an dem Oirtschen Gut, das in den Hof zu Hönnepel gehört, verzichtet und diese, die am Kapitel von Xanten zu gewinnen sind, aufgetragen hat, und mit der Vollmacht, dass Niclaiß auf Begehren des Niclais von Oißwart, des Bruders der Cecilia, diesen Auftrag und Verzicht vor den Laten leisten soll. - Es folgt der Wortlaut dieser Urkunde: Derick Spuelre und Henrick Tack, Schöffen zu Kalkar, bekunden, dass vor dem Richter zu Kalkar und ihnen die Schwester Cecilia von Oißwart, begevene Person des Konvents St. Ursula in Kalkar, und mit ihr Niclaiß von Münstereifel (Munstereiffelt), Pater, Gertgen Sliepenbeecks, Mater, Geeßken Middeldorps, Prokuratorin, und sämtliche Konventualen dieses Konvents mit ihren weltlichen Mombern bekannt haben, dass sie Clais von Oißwart, dem Bruder Cecilias, und seinen Erben Cecilias Hand und Recht an dem Oirtschen Gut zu Hönnepel, das zu Leibgewinn vom Kapitel zu Xanten rührt, aufgetragen haben und darauf zugunsten des Clais und seiner Erben verzichtet, die fortan das Gut gewinnen, veräußern und darüber frei verfügen können. Zur größeren Sicherheit der Auftragung haben sie Niclaiß von Issum, Sekretär zu Xanten, in dessen Abwesenheit bevollmächtigt, auf Begehren des Clais von Oißwart vor den Laten des Kapitels Auftrag und Verzicht zu leisten. - Ankündigung des aufgedrückten Schöffentumssiegels. ... 1568 den viftienden Ianuarii. - Demgemäß hat der Sekretär Auftrag und Verzicht geleistet. Niclais von Oißwart und seine Erben sollen also diese Hand fortan haben, gewinnen, wechseln und darüber verfügen ohne Mitsprache Cecilias und des Konvents, vorbehaltlich des Rechts des Kapitels als Leibgewinnsherrn. - Johan Tidboill und Johan Ploniß kündigen ihre Siegel für sich und die anderen Laten an, welche dieselben hierbei mit gebrauchen.Gegeven 1568 den sevenundtwintigsten dag Ianuarii.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Rückvermerke: B ... 27 a° 68 - Dat Oirtsche guidt - Honnepel fol. 53 p. 1. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigung)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 196

===============

1568 juli 3 (?), Nijmegen

R.A. Nijmegen 1858, folio 112: Jacobus Verstraten junior X Aelheidis. Ook vermeld Henrico Beynhom.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1569 juli 26, Essen

Beschreibung : Vor Dieterich Kuleman, Notar, und Johann Schmeling, Deputiertem der Äbtissin zu Essen, zeigt Eberhard von Schüren zu Horst an der Ruhr an, daß + Adolff Steinhaus das Gut uff dem Hüls und den Woppenberg im Stift Essen besessen hat, und später auch dessen Ehefrau Stephana uff dem Berge ohne Leibeserben verstorben ist, und die Güter an Albert Knippinck zu Dinckern gefallen sind, und verlangt namens dieses seines Schwagers und seiner eigenen Frau Veronica Knippinck Immission in die Güter, deren Nutzung augenblicklich Goswin von Raesfeld zu Eill hat. Z: Hinrich Stratman, Jacob Selbach.

(Vermerke : Beschädigt. Notariatsinstrument.R: 178.. Material : Pergament. Überlieferung : Original)

Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Ho ), Horst, Urkunden, nr. 111

===============

1569 augustus 5, Arnhem

6041: Missive van het hof aan Richter, B. S. en R. van Nijmegen. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Asfuerus van der Straten, burger van Arnhem, wordt hun gelast de "Supellectilia" en kleederen in questie aan Suppl. af te geven, wanneer het blijkt dat hij daarop recht heeft en er geene suspicie tegen hem bestaat. (Opm. Misschien staat dit schrijven in verband met dat van 9 juli 1569)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 821, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1570, Arnhem

Charter Klooster Bethanië te Arnhem nr. 114: Henrick Wissinck als gevolmachtigde vanwege Egbert van Hoemen als man en momber van Bertgen Verstraten, en mede als momber van de onmondige Lubbert Turck, walraven van Hern, Wijnant Jans X Cathrina van Hern, Baet van Herm met Egbert voornoemt, allen bloetverwanten en erfgenamen van Catarina (van Dellen) X Jacob Ridder. Contra Herman Rycxen, pater van Bethaniën.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1570 april 7, Utrecht

Rudolph Straetmans is Canonik van Ste. Marie te Utrecht.

Archief van het Hof van Gelderland, civiele processtukken, portefeuille van het jaar 1570 (Coll. Muschart, nr. 188 – pag. 19)

===============

1570 mei 31, Zevenaar / Liemers

R.A. Arnhem, Kleefsche Enclaves, Gerichtsprotocol Zevenaar en Liemers 1, folio 21: Derick van den Baenen X Aelheidt van der Straeten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1570 juni 19, Roermond

Dederich Kaick, schepen, en Jacop van Straten, secretaris der stad Ruremunde, aan de stad Nijmegen. Verzoek om een afschrift van de renversaalbrief, dat zij te Nijmegen zullen halen op hun terugweg van Arnhem waar zij nu vertoeven

Oud Archief Nijmegen, Brieven, inv.nr. 1266

===============

1570 september 25

Hein Straetmans ontvangt van de Graaf van Hoirne een "duppelleen" te leen, gelegen op "Laet". Laatstgenoemde zet een merk.

Archief van de Leenkamer van Gelderland. Portefeuille C, 722-727, nr 184 (Coll. Muschart, nr. 182 – pag. 141)

===============

1571, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 402, folio 4: Assueris Verstraten X Cathalin Sthevens bekennen dat oer broeder Henrik Verstraten ….

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1571, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 402 folio 12: Gerrit Verwer X Anna Huygen en Claas Gerrits de Bruyn X Derriske Straetmans

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1571 februari 12, Essen

Beschreibung : Vor Hynrick van Aken, Jürgen Wysman, Vincentz Stoit, Hynrick Straitman, Anthonis Grymmoldt, Hynrick Schmidtz, Jaspar Kroesen, Hans Noelman, Friderich Asbeck, Peter Schilder, Rutger van Deves und Everdt Bade, Ratmannen der Stadt Essend, verkaufen Wenemar van Hoentzeler und Ehefrau Catharina eine Rente aus den Gütern des Bürgermeisters Jürgen Wysmans und seiner Ehefrau Catharine dem Everdt van Schuren, Herrn ther Horst up der Rure und Ehefrau Veronica. Ankündigung des Stadtsiegels.

(Vermerke : R: 288.. Material : Pergament. Überlieferung : Original)

Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Ho ), Horst, Urkunden, nr. 121

===============

1571 juni 11, Doesburg / (Kopenhagen)

4063: Missive van het Hof aan den richter van Doesburg met last om eenige personen te hooren, die, naar men beweert, weten, waar Lubbert Straetmans met zijn geld is gebleven.

(Zie brief van 2 juni l.l.).

(Zie brief van 18 juni No. 4072)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1571 juni 18, Doesburg / (Kopenhagen)

4072: Missive van het Hof aan B. S. en R. van Doesburg met last om de bewuste personen in weerwil van hunne uitvluchten te dwingen tot het afleggen van getuigenis.

(Zie brief van 11 juni No. 4063). (2 exemplaren.)

(NB: betreft Lubbert Straetmans)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1571 juli 8, Elst / Overbetuwe

Anna, weduwe van Jasper Noyen, met haar kinderen Henrick, Jasper, Neel, Willemke, vrouw van Henrick Gaymans, en Hil, vrouw van Henrick Stekens, verkoopen aan Johan van Schevichaven en diens vrouw Catharyne 14 morgen land in Averbetuwen, kerspel Elst, maalschap Hollanderbrueck. Gecshiet int jaer ond Heren viefftienhondert ein und tseventich den achten dach des maentz Julii.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3147

===============

1571 juli 10, Doesburg / (Kopenhagen)

4098: Missive van het Hof aan den richter van Doesburg. Naar aanleiding van een request van de gemachtigden van Lubbert Straetmans wordt hem gelast beiden partijen goed recht te laten wedervaren.

(Zie brief van 7 september No. 4134)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1571 september 7, Doesburg / Kopenhagen

4134: Missive van het Hof aan richter, B. S. en R. van Doesburg, begeleidende een request van den gemachtigde van Lubbert Straetmans, met last om partijen goed recht te laten wedervaren, voorts om gen. Straetmans te noodzaken rekening en verantwoording te doen van zijn beheer van zekere kerkegoederen te Kopenhagen. (Zie brief van 10 juli l.l.).

(Zie brief van 18 september No. 4145)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1571 september 13, 's Heerenberg

4140: Missive van het Hof aan B. S. en R. van 's Heerenberg met last om Anna Bruynincks, huisvrouw van Jacob Kreyenvenger ten aanzien van den bewustem accijns ongemolesteerd te laten

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1571 september 14, Nijmegen / Elst

Arnhem (inv. Onbekend): Naell Kint, zaliger gedachtenis Dirck Suermondt, en Lysbeth, zaliger gedachtenis Thys van Huls, getuigen voor here Herman van Hoemen, dat ze van hun ouders hoorden dat Cathryn Kint X Henrick Verstraeten geweest is een Moeye van Derck Kint, Naelens vader en Lysbeth's bestevader, en ook Moeye van Henrick Kint tot Nijmegen en van Gaert Verheyden, vader van Johan Verheyden, glaesmaecker tot Nijmegen, en dat Cathryn voorsz. Een zuster was van Sander Kint….. en bestevader frere Johan Hoyck (?), canonik tot Elst.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1571 september 18, Doesburg / Kopenhagen

4145: Missive van het Hof aan B. S. en R. van Doesburg ter herhaling van het bij brief van 7 september No. 4134 gegeven bevel; met name wordt hun gelast den gemachtigde van Marcus Hes het afschrift van den inventaris niet te weigeren.

