Straatman(s) / Straetman(s) Kroniek

 
1301 t/m 1500   1501 t/m 1550   1551 t/m 1600
1601 t/m 1650   1651 t/m 1900   Bronnen

#

Geraadpleegde collecties, literatuur, archieven en websites

==========================================================================

Collecties:

 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Ing. H.C.F.G. van Ditzhuysen, nr. 69 (Aantekeningen van dhr. Van Ditzhuyzen uit diverse gemeentelijke archieven in Gelderland en Rijksarchief te Arnhem)
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Nederlandsche Leeuw, Collectie Ir. C.B. Roest, nr. 487 (Aantekeningen van dhr. Roest uit diverse gemeentelijke archieven in Gelderland en Utrecht en Rijksarchief te Arnhem)
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Muschart (Aantekeningen van dhr. Muschart uit uiteenlopende Nederlandse archieven, in ca. 250 ingebonden schriftjes)
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Aantekeningen uit archieven, acten en registers te Arnhem, 's Gravenhage, Rotterdam enz. betreffende de familie Gaymans. Door: A.A. Gaymans, Gebonden typoscript / manuscript in bibliotheek van CBG
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Genealogie der familie Gaymans. Door: A.A. Gaymans, Gebonden typoscript / manuscript in bibliotheek van CBG
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Wolters (Uittreksels van trouwboeken houdende huwelijken van militairen, in een 70-tal typoscripten, tezamen ca. 4 meter archief)
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Microfiches DTB en overige bronnen op naam gemeente
 • Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Familieadvertenties

Literatuur:

 • Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Utrecht, Utrecht 1919
 • Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Overijssel, Utrecht 1925
 • R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, beschreven in de jaren 1931-1939, steden, deel 1, Arnhem 1940
 • Nederlandsche Leeuw, 4e Jaargang, 1923, pag. 22-28, 78-81, 119-122: Ondertrouwden te Doesburg in de jaren 1559-1579 en 1585-1586.
 • Nederlandsche Leeuw, 84e Jaargang nr. 1, jan. 1967 : mr. O. Schutte, Het riddermatige geslacht Van Essen
 • Gelre, Bijdragen en Mededelingen, deel XXVII (1924), pag. 1- 48 : Dr. F. Goslings, Een en ander uit het verleden der latijnsche School van Arnhem, tot de tweede helft der zeventiende eeuw
 • Gelre, Bijdragen en Mededelingen, deel XLIV (1941), pag. 117-130: Mr. A. P. van Schilfgaarde, Het Onstein
 • Gelre, Bijdragen en Mededelingen, deel XLIX (1949), pag. 205-217: J. de Graaf, Warnsveldsche Armenzorg 1677—1686
 • Gelre, Bijdragen en Mededelingen, deel LXXV (1985), pag. 43-84: M. Evers, Het Veluwse Beurzenstelsel, een onderzoek naar de alumni van het Kwartier Veluwe (1590-1671)
 • Gens Nostra, 40e Jaargang nr. 1, Januari 1985
 • Zoeklicht bij Zilver, Nijmegen 1995
 • Zoeklicht 2000, Nijmegen 2000
 • Zoeklicht Kwartier van Nijmegen, Nijmegen 1985
 • G.G. Driessen, Oud-Groesbeek in woord en beeld, Nijmegen 1980
 • Register op de Lenen van het Huis Bergh, bewerkt door MR. A. P. van Schilfgaarde, Arnhem 1929 (Uitgave van Ver. Gelre)
 • Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathüm, bewerkt door W. Wijnaents van Resandt en Dr. J. S. van Veen, Arnhem 1926 (Uitgave Ver. Gelre)
 • Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, bewerkt door J.S. van Veen, Arnhem 1917 (Uitgave Ver. Gelre)
 • Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, Band 8, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, bearbeitet von E. Dösseler und F.W. Oediger, Siegburg 1974
 • Inventaris van het Oud Archief van het Kasteel Middachten, opgemaakt door P.N. v. Doorninck, Haarlem 1896
 • De Kerkhervorming op de Veluwe 1523 - 1578. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch Proefschrift door Cornelis Hille Ris Lambers
 • Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt, door A.C. Baron van Heerdt, Assen 1957
 • De Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg, ca. 1397-1580, door Dr. C.I. Kruisheer, Ellecom 1976
 • Necrologie, Kroniek en Cartularium C.A. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), deel IV van Kerkhistorische Bijdragen, door A.G. Weiler, Leiden 1974
 • Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926), deel I, bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep, Deventer 192...
 • Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926), deel II, bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep, Deventer 1927.
 • Genealogie van Lennep, door Henrick van Lennep, Naarden september 1996. Niet uitgegeven, collectie CBG.
 • Voorreformatorische Koorhekken in Nederland, door Justin E.A. Kroesen
 • Kaiserliche und kaiserlich-königliche Generale (1618-1815), Dr. Antonio Schmidt-Brentano (München), © Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano 2006
 • Repertorium op de Leenregisters van de leen- tins- en hofhorige goederen van het Stift Essen II, door A.J. Mensema, Rijksarchief Overijssel te Zwolle 1992.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728, oversigt over skøder ag adkomster, deel II, Strand Kvarter, door H.U. Ramsing, København 1943
 • Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, deel IV: Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, door Oluf Nielsen, København 1885
 • Kjøbenhavns Diplomatarium, deel VI, uitgegeven door Oluf Nielsen, København 1879
 • Streekarchivariaat West-Betuwe, inventaris van het archief van het gasthuisfonds te Heukelum, 1623 - 1965 (1966), door R.H.C. van Maanen
 • Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel V, Schloss Senftenegg 1974, door Karl Friedrich von Frank
 • Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel I, Schloss Senftenegg 1967, door Karl Friedrich von Frank
 • Adelslexikon, Deel 1, 1972 (Genealogisches Handbuch des Adels, Deel 53)
 • Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae MDCXLVHI—MDCCCXVIII, door D.G, van Epen, Den Haag 1904
 • De Illustre School te Deventer 1630-1878, hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het album studiosorum, door Dr. J. C. van Slee, Den Haag 1916
 • Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI, Utrecht 1886
 • Album Studiosorum Academia Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV, Den Haag 1875
 • Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt, door A.G. van Dalen, Zutphen 1972
 • Wohlfahrtspflege im alten Emmerich, door Leop. Krudewig, in: 150-jähriges Bestehen der Vonzenzkonferenz St. Aldegundis Emmerich, 1853-2003, pag. 18-29