(NB: betreft Lubbert Straetmans)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 921, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1572 januari 4, Kampen

Gerbert ten Busch en Claes Kruesse, schepenen van Campen, oorkonden, dat Gese Egberts, anders genaamd van der Strate, met Claes van Urck haar momber, verkocht heeft aan Claes Boussen, procurator en voorstander van de weeskinderen in het Suete Name Jesushuis, de rente van 5 goudgulden uit het huis van Henrick van Ensse, breder omschreven in de principaalbrief van 9 september 1512 (regnr. 992). (Zie aldaar)

Archieven der gemeente Kampen, regesten, nr. 1684 (archief van Weeshuizen)

===============

1572 april 3, Oostenrijk / Nijmegen (Goedesdagh)

1572 april 3 (Goedesdagh). Maximiliaan, Keizer, stelt Diedthierich Strätman aan tot lid van het Hof en tot comes palatinus en machtigt hem om gedurende zijn regering en die van zijn opvolgers overal in het Roomse Rijk notarissen en judices ordinarii aan te stellen.

Oud Archief gemeente Nijmegen, Regesten, inv.nr. 803

===============

1572 mei 7, Antwerpen / Zijpe / Maastricht

Akte van de burgemeesters en schepenen van Antwerpen, dat Jonkvrouwe Catharijne van der Heijen mede in naam van haar zusters de erfenis van Jonkvrouwe Johanne de Hertoghe, weduwe van wijlen Anthonius van der Straeten afwijst, welke bevat een zeker land in de Zijpe in Holland groot 80 margelen -te verkopen voor 1600 carolus- gulden ten behoeve van het college der Jezuïeten te Maastricht.

(NB met beschadigd zegel, Omvang 1 charter)

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Toegangsnummer 14.D022, Archief van het Klooster der Jezuiten te Maastricht, inv. nr. 74

===============

1572 september 29 (?), Doesburg (A festo Michaëlis)

Doesburg 1572 - A festo Michaëlis (= San Michaelis Archangeli? = 29 september 1572 ?): Ondertrouw van Lubbert Straetman X Raebken Verstraten

Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586

===============

1574 maart, Arnhem

Arnhem (inv. Onbekend): Egbert van Hoemen, weduwnaar van Berndt Verstraeten, contra Willem Olysleger X Heesz van Hoemen

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1574 december 25, Doesburg (A festo Nativitatis)

Doesburg 1574 - A festo Nativitatis (= in Nativitate Domini = 25 december 1574): Ondertrouw van Harmen opter Straet X Jennyken Dumselers

Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586

===============

1575 april 14, Gelre

J. Straetmans, Diericksken weduwe Claes Gheeritsoen die Bruijn wordt vermeld.

Archief van het Hof van Gelderland, civiele processtukken, portefeuille van het jaar 1577 (Coll. Muschart, nr. 188 – pag. 72)

===============

1575 september 28, Leuven / Maastricht

Schepenen van Leuven - De erfgenamen van Nicolaas van der Straeten, deken van St.Servaas te Maastricht schenken aan het college der Jezuïeten aldaar eene jaarlijkse rente van 15 Rijnsche gulden en 71/2 stuiver.

(NB zegels verloren, Omvang 1 charter)

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Toegangsnummer 14.D022, Archief van het Klooster der Jezuiten te Maastricht, inv. nr. 80

===============

1576, Kopenhagen

Den ældste Del af Skydeselskabets Broderbog = Het oudste deel van het "Schietgezelschap Broederboek".

Het betreft een soort Schuttersgezelschap in Kopenhagen, dat ook de traditie van het "papagaaischieten" hoog hield. In 1576 werden o.a. de volgende mensen genoemd als lid:

Christen Windt, slodtzherre. Arild Olsøn, admirall. Markus Hees, borgemester. Hanns Olluffsen, borgemester. Jørgenn Pedersen, borgemester. Jacob Skriffuer, borgemester. Simmen Suerbek, borgemester. Niels Pederszen. Christoffer Moenszen, raadmand. Peder Simmenszen, raadmand. Claus Rytter, raadmand. Hanns Dirickszen, raadmand. Johann v. Giellen, raadmand. Albritt Albrittszen, raadmand. Olluff Morttennszen, raadmand. Rasmus Pederszen, byefouget. Søffrenn Byeschriffuer. Niels Lestemager. Henndrich Struckmand. <<KNIP>> Olluff Kanntter. Hendrich Stratmand. Hanns Thuesszen. Niels Paasche etc. etc.

Kjøbenhavns Diplomatarium, deel VI, uitgegeven door Oluf Nielsen, København 1879, pag. 42-62, nr. 94

===============

1577, Arnhem

Arnhem. Proc. Hof: Derriske Straetmans, zaliger gedachtenis Claas Gerrits de Bruyn.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1577, Arnhem

Schepen Signaten Arnhem 402 folio 274 (244?): Derriske Straetman z.g. Claas Gerrits de Bruyn

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1577 februari 12, Essen

Beschreibung : Vor Detmar von Dornick, Amtsrichter zu Bochum, verkaufen Henrich Straitman, Bürger und Ratsverwandter der Stadt Essen, und Ehefrau Margaretha das Middentorfs-Gut zu Westenfelde im Ksp. Wattenscheid an Johan von der Wenge zu Wenge und Ehefrau Sophia von Eickell. Z: Dietrich Beckman, Gerichtsschreiber, Anthonius Grunholt, Rentmeister zu Bochum, Berndt Kremer, Anthonius Horst. Siegelank. des Richters.

(Vermerke : Beschädigt.R: Num. 8. - M.. Material : Pergament. Überlieferung : Original)

Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Ho ), Horst, Urkunden, nr. 129

===============

1578, Kopenhagen

Den ældste Del af Skydeselskabets Broderbog = Het oudste deel van het "Schietgezelschap Broederboek".

Het betreft een soort Schuttersgezelschap in Kopenhagen, dat ook de traditie van het "papagaaischieten" hoog hield. In 1578 werden o.a. de volgende mensen genoemd als nieuw (?) lid:

Knudt Hannsøn, kremmer. Jenns Jørgennszen. Søffren Madtzszen. Christen Stratmand. Jenns Christennszen. Peder Leeg. Jenns Lauritzen Mønboe, prior. Jørgenn Tholleszen. Hanns Pederszen. Johann Carnileszen.

Kjøbenhavns Diplomatarium, deel VI, uitgegeven door Oluf Nielsen, København 1879, pag. 42-62, nr. 94

===============

1578 juli 20, Elburg

Copia:

Wij Stijne Slewers matersche, Stijnken van Tungeren procuratorsche, Lumme van Huekelum, Agnes van Huesen, Stine Nagge, Mette Pundtsteins, Gerrit Noletss, Stijnken Roelofs, Ailtgen tho Boekops, Griete Roelofs, Hanneckgen, Gerrit Arnts, Geisken Henricks, Lijsbeth van der Strate, alle conventualen van Sinte Agnieten kloister ther Elburg, angemerckt ende betrachtt hebbende die genahelikheit deser turbulanten tijden, in welcke wij und unse Convente geraken ten groten achterdiel, ende ock besorgen tselve daglicks in mehrer schade ende hinder solde muegen koemen: So ist, dat wij mit guden ripen rade ende unser allen eigen wille den ehrsamen und vromen burgmeisteren, schepenen und rahdt deser stadt Elburg, umb alle unrahdt und wijder schade tho verhueden unde vorthokoemen, gebeden und tho verscheiden malen up idt aller uterste versocht heben, off deselve solde willen gelieven unss, unse convent, conventualen, mitsgaders alle inkomsten und renthen tonsen convente gehorende tho willen acceptieren, annemen end untfangen in haerluden protectie, defensie und beschirming; tweten hoewel wij burgmeisteren vorseid niet gern gedahn,hebben nochtans des convents ende conventualen vlitige bede unde versueck vor billick achtende uth beweeglicken oorsaken haerluden tselve niet weigeren kunnen. Hebben wij matersche, procuratersche und vorth alle conventualen giene darvan uthgesundert, in aller bester bestendigster frommen ende manieren van rechte tselve solde geschieden, overgelevert, getransportiert ende upgedragen, overleveren, transportieren ende updragen mits desen den burgmeisteren, schepenen und rahdt vorseid tho Godes ehr ende stifting guder politie unse convent, unses convents, unde tho unsen convente behoerende tegenwohrdige ruerende und liggende have ende gudern, beweeglick und unbeweeglich, geniedt ende ungeniedt, alle brieff ende segelen, ende vorth alles wat wij hebben, gienes uthgesundert vorbeholden, also unse medesuster Eeffe Greveb durch afsterven van haer suster, umb derselven kinderen tho onderholden, van unss gegaen is, sall men deeselve ein vreedlike afsoening doen. Hiertegen hebben wij burgmeisteren, schepenen und rahdt vorseit die materche, procuratersche und tsementlike conventualen vorseit

Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent, inv.nr. 1432

===============

1578 juli 28, Elburg

Overeenkomst tussen de conventualen van het Sint Agnietenconvent en de magistraat der stad Elburg, aangaande de opheffing van het convent in 1578, en akte van bevestiging door de stadhouder Jan van Nassau in 1579:

Wij Stijne Schleivers matersche, Stijntgen van Tongeren procuratersche, Lumme van Hueckelom, Agnies van Huessen, Stine Naggen, Mette Ponsteins, Gerrit Nolssen Stijngen Roleffs, Aeltgen te Boechop, Griete Roleffs, Henrickgen Gerrit Aers, Geisgen Henricks, Liesbet van der Straten (doorgehaald: ende voert) alle convintualen van Sanct Agnieten cloester ter Elburg, angemerckt ende betracht hebbende, die gevaerlickheit deser turbulenten tidt in welcke wij ende onse convente geraken, ten groten achterdeel ende oeck besorgen, 't selve daechlicks in mehrer schade ende hinder soude muegen komen;soe is dat wij met guiden riepen raede ende onser aller vrijer wille, den eersamen ende vroemen burgemeisteren, schepenen ende raeth deser stadt Elburg om alle onraeth ende widere schade te verhueden ende voer te komen, gebeden ende to verscheiden malen opt alleruterste versorcht hebben, of deselve soude willen gelieven ons onse convent, conventualen mitsgaders alle incomsten ende renten 't onsen convente gehoerende, te willen acceptiren, annemen ende ontfangen, in haerluider protectie, defensie ende bescerminge 't welck, howel wij burgemeistere vorseit niet gern gedaen hebben, nochtans des convents ende conventualen vlitige bede ende versoecken voer billick achtende, uuyt beweechlicken oersaecken heurlueden tselve niet weigeren kunnen.

Hebben daeromme wij matersche, procuratersche ende voert alle conventualen, geene daervan uuytgesondert, in aller bester, bestendichster formen ende maniere van rechte, 't selve soude muegen gescheen, overgelevert, getransportiert ende opgedragen, overleveren, transportieren ende opdragen, mits desen den burgemeisteren, schepenen ende raet vorseit tot Godes ehre ende stifftung guide politie onse convent, onses convents ende tot onse convent behoerende tegenwoerdige ruerende ende liggende, haeff ende guideren, beweechlich ende onbeweechlich, gereedt ende ongereedt, alle breeff ende segelen ende voert alles wat wij hebben geenes uuytgesondert, voerbeholden, also onse medesuster Eeffse Greven, deur affsterven van haer suster om derselve kynderen te onderhouden van ons gegaen is, sal men deselve een vredelike affloeninge doen.

Hiertegen hebben wij burgemeisteren, schepenen ende raeth vorseit die matersche, procuratersche ende sementlike conventualen vorseit wederomme opt crefftigste ende bundichste beloeft ende togesecht, beloven ende toseggen bi desen, dese achter volgende puncte ende voerwarden te observiren ende te onderhouden.

In den eersten; tot die dertien voerbenoemde personen, den welcken wij beloven jaerlicks te betalen een ider van haer tot lieffpense, vijfftich gulden, ider gulden tot 20 stuver brabants gerekent. Met noch dre mudde clare guide droege winterrogge, Elburger mate ende noch een mudde guide boeckweyte, alle jaer op Martini in den winter verschinende, of veertien dagen daernae onbevangen, welcke vorseide rogge ende boeckweite sielueden sullen muegen ontfangen in affslach van haer summe, van Drees Henrickszoon ende Schuertges Jan, int Oldebroeck wonende, met het oefft op deselve erve wassende.

Ende sullen die vorseide vijfftich gulden op die vier terminen des jaers betaelt werden, alle vierdendeel jaers een gerecht vierdepart. Welverstaende, so haeste die vorseide matersse, procuratersse ende voerseide conventualen haeres cloesters ruimen, dat alsdan haerluiden betaelt sal worden, het eerste vierde part van de vorseide jaerlickse rente.

Beloven oeck wij burgemeisteren vorseit dese voergeseide dertien personen in te ruymen het bagijnenhuys bi der kercken gelegen, alwaer silueden haer woenplaetse rustelick ende vredelick, sonder enige beswaernisse van soldaten, wachten ofte schattingen, in alle vrijheit ende versekertheit sullen hebben ende haer levenlanck behouden, voerbeholden dat Mense Wolters woninge hierin niet en sal begrepen wesen.

Ende also voer dese tijt noch twe bagynen int selve baginenhuys sint wonende, als Ursele Nagge ende Hillichgen Lewen, sullen deselve eene kamer voer haer beide muegen beholden, ende sal oeck Anne Mommen woninge hierin niet gerekent worden, die welcke haer uuytganck nae die stadtmuere sal hebben ende niet naet baginenhoff.

Ende sullen oeck die voergeseide materesse, procuratersse ende conventualen eenen koelhoff die beste vor haer gebruicken.

Die turff, so voer dese tijt opt cloester bevonden wordt, sullen sie muegen genieten ende tot haer nodurft gebruicken.

Angaende den imboell ende huisgeraeth, althans noch opt cloester wesende, daervan sal een inventarium gemaeckt worden ende wat van dien, tot huisraeth ofte nodurfft haeres huisholdens van noeden sal wesen.

't Selve sal heurlueden vergunnet worden welverstaende dat 't selve te samen vorseit naer doetliken affganck wederomme erven ende vallen sall op die burgemeisteren, schepenen ende raeth vorseit.

Soe oeck imandt van dese genomineerde personen in enige onbehoerlike ontocht bevonden worde, deselve sullen van den burgemeisteren vorseit naer behoerlickheit gestraefft worden.

Ende so imandt van dese vorseide personen hem in den echten staedt wilde begeven ofte elders metten woninge vertreden, tselve sal heur geconsentiert worden, mitsdien sie beloefft hebben malcanderen gemack ende handtreikinge te doen. dat hem van dese rente vorseit affgeslagen sal worden naer guitduncken van den burgemeisteren vorseit.

Sullen oeck malckanderen alsulcke handtreikinge ende gerack doen, dat tselve sal strecken tot guide eendracht ende so hierin enige faute bevonden worde, sullen die burgemeisteren, schepenen ende raeth hierinne muegen versien naer behoeren.

Also oeck tot het convent vorseit summige guideren gegeven sindt tot behoeff van den armen, waertoe alle weke well een mudde roggen uuytgedeelt is, belove wij burgemeisteren, schepenen ende raeth vorseit hiervoer alle jaer den armen te geven twe ende vijfftich mudde roggen.

Sullen oeck die vorscreven burgemeisteren, schepenen ende raeth op hem nemen alle lasten ende beswarnissen, hantgelden ende bewijsslike schulden tot desen dach to gemaeckt.

Welcke vorseide puncten, voerwarden ende articulen wij matersse, procuratersse ende conventualen, metsgaders, burgemeisteren, schepenen und raeth vorseid beloven respectivelick onwederropelick t achterhouden, daertegen niet te doene off yet gehengen gesceen te laeten, sonder begeven ons alle hulpen ende middelen van rechten hoe die sint ofte eenen naem hebben muchten, geestlick of wertlick, die men hiertegen soude muegen gebruicken, alles sonder arch ofte list.

Oirconde der waerheit so hebbe wij mattersse, procuratersse ende sementlike conventualen onse convent segel onder op spatium doen drucken.

Aldus gedaen in onse convent opten acht endetwintichsten julii anno etc. XV LXXVIII.

Jan Peterszoen, secretaris.

1578.

Conventualen van het Sint Agnietenconvent en de magistraat der stad Elburg sluiten een overeenkomst aangaande de opheffing van het convent in 1578.

Wij Stijne Fletoers materssche, Stijntgen van Tongeren procuratorsse, Lumme van Hueckelom, Agnies van Huessen, Stijne Nagge, Mette Ponsteins, Geirit Nolssen, Stijntge n Roleffs, Aeltgen te Boecop, Greite Roleffs, Henrickgen Gerrit vuerseid, Geisgen Henricks, Lijsbet van der Straten, alle conventualen van Sanct Agnietencloester ter Elburg, angemerckt ende betracht hebbende die gevaerlickheit deser turbulenten tiden in welcken wij ende onsen convente geraken, ten groten achterdeel ende oeck besorgen t selve daechlicks in mehere schaden ende hinder soude muegen komen, soe is dat wij mit guiden riepen rade ende onser aller vrijer wille, den eersamen ende vromen burgemeistern, schepen ende rath deser stadt Elburg om alle onraeth ende widere schade te verhueden ende voer te komen, gebeden ende to verscheyden malen opt aller uterste versocht hebben of deselve soude willen gelieven ons onse convent, conventualen, mitgaders alle incomsten ende renten t onsen convente gehoerende te willen acceptiren, annemen ende ontfangen, in haerluiden protectie, defensie ende bescerminge, twelck howel wij burgemeistere vorseid niet gern gedaen hebben, nochtans des convents ende conventualen vlitige bede ende versoeken voer billick achtende, uuyt beweechliken oersacken, haerlueden tselve niet weigeren kunnen, hebben daeromme wij materssche, procuratorsse ende voert alle conventualen, giene daervan uuytgesondert, in aller bester bestendichster soemen ende manieren van rechten tselve soude muegen gescheen, overgelevert, getransportyrt ende opgedragen, overleveren, transportieren ende opdragen mits desen burgemeistern, schepen ende rath vorseid tot Godes ehre ende stifftung guide politie onse convent, onses convents ende tot onse convent behoerende tegenwoerdige ruerende ende liggende, haefff ende guideren, beweechlick ende onbeweechlick, gereedt ende ongereedt, alle breeff ende segelen ende voert alles wat wij hebben geenes uuytgesondert; voirbeholden also medesuster Eeffse Greven deur affsterven van haer suster om derselver kynderen te onderhouden van ons gegaen is, sal men deselve een vredelike affsoeminge doen. Hiertegen hebben wij burgemeistern, schepen ende rath vorseid die materssche, procuratorsse ende sementlike conventualen vorseid wederomme opt crefftichste ende bundichste beloefft ende togesecht, beloven ende toseggen bij desen dese achtervolgende puncten ende voerwarden te observeren ende te onderhouden;

In den eersten, tot die dertyen voerbenoemde personen, denwelcken wij beloven jaerlicks te betalen een ider van haer tot lieffpensie vijfftich gulden, ider gulden tot twintich stuvers brabants gerekent, mit noch dre mudde clare guide droege winterrogge, Elburger mate ende noch een mudde guide boeckweyte, alle jaer op Martini in den winter verschinende of veertien dagen daernae onbevangen, welcke vorseide rogge ende boeckweite sielueden sullen muegen ontfangen in affslach van haer summe van Drees Henrickszoin ende Schuertges Jan int Oldebroeck wonende, mit het oefft op deselve erve wassende. Ende sullen die vorseide vijfftich gulden op vier terminen des jaers betaelt werden, alle vierdendeel jaers een gerecht vierdepart, welverstaende so haeste die vorseide materssche, procuratorsse ende vorseide conventualen haeres cloesters ruimen, dat alsdan haerluiden betaelt sal worden het eerste vierdepart van die vorseide jaerlicksse rente.