Archieven:

 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht
 • Oud Archief gemeente Nijmegen: Regesten, Brieven, Rekeningen
 • Oud Archief gemeente Zutphen: Regesten, Brieven
 • Stads- en streekarchief zutphen, archiefnummer 10, inventaris ORA Zutphen, 1389-1811 (1818) Civiele procesdossiers, 1580-1811
 • Stads- en Streekarchief Zutphen, archiefnummer 1.001, Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Lochem, Regesten
 • Stads- en Streekarchief Zutphen, archiefnummer 4, Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis (1485) 1564-1944, (met aanvullingen tot 1969)
 • Oud Archief gemeente Arnhem: Regesten, Brieven
 • Oud Archief gemeente Doesburg: Regesten, Brieven
 • Archieven der gemeente Kampen, deel 2, door J. Don: Regesten op gedeponeerde archieven.
 • Inventaris van de Oude Archieven van de Stad Roermond, 1259 - 1796: Regesten
 • Gemeentearchief Arnhem, archief van het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914, regesten
 • Gemeentearchief Arnhem, archief van de Sint-Nicolai broederschap te Arnhem 1352-1892, regesten
 • Gemeentearchief Nijmegen, Coll. Genealogische Aantekeningen
 • Archief van het Huis Bergh, Inventaris, tweede stuk, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, Nijmegen 1932
 • Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Brieven, eerste stuk (1419-1494), door Mr. A.P. van Schilfgaarde, Nijmegen 1932
 • Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, eerste stuk (828-1490), door Mr. A.P. van Schilfgaarde, Nijmegen 1932
 • Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, tweede stuk (1490-1552), door Mr. A.P. van Schilfgaarde, Nijmegen 1932
 • Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, derde stuk (1552-1586), door Mr. A.P. van Schilfgaarde, Nijmegen 1932
 • Archief van het Huis Bergh, Supplement 1932-1957
 • Gelders Archief, ORA Gendt (en Erlecom), Transcriptie John Vos, 2007 - http://groups.yahoo.com/group/Duffeltgenealogie/files/Bronnen/
 • Transportakten en Testamenten 1479-1484 en 1501-1502. (Bewerking van inv.nr. 54 van Rechterlijk Archief van Kampen). Deel 18B van Kamper Genealogische en Historische Bronnen. Kampen 1998.
 • Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. Lijfrenten 1488-1565 en losrenten 1488-1550. Deel 12 van Kamper Genealogische en Historische Bronnen. Kampen 1994.
 • Civiele procedures 1515-1555. Bewerking van inv.nr. 106 van Rechterlijk Archief van Kampen. Deel 16 A van Kamper Genealogische en Historische Bronnen. Kampen 1997.
 • Civiele procedures 1549-1610. Bewerking van inv.nr. 107 van Rechterlijk Archief van Kampen. Deel 16 B van Kamper Genealogische en Historische Bronnen. Kampen 1997.
 • Civiele procedures 1533-1647. Bewerking van inv.nr. 108 van Rechterlijk Archief van Kampen. Deel 16 C van Kamper Genealogische en Historische Bronnen. Kampen 1997.
 • Advies over den Oorsprong van het Grootburger-Weeshuis te Kampen, uitgebragt door Mr. J.I. van Doorninck, archivaris in Overijssel, Zwolle 1885.
 • Gelders Archief, toegang 0124 Archief van Hof van Gelre en Zutphen
 • Stadsarchief Deventer, toegang 1104, Ingekomen Familiearchieven
 • Stadsarchief van Elburg 1320 - 1813, Archief van het Agnietenconvent