Beloven oeck wij burgemeistere vorseid dese voergeseide dertyen personen interuimen het bagijnenhuys bij der kercken gelegen, alwaer sielueden haer woenplaetse rustelick ende vredelick, sonder enige beswaernisse van soldaten, wachten ofte schattingen,in alle vrijheit ende versikertheit sullen hebben ende haer levenlanck beholden, voerbeholden dat Mense Wolters woninge hierin niet begrepen sal wesen.

Ende also voer dese tijt noch twe bagijnen int selve bagijnenhuys sint wonende als Ursela Nagge ende Hillchgen Lowen, sullen deselve eene kamer voer haer beiden muegen beholden, ende sal oeck Anne Mommen wonige hierin niet gerekent worden die welcke haer uuytganck nae die stadtmuyre sal hebben ende niet naet bagijnenhoff.

Ende sullen oeck die voergeseide materssche, procuratorsse ende conventualen eenen koelhoff die beste voer haer gebruycken, die turff so voer dese tijt opt cloester bevonden wordt, sullen sie muegen genieten ende tot haer nodurfft gebruycken.

Angaende den imboell ende huysgeraeth, althans noch opt cloester wesende, daervan sal een inventarien gemaeckt worden ende wat van dien tot huysraet ofte nodurfft haeres huysholdens van noeden sal wesen, tselve sal huerlueden vergunnet wesen, welverstaende dat tselve tsamen vorseid naer doetliken affganck van haer wederom erven ende vallen sall op burgemeistern, schepen ende rath vorscreven.

Soe oeck ijmandt van dese genomineerde personen in enige onbehoerlike ontocht bevonden worden, deselve sullen van burgemeistern vorseid naer behoerlickheit gestraefft worden.

Ende so ijmandt van dese vorscreven personen hem in den echten staedt wilde begeven ofte elders mitter woninge vertrecken, tselve sal hoer geconsentijrt worden, mitsdien sie beloefft hebben malcanderen gemack ende handtreckinge te doen, dat hem van dese rente vorscreven affgeslagen sal worden nae guidt duncken van die burgemeistern vorscreven, sullen oeck malcanderen alsulcke handtreckinge ende gerack doen, dat tselve sal strecken tot guide eindracht ende soe hierin enige faute bevonden worde sullen die burgemeistern, schepen ende rath hierinne muegen versien naer behoeren.

Also oeck tot het convent vorseid summige guideren gegeven sindt tot behoeff van den armen waertoe alle weeke wel een mudde roggen uuytgedeelt is, beloven wij burgemeistern, schepen ende rath vorseid hiervoer alle jaer den armen te geven twe ende vijfftich mudde roggen.

Sullen oeck die vorseide burgemeistere, schepen ende rath op hem nemen alle lasten ende beswarnissen, handtgelden ende bewijsslike sculden tot desen dach toe gemaeckt.

Welcke vorseide puncten, vorwarden ende articulen wij materssche, procuratorsse ende conventualen, mitsgaders, burgemeistern, schepen ende rath vorseid beloven respectievelick onwederropelick tachterhouden, daertegen niet te doen, off yet gehengen gescheen te laeten, sonder begeven ons alle hulpen ende middelen van rechten , hoe die sint off eenen naem hebben muchten, geestlick off werltlick, die men hiertegen soude muegen gebruycken, alles sonder arch offte list.

Oerconde der waerheit, so hebbe wij materssche, procuratorsse ende sementlike conventualen onse convents segel onder an desen witentlick doen hangen.

Aldus gedaen op den acht ende twintichsten julii, anno vijfftienhondert acht und tsoeventich.

Jan Petersz., secretaris.

Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent, inv.nr. 1438

===============

1578 november 8, Elburg

9v… // ..

Leissbet vann der Straten bekent den erstenn, tweeden, derden, und vierden artickell whair sein, dan sie teuginne darbei wer und angewest.

Up den 5, 6 und 7e artickell teuginne verhoert, deponirt darup wie die negste.

Den achtenn articull nescit.

Den 9e artickell segt teuginne whar sein.

Den 10, 11 und 12 artickell nescit.

Damit ire kundtschap schluitende.

NB:

  1. Dat vann wegen eines erbaren raets der stadt Elburg mit den conventualenn tot Sinte Agneten daselbst up oere bitte unnd begertte ein vurdrags handlunng den acht unnd twintigstenn dag july lestleden sij vorgenhommen unnd beschlotenn.
  2. Item dat bij desem verdrag van wegen berurtz conventz gewest sijndt Stijne Schlewars matersche, Stein vann Tongeren procuratersche, Lumme van Hueckelum, Stijn Naggen, Mette Pontsteins, Gerrit Nolssen, Stijntgen Roloffs unnd Griet Roloffs
  3. Item dat vorgemelte conventualen vor Agniess van Heussen unnd Alitgen tho Bockop gelofft, dat sie den verdrag mit genhiem haldenn unnd bewilligen sollden.
  4. Item dat der verdrag mit des conventz segell sey bestediget, unnd bevestiget worden.
  5. Item dat die conventualen uyt navolgenden ursaeckenn tot dem upgerichtem verdrag beiregt wordenn, nemblich dat sie sich im cloester nit langer underhalden mogtenn.
  6. Item dat oer pater nicht bequaem where oer convent unnd dessen gueder to regieren.
  7. Item dat oer convent in groten schadten gekommen unnd noch wijders besorgdenn het mogte van dage to dage in mehrder schadtenn geraeden.
  8. Item dat derhalvenn die conventualen tho mehrmalen vor dem verdrag sich irer beschwerung beklaget unnd derwegenn einen erbaren raeth vorgemelter stadt Elburg (um allen verhadt unnd schadten tho verhoeden) uyt aller vlijtigst gebeden, sie die conventualen in iren schut unnd schirm nemen wolden.
  9. Item dat die conventualen allein ein lijffpension, als ein jede vifftig gulden tot 20 stuver brabantz denn guldenn gerekent, drij mud roggenn und ein mudt boeckweitz Elburgsche matenn in dem verdrag angenhomenn, unnd denn inhaltz desselbenn.
  10. item dat die conventualen mit irem frijen willen einem erbaren raeth tot Elburg alle unnd jede ires conventz goeder ind bester formen rechtenns transsportirt und upgedragenn hebbenn, nichtes darvan aff noch uitgescheidenn.
  11. Item dat na dem verdrag des anderen dags etlicke conventualen sich beklaget dat etlicke oerer vrundt, ahn dem upgerichten verdrag gein gefallenn gedragenn, unnd sie darvan af to stain vermant hebbenn.
  12. Item dat dartegenn die conventualen denn burgermeister Lambert Francken gebeden, hij wolde ilens na Zutphenn tot meinen genedigenn heren stathellder reisen, unnd bij irenn edele umb bestettigung des verdrags anhaldenn.

(Zie ook: 1603 februari 1)

Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent, inv.nr. 1439

===============

1578 december 19, Rheine

Beschreibung : Vor dem Offizial zu Münster verkaufen Johan Holdtappel, Bürger in Münster, und Ehefrau Barbara dem Wilhelm Morrien zu Rheine, Sohn + Diricks, das Gut Ernstinck Bs. Gellendorf Ksp. Rheine, das nur dem Domkapitel zu Münster und Stroetman zinspflichtig ist, wofür sich Rotger Ossenbrugge und Wilhelm Holdtappel, beide Bürger in Münster, verbürgen. Z: Prokurator Meister Henrich Woldterman, Caspar Knehem. Siegelank. des Offizials, der Bürgen und Wilh. Holdtappels. Unterschriften.

(Material : Pergament. Überlieferung : Original.)

Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Fa), Falkenhof, Urkunden, nr. 43

===============

1579, Utrecht

Rekening door Roedolph Straetman, kanunnik van St. Marie, over de quotisatie tot onderhoud van de ruiters van de graaf van Hohenloe

Het Utrechts Archief, Archieftitel: rooms-katholiek (rk): domkapittel, toegang snummer 216, inv. Nr 3484

===============

1579 mei 19, Gendringen

Wilhelm, graaf zum Bergh etc., verpacht aan Derick Hoevelick het goed, dat gepacht was door Herman then Hoevel, gelegen onder Gendringen, te Mechelen, voor 6 jaar, tegen een pachtsom van 7 rijksdaalders, 7 malder haver, 7 malder rogge en 2 paar honden 's jaars. Geven Bergh den 19ten Maii anno soeventich negen.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3552

===============

1579 september 2, Francfort

De acht kolonels der stad Antwerpen aan de stad Nymegen: Bericht dat de schipper Robbert de Le, die naar Adriaan Verstraten te Francfort op weg was met 12 ton zwavel, te Nijmegen is aangehouden, deze zwavel met toestemming te Antwerpen heeft gekocht en daarover licenten heeft betaald; verzoek, de schipper van zijn arrest te ontslaan.

Oud Archief gemeente Nijmegen: Brieven, inv.nr. 2322

===============

1579 - 1582, Emmerich

 

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Lubert Stratman, Emmerich

Sachverhalt : Streitgegenstand: Die Appellation richtet sich gegen ein Urteil des Gerichtes zu Emmerich, daß der Appellant zwei Posten besser als bisher beweisen, widrigenfalls die geforderten Summen samt Zinsen bezahlen solle. Er wendet sich an das RKG, da das klev. Hofgericht seine Appellation nicht angenommen hatte. Alle Aktenstücke wurden vom appellantischen Prokurator an einem Termin vorgelegt. Dessen Bitte, gegen die nicht erschienenen Appellaten auf Rufen zu erkennen, folgt abschließend ein undatierter Expeditum–Vermerk.

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationis

Instanz : (6) Instanzen: 1. Statthalter und Schöffen zu Emmerich – 2. RKG 1582 (1579 –1582)

Beweismittel : (7) Beweismittel: Vollmacht des Bürgermeisters und Ratmannes der königlichen Stadt Kopenhagen Marx Hesse für Margarethe Wefels, in seinem Namen und nach seiner Instruktion „etliche sichere werbung und geschäfte", die er mit Lubbert Stratman hat, auszutragen, 1579 (Q 8).

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 11 Bl., lose; Q 1 – 8, es fehlt Q 5, 1 Beilage = Bitte um Ausfertigung einer erkannten Citatio ad reassumendum in einem Verfahren Stammheimsche Vormünder ./. Buchholtz, Citationis super spolio, von 1611 (11).

(Opmerking: Uit de stukken blijkt dat het om een zakelijk geschil handelde tussen twee zakenpartners. Onduidelijk blijft waarin beiden gezamenlijk handelden. )

Hauptstaatsarchiv DüsseldorfReichskammergericht (115.05.08), Teil VIII: S-T, Buchstabe S, Aktenzeichen:S 762/2566, nr. 5024

===============

1580 december 8, Middachten

Caerll van Ulfft met Henrickgen, zijne huisvrouw, Wijchmont Kloeijmps en Janneken, zijne huisvrouw, verkoopen en dragen over aan Peter (noot op basis van verkoopacte d.d. 11 april 1587:dit is Peter Aelbertsz), die cock op Middachten, drie deelen guedts, hun aanbestorven van Aerndt opter Straeten, gelegen in het ampt van Veluwezoem, in het Kerspel van Ellinchem, daar de kooper nu op woont; ten overstaan van Pilgrum van den Gruijhuijs, richter to Arnhem en in Veluwezoem, Peter van Steijnbergen en Claes Claesz, gerichtsluijden.

(Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den richter.)

(Noot: hieruit lijken we te mogen concluderen dat Henrickgen en Janneken mogelijk dochters (danwel anderszins verwanten) waren van Aerndt opter Straeten, van wie zij geërfd hadden.)

Inventaris van het Oud Archief van het Kasteel Middachten, opgemaakt door P.N. v. Doorninck, Haarlem 1896, inv.nr. 209 (pag. 95)

===============

1581, Utrecht

Brief van Jan van Montfoort aan deken en kapittel van S. Marie, houdende verzoek om opgaaf van redenen omtrent de vervanging van de kanunnik Rudolf Straatmans door zijn mede-kanunnik Hendrik Both als heemraad en kameraar van de Lopikerwaard en om handhaving van genoemde Straatmans

Het Utrechts Archief, toegang 17; RK Collectie Rijsenburg, inv. Nr. 450

===============

1581, Kopenhagen

Martikel Nr. 48 B (is "kadasternummer"), gelegen in de oude stad Kopenhagen - kwartier Strand - nabij het fort, was in 1581 in bezit van Lisabet Matzdatter sal. Hendrich Strattmands, later toebehorend aan burgemeester Børge Pedersen, gestorven 4 februari 1591.

Kobenhavns Ejendomme 1377-1728, oversigt over skoder ag adkomster, deel II, Strand Kvarter, door H.U. Ramsing, København 1943, pag. 48

===============

1581, Kopenhagen

Martikel Nr. 58 A (is "kadasternummer"), gelegen in de oude stad Kopenhagen - kwartier Strand - nabij het fort, was 29 september 1563 in gebruik bij Matz Lampe en in 1581 bij zijn schoonzoon (Svigersøn) Henrich Strattmand, die was gehuwd met Lizabet Matzdatter Lampe.

(NB: De andere helft van dit perceel, met Matrikel nr. 58B, was in 1563 in gebruik bij Michel Bager (Bager=Bakker) en in 1581 bij Jens Bager.)

Kobenhavns Ejendomme 1377-1728, oversigt over skoder ag adkomster, deel II, Strand Kvarter, door H.U. Ramsing, København 1943, pag. 59

===============

1581, Kopenhagen

In 1581 waren de huizen in Amagertorv in de wijk Strand in Kopenhagen in bezit van "ansete Købmand" (aanzienlijke kooplieden?): nr. 1 Arnt Kempe, nr. 3 Mads Lampe, nr. 5 Henrik Struchmand (=Straetman), nr. 7 Mikkel Bager etc…., nr. 27 Lisabet Stratmands.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, deel IV: Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, door Oluf Nielsen, København 1885, pag. 421

===============

1581 januari 23, Arnhem

8525: Missive van het Hof aan den ambtman van Nederbetuwe in antwoord op die van 19 januari No. 8519 en op een niet aanwezige. De "briefdrager", waarvan in den niet aanwezigen brief sprake is, moet worden opgespaard, daar men vermoedt, dat hierdoor vele dingen aan het licht zullen komen.

Aan den graaf van Culemborg en de steden van Utrecht is verzocht eenig voetvolk te zijner beschikking te stellen. Den ambtlieden van Overbetuwe en Bommel enz. zal gelast worden alle verdingen af te schaffen en de schade te verhalen op die verdongen dorpen, door welke gevangenen door den vijand worden weggevoerd.

Naar aanleiding van de a.s. procedure van den momber tegen Roeloff Straetman, kanunnik van St. Marie, wordt gevraagd of hij of iemand anders van dezen iets strafwaardigs bekend is.

(Zie No. 8526 en brief van 1 februari. Zie Br.v.e.a.h.Hof 3843 en 3853)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 829, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1581 februari 17

Jan Sanders en Cornelis van Raedt oorkonden, dat Rick van den Paeffordt aan Henrick van Beynum aangeboden heeft te betalen, wat deze volgens sententie te vorderen had, mede in tegenwoordigheid van Aryen Kreyevenger. Geschiet opten soeventienden Februarii anno 1581.

(Opm: Met merk van Cornelis van Raedt en de handtekening van Sanders en Krevenger.)

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3657

===============

1581 maart 16, Arnhem

3925: Missive van het Hof aan Gedeputeerden der Staten van Utrecht, met verzoek om informatien aangaande het "leven, wandel, conversatie, handel und fame" van Roedolph Straetman, een geestelijke, tegen wien de momboir van Gelderland procedeert.

(Zie No. 3926 van 20 maart 1581.

Zie br. m. h. Kw. v. Nijm. No. 1523)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 maart 20, Arnhem

3926: Missive van het Hof aan de stad Utrecht over den gevangene Roedolph (of Roeloff) Stractman

(Zie No. 3925 van 16 maart l.l.).

(De brief is niet voltooid).

(Zie No. 3927)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 maart 20, Arnhem

3927: Missive van het Hof aan de hoplieden te Utrecht over den gevangene Roeloff Staetman.

(Zie No. 3926 van 20 maart l.l.)

(De brief is niet voltooid).

(Zie brief van 6 april 1581 No. 3945 en 3946, uit welken laatsten blijkt, dat de brieven No. 3926 en 3927 van 20 maart zijn)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 april 6, Arnhem

3945: Missive van het Hof aan Gedeputeerden der Staten van Utrecht. Herhaald verzoek om toezending der beloofde 1000 gl. voor het garnizoen van Doesborch. (Zie brief van 20 maart l.l. No. 3935*). Verzoek om antwoord betreffende Roedolph (of Roelolff) Straetman.

(Zie boven van 16 maart l.l. en 20 maart l.l.). Zie ook No. 3946.

(* Zie brief van 7 april 1581 No. 3948)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 april 6, Arnhem

3946: Missive van het Hof aan den Magistraat en de burgerschaplieden te Utrecht waarin wordt aangedrongen op beantwoording der brieven van 20 maart l.l. aangaande Roedolph (of Roedolff) Straetman. (Zie No. 3945).

(Zie antwoord van 19 april 1581 No. 3960)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 april 19, Arnhem

3960: Missive van Schout, B. en S van Utrecht aan het Hof, in antwoord op die van 6 april l.l. No. 3946. De burgerhoplieden en de Gecommitteerden tot de confiscatien geven te kennen, dat, schoon zij Roeloff Straetman weinig vertrouwen in het algemeen, zij toch niets bepaald in zijn nadeel weten

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 670, Brieven uit en aan het Hof

===============

1581 augustus 5, Didam

Aernt van Woldenborch, richter te Diedam, oorkondt, dat Gerrit Kreyefenger en Evert Thuis, huislieden te Diedam, namens de gemeente aldaar verpanden aan Jan Bouwman en diens vrouw Ermken het land Fluyn in Waverloemerck. In den jaar ons Heeren duysent viiffhondert tachtentich een den wiiffsten Augusti-maents.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3676

===============

1581 oktober 25, Didam

Aernt van Woldenborch, richter te Diedam, oorkondt, dat Gerrit Kreyenfenger en Eevert Tuys, huislieden te Diedam, namens de gemeente aldaar verpanden aan Jacob van Ard en diens vrouw Sophia van Elss een stuk land in Waverloemerck. Geschiet in den jaere ons Heeren duysent viiffhundert tachtentich een den viiff und twintichsten Octobris maents.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3699

===============

1581 (?) november, Veluwe

Geregistreerde Processen Veluwe 83-J: Cornelis Botter contra Aelbert Huygen: Wij Henrick van der Straten X Nael Gaymans verkopen aan onze neeff Henrick van der Straten Mattheuszoon, onze broer Dederick van der Straten, onze suster Reabken van der Straten.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1581 november 19

Geert inghen Straet, weduwe van jonker Bedorven van Weert, erkent ontvangen te hebben van Wolter Bylevelt, ambtman van Sint-Steffens (= Stevenweert) , de som, vermeld in den brief van 1581 augustus 28. Geschyet anno 81 den XVIIII November.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3708

===============

1581 november 25, Didam

Aerndt van Woldenborch, richter te Diedam, oorkondt, dat Gerrit Kreyfenger en Evert Thuys, huislieden, namens de gemeente Diedam, verpanden aan Rutger van Zevenhaer en diens vrouw Aeltgen een hofstede in Diedamermerck. Geschiet in den jaer ons Heeren duysent viiffhundert tachtentich en den viiff und twintichsten Novembris maents.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3711