 • Nationaal Archief, Toegangsnummer 3.01.06, Inventaris van het archief van de Ridderschap en Edelen van Holland en West-Friesland, 1572-1795
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Xanten Viktorstift (122.23.01)
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.01), Urkunden II (1328-1361)
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.01), Urkunden III (1362-1803)
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Sterkrade Kloster (121.98.00), Urkunden
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Werden (122.14.05), Abtei, Akten
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Altenbiesen Deutschordensballei (120.23), Urkunden
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Jülich, Urkunden (102.02.01-02), Urkunden der Grafschaft bzw. des Herzogtums Jülich
 • Historisches Archiv der Stadt Köln, Geistl. Institutionen im Stadtbereich, St. Aposteln (Bestand 204), Urkunden
 • Historisches Archiv der Stadt Köln, St. Katharinen (Bestand 234), Urkunden
 • Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Fa), Falkenhof, Urkunden
 • Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Archiv Sandfort (C.San.AB), Bestände A, B, Specialia (11.02)
 • Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (A 450 Ho ), Horst
 • Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen Landesarchiv - Akten, Kirchenwesen
 • Staatsarchiv Münster, Regierung Minden-Ravensberg (A 201), St. Marien Bielefeld
 • Staatsarchiv Münster, Fürstbistum Paderborn (A 261), Kanzlei, Rietberg
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Essen (120.75.02), Rep. u. Hs., Akten, Oberhof Ehrenzell bei Essen
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Moers (105.00.03), Gerichte
 • Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve-Mark (103.04.01-07), Akten, Akten der Räte bzw. Regierung zu Kleve
 • Staatsarchiv Münster, Kloster Marienborn (A 383 II), Akten
 • Staatsarchiv Münster, Domkapitel Minden (A 210 II ), Akten, Generalia, Konsense zur Aufnahme von Darlehen und Veräußerung von Stücken durch die Eigenhörigen
 • Inventaris van het Archief van het St. Agnes of Groote Convent te Emmerik, opgemaakt door P.N. van Doorninck, Haarlem 1914
 • Gemeentearchief Barneveld, Archief Huis Schaffelaar
 • Regionaal Historisch Centrum Limburg, Toegangsnummer 16.0521, Archief Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo
 • Regionaal Historisch Centrum Limburg, Toegangsnummer 14.D022, Archief van het Klooster der Jezuiten te Maastricht
 • Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 77.1, Archief Regesten Vollenhove
 • Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 84.1, Archief Duplicaten IJsselmuiden, Schoutambt
 • Gelders Archief, Voluntair Protocol Wehl, inv. Grasswinkel
 • Gelders Archief, Richterambt Doesburg, Voluntair Protocol
 • De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde (Duitse Huis te Utrecht), Balije van Utrecht
 • De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde (Duitse Huis te Utrecht), Balije van Doesburg

Websites:

 • http://www.archieven.nl - Streekarchivariaat Regio Achterhoek (Doetinchem), Toegang 166, Archief Gasthuis te 's-Heerenberg, (1419) 1444-1965 (1969)
 • http://home.versatel.nl/tonkloek/Protocollen.htm - Familiearchief Cloeck