===============

1582 maart 10, Didam

Arndt van Woldenborch, richter te Diedam, oorkondt, dat Eevert Thuis en Gerrit Kreyfenger, huislieden aldaar, namens het kerspel Diedam, verpanden aan Herman Jorisz. en Anna, diens vrouw, een stukje land in Waverloemerck. Gecshiet in den jaer ons Heeren duysent viiffhondert tachtentich twe dem thienden Martii maents.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3730

===============

1582 november 11 (op Martyny)

Aeryen Krevengher erkent, namens Aeryen Aernssen, turfschipper, ontvangen te hebben van Riik van den Paeffoordt 43 guldens. Actum op Martyny anno 1582.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3788

===============

1583 april 5, Emmerich

Johan Masschop en Matthies van Berffelt, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Marten van Roeremondt en Cunera van Hoen, zijn echtgenoote, verklaren ontvangen te hebben van Andre van Rees, burgemeester, en Judith Dammert, zijn zuster, de aflossing van de rente, gevestigd bij brief van 1562 October 23 (reg.nr.2948) en de laatse twee termijnen van een rente van 10 daarders, gevestigd 1549 Augustus 9 door Berndt Straitman en Wilhelm van der Lew, eveneens op het huis bij de Sandtkoelen. In dem jair onsers Heren Jesu Christi duissent viffhondert drie und tachtentich den vifften dach deses maents Aprilis.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3845

===============

1583 april 16 - 1594 augustus 15, Elburg

Akte van belening van de stad Elburg, door de proost van Sint Marie te Utrecht, met een made land te Oosterwolde.

Burger Eernst Reefszoen gemachtigd door de magistraat van Elborch, in tegenwoordigheid van Mauris Greve rentmeester van het Sint Agnietenconvent, geeft na overlijden van broeder Gerrit van Swol pater van het voornoemde convent, in leen een made land gelegen binnen de kerspel Oostenwolde.

Rodolph Straetmans canonick der kercke van Sunte Marien tUtrecht, vicaris ende stadtholder derselver kercke, proostyes lenen bijden capitelaer der voorseide kercke hiertoe gesath sijnde, doe condt en kenlick allen luyden dat op huyden date deses in tegenwoirdicheyt der voorseide proostyes, leenmannen hier naebeschreven gecomen is, die eersame Eernst Reeffszoen, borger als hiertoe specialick gemachticht vanden eerentfesten, eerbaren ende voorsinnigen burgemeistern schepenen unde raedt der stadt Elborch ende heef overmits dode van broeder Gerrit van Swoll, leste gewesene pater des convents van Sunte Agnieten binnen der stadt voorschreven, in cracht sijnre volmachte ter goeder tijt versocht eene maede lants gelegen binnen den caspell van Oostenwolde buyten den Somerdijck daer suytwert weleer Geertruyt ende nu ter tijt Wichmont Stickers naestgelant is noortwert Bartolt Vege, oostwert streckende aenden Somerdijck ende westwert inde see.
Als dit geschiet was soe verlijden ende verleenden wij verlijen ende verlenen mits desen bryeve conservatie van des convents voorseide goederen als die mannen van leen wesen dat recht was bij gebreke des paters Eernst Reeffszoen als volmechtiche voorseid ende dit in tegenwoordicheyt van Mauris Greve gestelde rentmeister des opgemelte convents goederen die voorseide maede lants wesende des voornoemde proostyes leengoet, soe die hier vorens bepaelt staet die te houden und voornoemde proostye in lene tot eenen goeden onversterffelicken erffleen in allen den selven manieren ende rechten als broeder Gerrit van Swoll laeste gewesene pater te houden plach met sulcke voorwerden dat wanneer Eernst Reeffszoen genomineerde volmachte ende tegenwoordige hulder afflijvich geworden sall sijn.
Soe sall binnen sjaers ende ses weecken wederom eenen nyeuwen hulder geseth worden, die des voorseide proostyes, prooste ofte stadtholdere huldt ende eedt doen, ende dit voorseide leengoet weder versoecken ende verheergewaerden sall mit gewoentlicke heergewaet nae ouder gewoente, soe sulcx die alde bryeven vanden convente die men, seyt overmits desen trouwe uuyten lande verbrocht te sijn ofte der voorseide prostye leenregistratie sullen innehouden ende evenverre die oude leenbryeven ende leenregistien van geen heerwaeden en vermelden, sall men altoos betaelen int verheffen sulcken heergewaet als anderen der voors eide proostye vasallen betaelen voor haer heergewaet.
Daer heir bryeven nyet aff en vermelden ende soe voort euwelick ende erfflick, alsoe dicke alst verschijnen ende versterven sall.
Ende hier op heeft ons huldt, eedt ende manschap gedaen Eernst Reeffszoen voornoemt als die mannen van leen naebeschreven wesen dat recht was ende men schuldich was te doen hier waeren over ende aen, daer dit geschieden onser proostye leenmannen Aelbert Hoock, Joachim van Schadenbroeck ende Willem Willemszoen van Rossum ende meer goeder luyden gevore. Ende dese verlijdinge is gedaen onvercort altoos der opgemelte proostije ende yeder malcke sijns goets rechts des toorconde hebben wij desen brieff met der selver proostye leensegelen beneden uuythangende besegelt.

Gegeven int jaer ons Heeren XVc drie ende tachtich opten sesthienden dach der maent aprilis.
Verhuel […]

Dorsaal:
Int jaer ons Heeren XVc vier ende tnegentich opten vijffthienden dach augusti stilo antiquo
voor meister Roedolph Straetmans, canonick capitelaer als stadthouder vanden edel joncheer Joost van Wijtsenhorst, proost der karcke van Sunte Marien tUtrecht in tegenwoerdicheyt der selver proostye leenmannen hyer naebenaempt, erschene die eersame Ernst Reeffs, ende heeft (als gemachtich vanden eernfesten eerbaren ende voorsinnigen burgermeisteren schepenen ende raedt der stadt Elborch conservatiens des convents van Sunte Agnieten goederen binnen der stadt vurseid volgende seeckere procuratie onder des vurseide stadtssecreetsegel voorden eersame Harmen Brinck leenmannen der welgeboren vrouwe van Elten und Henrick van Putten, leenman des edel eerntfeste Otto van Haeften, heer tho Putten bij gebreck der proostye leenmannen, opten sevenden augusti XVc vier ende tnegentich gepasseert) inder qualite metter leger handt versocht het leengoet int Witte desen geroert ende diens volgende heeft die voornoemde volmachtigen des behoerlijcken eedt gedaen.

Geschiet tUtrecht ten huyse vanden voornoemde stadthouder, in tegenwoerdicheyt van Mauris van Besweyde ende Splinter van Jamersfurt leenmannen der proostye vurseid mij tegenwoerdich.
Antho Verhuel […] capli[…].

1594
Beleninge van een maede Mehenlandts gelegen in Oosterwolde buyten dijcks slaende op Eernst Reeffs te leen onder Sint Marien te Utrecht anno 1583.

Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent, inv.nr. 1452.

===============

1583 oktober 24, Rheden

Wilhelm, (graaf van den Bergh,) beveelt Goert van Heerdt, holtrichter te Rede, aan Jacob Schimmelpenninck eenig hout af te geven uit het Reher-bosch, behoorende aan het huis Eerdtbeck. Actum Arnhem den 24 Octobris 83.

Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), regest nr. 3949

===============

1585 april 29, Arnhem

5104: Missive van het Hof aan alle pachters van Henrick Aeltss van Achteveld, houdende bevel om in mindering van hun pachtpenningen een bedrag van 336 gld. binnen 8 dagen aan 's Hoves griffier te betalen.

(Zie No. 5091)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 997, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1586 Juli 4, Xanten

Beschreibung : Scholaster, Portar und Kapitel der Kirche zu Xanten bekunden: Durch den Niederländischen Staatischen Krieg und den anschließenden Kölnischen und Moersischen Krieg sind sie derart geschädigt worden, dass sie aus ihren dortigen Gütern nur wenig oder gar nichts empfangen konnten, aber je länger je mehr mit vielen Steuern, Schatzungen und Einquartierungen beschwert wurden, so dass sie schließlich gezwungen waren, Geldrenten auf Wiederlöse zu verschreiben. Nach Beratung im Kapitelshaus tragen sie hiermit Hilleken Tolhuiß, der Witwe des Henrick Straitgens, zu ihrer Leibzucht, und den Schwestern Idtgen von Loe zu Xanten und Alit von Loe zu Goch sowie ihrer Nichte Alit von Loe zu Xanten, wohnhaft bei dem Kanoniker Busen, zu Erbrecht 9 gute Taler zu je 52 Albus oder deren Wert in anderem guten Pagament auf, die aus ihrem Hof gen. Xantener Hof im Gericht Xanten gezahlt werden. Den Hof haben Johann Speetmans und seine Ehefrau Vefa auf beider Lebenszeit gepachtet. Das Geld wird vom Kellner des Kapitels jährlich am 24. Juni (up dag Iohannis tho midsommer) oder binnen 14 Tagen danach ab dem Jahr 1587 gezahlt, wie Jahrrenten in der Stadt Xanten üblicherweise gezahlt werden; auf alle Behelfe und Einreden wird verzichtet. Scholaster, Portar und Kapitel verzichten hiermit auf die 9 Taler Jahrrente zugunsten der genannten Personen. Sie geloben den Käufern rechte Währschaft zu leisten. Sie behalten sich vor, die Jahrrente jederzeit jeweils am 24. Juni oder binnen 14 Tagen danach mit 150 Talern zu je 52 Albus oder gleichwertigem Geld zuzüglich der Rückstände einlösen zu können. Die Einlöse ist ein Vierteljahr vorher anzukündigen. - Sie kündigen die Unterschrift ihres Sekretärs und das große Kapitelssiegel an.Gegeven 1586 den virdten der manit Iulii.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Unterschrift des Everhard Hageman, geschworenen Sekretärs - Rückvermerk: Anno 1621 6. Augusti ist dißer brieff abgeloset met her Euerhardi Stockheims gelt von Dulcken herkhoment (17. Jh.). Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigungkanzelliert.)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 230

===============

1587 januari 12, Antwerpen

Joncker Niclaes van Stenbo was van dec. 1565 tot dec. 1580 gehuwd met wijlen Maria Ortiz, dochter van Alonze Ortiz en Ysabella de Segura, zij (Maria) is ook gehuwd geweest met Mr. Janne Stratius, Raedt van zijne Majesteit in Gelderlandt, als weduwe van Francisco Pimenes. Kinderen van Maria: Marie, Anna en Ysabelia Pimenes, geh. met Franchoys Dassa; Jan en Franchois van Stenbo. De kinderen bezitten grond in de parochie van Tempsich.

Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 394-397.

http://www.ping.be/~ma479346/fonds%20plaisier_7.htm

===============

1587 juli, Nijmegen

Huwelijken Nijmegen, gereformeerd: Merten Thoenisz., zoon van Thoenis die Veer X Jenneken Aernts, dochter van Aerndt van Straten.

(Notitie: Thoenis die Veer is waarschijnlijk identiek aan Antonij Veeren (Veher), 1581 Schout van het ambt Rheden. Jenneken Aernts zou dan zus zijn van Arnt Straetman, geërfde van Rheden (zie 1608 fabruari 23), zoon van Arent op der Straten en Maria Voet (zie 1608))

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1587 oktober 12, Den Haag

5518 a: Missive van Henr. van der Straten aan het Hof. Wanneer de commissaris Caesvelt de maten (mallen) der te Arnhem benoodigde "scharpen" voor het geschut ontvangt, zal hij zorgen, dat een voldoende aantal derwaarts wordt gezonden

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 679, B rieven uit en aan het Hof

===============

1588 maart 3, Kleef

Diedtherick Straitman, landschrijver te Cleeff.

Gelders Archief, Civiele processtukken van het Hof van Gelderland, portefeuille jaar 1613 II. (Coll. Muschart, nr. 190 – pag. 67)

===============

1588 juli 22, Arnhem

Schepenen van Arnhem geven vidimus van de brief van 30 december 1400 (zie reg.nr. 5. Opm: niet voor dit onderzoek van belang) op verzoek van Jacob Schimmelpenninck.

Int jhar unsers Heren duisent vijffhondert acht und tachtentich den twe und twintichsten Julij.

Oorspr. (inv.nr. 660) met de zegels van de schepenen Seger van Ucchelen en Johan van Dans in bruine was

Stads- en Streekarchief Zutphen, archiefnummer 1.001, Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Lochem, Regesten, Regest nr. 28

===============

1588 oktober 19/29, Den Haag

5813: Missive van den raad van State aan het Hof, in antwoord op die van 7 october (niet aanwezig). Op Hendrick Verstraten is ordonnantie gedepecheerd om uit Arnhem zekeren voorraad van ammunitie en rogge naar Doesborch te brengen, welken voorraad men verzoekt gen. Verstraten af te geven

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 681, Brieven uit en aan het Hof

===============

1589, Xanten

Als bewijsstuk inrechtzaak van 1718 aangehaald:

Xantener Schöffenurkunde von 1589 über den vor ihnen ausgetragenen Streit der Testamentsvollstrecker des Xantener Kanonikers Jelis von der Straiten (Aegidius de Platea) mit Johann von Wylich, Herrn zu Veen und zu Dorrenwalde, betr. die Aegidius durch Wylich jährlich zu liefernde Rente, die Aegidius vier armen Frauen zu Xanten legiert hat.

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht (115.05.01), Teil I: A-B, Buchstabe B, nr. 429, Aktenzeichen: B 1033/3706

===============

1589 maart 27, Arnhem

5938: Missive van het Hof aan den raad van State. Men verzoekt geen gevolg te geven aan het plan om Ysbrant van der Does te belasten met de bewaring van het magazijn en de ammunitie te Arnhem i.p.v. Hans Bierman en Hendrick van der Straeten, maar deze in hun bediening, die zij steeds getrouw hebben waargenomen, te handhaven.

De vijand dringt sterk op Gelderland aan. Voorts dringt het Hof op maatregelen aan tegen ritmeester Kinsk (of Kinsky), die behalve het afnemen van paarden van huislieden van Eerbeek (Zie brief van 11 maart No. 5931), nu weer eenige bewoners van Veluwe gevankelijk binnen Wageningen heeft doen brengen van wege een actie, door hem gekocht van de weduwe van Hans Koock.

(Zie brief van 2 april No. 5948)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 682, Brieven uit en aan het Hof

===============

1589 april 13, Den Haag

5960 a: Missive van Caerl van Gelder aan het Hof in antwoord op die van 9 dezer. Zoo er geene fouten in de rekeningen van H. van der Straeten en Bierman worden gevonden, zullen zij wel worden gecontinueerd, van der Does niet, in wiens plaats denkelijk P. van Weselt zal komen. Voorts eenige tijdingen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 682, Brieven uit en aan het Hof

===============

1589 juli 4, Doesburg

6446: Missive van Burgemeester, Schepenen en Raad van Doesburg aan het Hof. Daar zekere hoeveelheid kruit in 1587 afgegeven is aan den sergeant-majoor van kapitein Lambert, verzoeken Schr. om brieven aan den Raad van State opdat dit kruit den commissaris van der Straten in zijn rekening gepasseerd worde.

Ook verzoeken zij bericht aan den graaf van Valkensteyn, dat hij intrekke zijn bevel aan de burgerij van Doesburg om te zorgen voor hooi voor de 2 vanen ruiters, die daar zullen komen. De burgerij durft de stad niet verlaten en daarbij is het bevel in strijd met het besluit der Staten Generaal

Gelders Archief, toegang 0124, Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 928, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1590 ca., Herwen

Alard Mom, richter Herwen en bewoner van het huis Boswaai ca. 1590

Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt, door A.G. van Dalen, Zutphen 1972, pag. 45

===============

1590, Arnhem

Gerrit Gerrits Cruymer en Willemken ten Brinck dragen over aan Seger van Ugchelen en Johan van Dans, schepenen van Arnhem, en de huismeesters van St. Petersgasthuis, een half vierdeel holt. Ook vanwege Johan Gijsberts en Maria Gerrit Lambertsdr, Johan Nielen en Heesken Lamberts, Dirk Bastiaans van Liere en consorten. Oorkonders: o.a. Georgien en Gaert Pannekoeck, gebroeders. 1590.

De Jonge (2003). Beekbergen in oude stukken. Veluwse Geslachten, 28 nr 5, p. 36. (Uittreksel Archief Gasthuizen, fundatiën te Arnhem. ( http://www.benwilbrink.nl/genealogie/wilbrink.a.htm)

===============

1592 maart 9, Rheden / Arnhem

Claes van Raettingen en Willem Gaymiss, magescheidsvrienden van wegen Johan Cloeck enerzijds en Cornelis Elbertss en Johan van Ryenen, Glaesenmaecker, magescheidsvrienden van wegen Hermanna Wetterse genandtt Straett, weduwe van Wyllem Appelss, Jan Roeloffss, als man van Heessken Gerritss, Hermen en Udo Stevenss, gebroeders, Gerrit Peutt als man van Sween to Boecop, Christoffel Palsterick als man van Liss Wetterss, allen erfgenamen zaliger Erntien Wetterss, vrouw van Jan Cloeck voornoemd anderzijde, richten een magescheid op, waarbij Johan Cloeck aan de erfgenamen van zijn vrouw zal uitkeren 2350 carolusgulden, waarvan hij reeds de helft heeft uitgekeerd, nl. een hof gelegen aan St.Anthonis buiten Arnhem, een heg te Reede, een morgen weiland in Fossenweyde in Arnhemmerbroeck, een obligatie van de vrouw van Middagten en 295 gulden, een rentebrief van 18 daalders 's jaars uit een ander pand te Reede, een Rentebrief van 3 daalder min een oort 's jaars, en enige schuldbekentenissen, terwijl hij de andere helft van dit bedrag zal betalen op mei 1592, 300 gulden, op kerstmis 1592, 300 gulden, en 494 gulden op pinksteren 1593, tevens zullen de erfgenamen alleen hebben alle kleren en gewaad, tot haar lijf behoord hebbende; het huis dat Johan Botter en zijn vrouw in lijftocht hebben, zullen Johan Cloeck en de erfgenamen van zijn vrouw na de dood van dit echtpaar half en half hebben, mits zij de 3 rijderguldens aan de wesen en de twee daalder aan die van Betaniën jaarkas zullen betalen; waartegen Johan Cloeck 't huis in de Torffstraet te Arnhem, waar hij woont, zal hebben, en een huis of schuur in de costersteege, alle goederen te Reess, die hij van z'n moeder heeft geerfd, de gehele winkel en alle gerede goederen.

Familiearchief Cloeck, http://home.versatel.nl/tonkloek/Protocollen.htm

===============

1593 April 12, Rheden

Henrick Arnts van de Baetter en zijn vrouw Elisabeth Derixsdochter dragen over aan Arnt Henrixs en zijn vrouw Hermken Nobelinx en aan Henrick Dibbitz en zijn vrouw Luitien Kreyvengers het derde deel van een huis en hofstede, gelegen te Rheeden op 't Vheer, hun deel van een hegge van hout, gelegen te Rheeden en hun deel van het pandschap in het Sluiskempen, gelegen aan het Sydentvort.

(Zie ook: 6 Mei 1557, inv.nr. 142)

( Oorspr. De zegels van Gerrit van Oerlo, gevolmachtigde en de overdrager en van Johan Bartiers en Goessen Haeck, geërfden in Veluwenzoom, zijn verloren. Aanwinst 1886 N. 41. In dorso N. 53.)

Gelders Archief, Toegangsnummer: 0510, Diverse Charters, inv.nr. 208

===============

1593 juni 27, Arnhem

10232: Missive van het Hof aan den richter van Herwen en Aerdt. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Anna Stroetmans, huisvrouw van Jan van Hensbeeck, moet den gebruikers van het land in qeustie gelast worden dat ten behoeve van de suppl. te ontruimen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 835, Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen

===============

1593 augustus 24, Arnhem

Arnt van Briennen en Johan van Dams, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Straeth Wetters, weduwe van Willen Appel, Johan Roloffsen, Heesken Hermsen zijn vrouw, Herman en Udo Stevens, voor hen zelf en als mannen van hun huisvrouwen, Gerrit Peuth en Sween zijn huisvrouw, Lijs Stevens, weduwe van Christoffelt Palstorpf, erfgenamen van Eerntgen Wetters, hun zuster en tante, hebben verklaard dat Johan Cloick, weduwnaar van Eerntgen voornoemd, hen datgene hebben uitbetaald, dat hen bij de magescheid van 9 maart 1592 was toebedeeld.

Familiearchief Cloeck, http://home.versatel.nl/tonkloek/Protocollen.htm .

===============

1594, Essen

Ebert von Schüren an Johann Strattmann, Bürgermeister und Syndikus der Stadt Essen: Entschuldigung wegen eines Termins zum Arrest in Borbeck mit Hinweis auf das gefährliche Kriegsvolk

Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Ho), Horst, nr. 35582

===============

1594 november, Nijmegen

Huwelijken Nijmegen : Jan Gerwins, Timmerman van Swol X Beel Verstraeten, zaliger gedachtenis Gerrit Bisemans.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1595 april 9 , Arnhem

Verklaring, afgelegd voor schepenen van Arnhem, waarbij Johan Straetman en Hermken, zijn huisvrouw, erkennen dat Naell, weduwe van Evert de Cuipper, Anna, weduwe van Jan Lattenhouwer en Geerlich Claessen het hun toekomende hebben ontvangen uit de nalatenschap van hun oom Derrick Mijndervoet. (1595 april 9 - 1 charter)

Nationaal Archief, toegang 1.10.65.01 - Inventaris van het archief van de familie Van Panthaleon van Eck, 1398-1946. Deel F : Stukken waarvan het verband tot het archief niet blijkt, inv.nr. 395.

===============

1595 april 12, Arnhem

7381: Missive van het Hof aan Arnt van der Heyden, bewaarder van het huis Schuylenburch. Als gemachtigde van Christoffel Schenck van Tautenburg wordt hem gelast aan Johan de Molre, nom. ux. Anna de Bruyn als ergfgenaam harer moeder Dercken Straetman, te betalen 828 gld. benevens de rente sedert 1580.

(Zie antwoord van 20 april 1595.)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 933, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1595 april 20, Schuylenburch

7386: Missive van (Arnt van der Heyden) aan het Hof in antwoord op die van 1 maart en 20 april l.l. Hij kan niets betalen vóór de aankomst van zijn heer, daar de goederen zoo goed als niets opbrengen. Hij wijst er op, dat de Molre geen recht heeft om nu reeds alles te eischen, maar dat zijn heer gaarne bereid is met hem tot een schikking te komen.

(Zie 12 april 1595)

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 933, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1595 juli 20, Rheden

Register van Opdrachten en Tuchten v. Veluwezoom, dl. 1538-1654, nr. 41 - Rheden: Goert van Heerde en j. Wendel Straetmans, echtelieden - geen nakomelingen hebbende - tuchtigen elkander in alzulke goederen als zij bij hun huwelijk de een de ander aangebracht hebben. Uit:

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 125

===============

1597, Arnhem (?)

(inv. Onbekend): Henrick Verstraten X Nael Gaymisz.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1597 mei 19, Doesburg

Derick Vonck bekent gedaen aen zalliger Hermans Opter Straten nagelaten huijs und gedaen reide ind onreide ind oeck aen dessen Staetmans kinderen gedaen.

(Opm.: Terecht concludeert Muschart hieruit: "Opter Straten en Straetmans zijn dezelfde namen")

Rechterlijk archief Doesburg, Rekeningen en Quitanties etc., Protocol d.d. 19 mei 1597 (Coll. Muschart, nr. 209 – pag. 136-137)

===============

1598 - 1629, Rheden

Eigendomsbewijzen van stukken land in het kerspel Rheden voor Maria de Veher, weduwe van Johan Heckman, en Johan van de Velde en Grietgen Heckman, 1598, 1629. 3 charters.

(N.B. Waarschijnlijk later in bezit gekomen van het geslacht van Deelen.)

Gemeentearchief Barneveld, Archief Huis Schaffelaar, in.nr. 122

===============

1598 augustus 24, Arnhem

8538: Missive van het Hof aan de conventualen te Oene, dat zij het verzoek van Guide van Straten, dochter hunne gewezene medeconventuaal Griete Marckloff, moeten inwilligen

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 1007, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe

===============

1598 november 4, Rheden

Archief van Schaffelaar (niet geïnventariseerd) R.A. Arnhem: Gerrit van Heerde en Joffer Bartha Doijs verkopen aan Derrick die Veer en Anna Hoegen c.s. een stuk weiland in het kerspel Rheden, oost strekkende aan de nagelaten erfenis van Erasmus van Heerde en het land van Franchois van Cranevelt; west het land van Gaert van Heerde, holtrichter.

Gaert van Heerde, holtrichter, en Wendele Verstraeten, echtelieden, stellen tot waarschap voor de verkopers hun weiland in het ambt Rheden, oost grenzende aan het verkochte perceel, zuid de Ijsel, west Jan van Heerde, noord Franchois van Cranevelt.

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 166

===============

1599 januari 7, Utrecht

Opschrift Grafsteen Buurkerk te Utrecht: "In deze kelder leggen begraven Gerrit Rutgersz. Van Straten ende is gestorven den VII Januarij anno 1599 ende Gerritgen Reyersdochter van Schayck sijn huysvrouw sterft anno 1602 den 4 September".

Op het graf twee wapens. I: "drie dwarsbalken, uit de bovenste komt een bok", II: "een ring, waaromheen drie lelies, twee boven, een beneden, die met den stengel den bol raken".

Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden Utrecht, pagina 165

===============

1599 februari 26, Rheden

Gerichtsignaat v. Veluwezoom, nr. 21 (I), 1594-1614 - Rheden: Wendele Straetmans, weduwe van Goert van Heerde, in zijn leven holtrichter van Rheden en Worthrederbosch, heeft verborgd alzulke tucht als haar man voornoemd haar gemaakt heeft krachtens de tuchtbrief daarvan zijnde, naar tuchtrecht, en heeft daarvan tot borgen gesteld Dirreck van Manen en Nicolaes van Dort.

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 127

===============

1599 maart 23, Rheden

Register van Opdrachten en Tuchten v. Veluwezoom, dl. 1538-1654, nr. 41 - Rheden: Johan van Heerde, scholtis en holtrichter tot Rheden, als momber van zijn neef Daem van Heerdt, onmondig nagelaten zoontje van saliger Erasmus van Heerdt en van j. Catharina van Coverden, bekent alzo zijn voors. Broeder en diens huisvrouw in verleden jaren verpand hadden hun aandeel van een uitterweerd aan Johan en Arndt Becker voor 300 dalers, gelegen in het kerspel Rheden, en deze de weerd weder verpand hebben aan Wendele Straetmans, weduwe van Goert van Heerdt, in leven holtrichter van Rheden, zo worden thans bepalingen opgesteld over de verpanding ervan aan Wendele voornoemd, aan Arnt Straetman en aan Margaretha Straetman en over de betaling van de jaarlijkse rente.

(Zie ook marginale aantekening 1613 maart 5)

Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, pag. 127

===============

1599 juli 2 - 1633 april 7, Wehl

Het Kleefs leengoed Grips (Grieps / Gryps) te Wehl (Zutphense rechte):

  • 1599 juli 2 - Hermann Vehling, als gevolmachtigde van Gerlich Doess, echtgenote van Johann Haiffkens, draagt over aan Rheiner Straitmans
  • 1633 april 7 - Dietrich Evertz ex cessione des Reinhard Stratman
  • 1645 maart 9 - Arndt Henrichs voor zijn echtgenote Geritgen Everts
  • 1666 oktober 7 - Henrich Arndts na het overlijden van zijn moeder Geritgen Everts
  • 1699 januari 30 - Nicolaes Kael verwerft het leen van Henrich Arndtssen

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, Band 8, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, bearbeitet von E. Dösseler und F.W. Oediger, Siegburg 1974, 279 / 14-21

===============

1599 december 19, Arnhem

Arnhem: Claas van Ratingen contra de erfgenamen van zaliger Henrick Saellender X Reyer Straethmans, gewesen eheluiden.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1600-1607, Kopenhagen

Martikel Nr. 63 B (is "kadasternummer") , gelegen in de oude stad Kopenhagen - kwartier Strand - nabij het fort, was van 1600 tot 1607 in bezit van Henrich Strattmands' weduwe Lisabet Matzdatter, die huwde met ("som siden blev gift met") Isach Choritz kannegieter (Kandestøber). In 1617 en 1621 kocht Ellen Marsvin dit huis en gaard van Isach Kandestøber, met uitzondering van een stuk in het westen bij Matrikel nr. 64.65.

Kobenhavns Ejendomme 1377-1728, oversigt over skoder ag adkomster, deel II, Strand Kvarter, door H.U. Ramsing, København 1943, pag. 29

===============

1600 juli 26, Schuilenburg

8689: Missive van het Hof aan den "verwoerder" van Schuylnburg over betaling van het aan de erven van Dercksken Straetmans toekomende bedrag

Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 938, Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen

===============

1600 november 15, Utrecht

sJan van Straten, apotheker te Utrecht.

Utrechts Archief, bijlagen tot de rekeningen van den Rentmeester Generaal Johan Strick, over de jaren 1599-1601. (CBG, Coll. Muschart, boekje … niet genoteerd.... pag...)

===============